22 januari 2023

AI och ny teknik har stor potential att utforma framtidens undervisning och därmed höja elevers kunskaper. För att lyckas behöver vi förstå nyttan och utveckla väl genomtänkta metoder för lärande, för såväl elever, lärare och lärarutbildare.

Diffus bild på ett klassrum med matematiska uträkningar i förgrunden

Med tindrande ögon börjar 125 000 sjuåringar skolan i Sverige varje år. Av dessa kommer ca 30 000 att sluta åk 9 utan uppnådda kunskapskrav. Det finns dock stora förhoppningar om att AI och ny teknik ska bidra till att förändra detta. AI har potential att effektivisera undervisningen så att elevers skolresultat kan höjas. Nya AI-baserade digitala verktyg och undervisningsmetoder introduceras dock ofta i skolan, helt utan utbildningsvetenskaplig forskning kring lärande och utan pedagogisk kunskap om dess effekter på undervisning och lärande. Nu vill LiU satsa fullt ut och genom kunskapsdriven utveckling av AI i utbildning, examinera framtidens bästa lärare med kompetens att leda, utbilda och entusiasmera kommande generationer i skolan.

Forskningens roll för framtidens lärande

Det är hög tid att sätta ett vetenskapligt fokus på lärande och samarbete med tekniken i klassrummen. Biträdande professor i utbildningsvetenskap, Linnéa Stenliden, vill gå på djupet med detta och undersöka hur AI omdanar undervisning och kunskapsutveckling.

– Den pågående AI-revolution utmanar hela utbildningssektorn och kunskapsbehovet inom fältet lärande och digital teknik är enormt. Vi kan inte låta algoritmer agera beslutsfattare och se på när våra barn blir ”datafierade försökskaniner”. Aldrig skulle väl oprövad teknik eller ovetenskapliga metoder användas inom sjukvården så som görs inom utbildning, säger Linnéa.

Med vetenskapligt utprövade samarbeten mellan elev, lärare och AI-teknik skapas möjligheter att bättre förstå den potentiella effekten av AI i undervisning. Det kräver ett humanistiskt tillvägagångssätt och djupgående engagemang mellan praktiker, teknikutvecklare och forskare både nationellt och globalt. På så sätt kan forskningen bidra till att positivt påverka framtidens lärande och elevernas kunskapsutveckling. Det är av största vikt för att Sverige ska återta sin position som kunskapsnation.

AI i harmoni med skolans behov

Linnéa Stenliden har stor nytta av sin långa yrkesbana inom utbildningssektorn med bakgrund som lärare, pedagogisk konceptutvecklare och skolchef. I sin andra karriär som forskare ligger forskningsintresset kring undervisnings- och lärprocesser i relation till digitala medier, kunskapsvisualisering och AI. Det står klart att AI definitivt kommer att bidra och förändra vad som händer i klassrummen. Se bara hur ChatGPT, som är en öppen AI-resurs som kan producera texter på ”beställning”, har ställt hela frågan om kunskap och utbildning på ända.

- Om en sådan teknik används på ett medvetet och klokt sätt kan tekniken komma att bidra till lärares arbete och berika elevers lärprocesser. I annat fall finns det överhängande risker med att tekniken snarare kanske stjälper den pedagogiska praktiken och den grundläggande tanken med utbildningen, säger Linnéa.

Om AI implementeras i harmoni med skolans behov kan det öppna upp för nya sätt att lära som förhoppningsvis gör att fler elever finner glädje och kan lyckas i skolan. Just nu finns ett fönster öppet för att utveckla och stärka kompetensen hos nästa generation lärare och lärarutbildare. LiU har flera toppforskare som verkar i fältet och flertalet pågående forskningsprojekt inom området.

– För att undvika att AI-system introduceras i utbildning utan vetenskaplig evidens behöver vi agera nu. Den snabba tekniska utveckling medför oundvikligen flera risker och utmaningar, som än så länge övertrumfar alla politiska debatter och etiska regelverk. Här behövs mer tvärvetenskaplig forskning för att skapa djup förståelse för komplexiteten säger Linnéa.

Starkt forskningsfält

LiU står värd för den kraftfulla satsningen inom WASP (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program) och har framstående forskningsmiljöer med hundratals LiU-forskare inom programmet. Tillsammans med andra universitet byggs en världsledande plattform som utvecklar kunskap och kompetens för att möta den fjärde industriella revolutionen. Med WASP och världens främsta AI-forskare, forskare inom kognitionsvetenskap, utbildningsvetenskap och datavetenskap, som alla tillsammans verkar inom fältet har LiU väldigt goda förutsättningar att utveckla tvärvetenskaplig forskning inom AI, lärande och utbildning.

Genom vetenskapligt förankrade och förnyade metoder för undervisning och lärande har AI potential att ta itu med några av de största utmaningarna inom utbildning idag. Det accelererar framstegen mot att säkerställa en inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet. Målet är att kunna arrangera undervisning tillsammans med AI på ett sådant sätt att alla elever får det stöd de behöver för att lyckas i skolan och nå kunskapskraven.


Det här vill vi möjliggöra!

LiU Testbädd

Bygga upp ett utbildningsteknologiskt laboratorium med ett antal forskare i området ”Digital teknik, AI, lärande och utbildning”. Målet är att erbjuda lärarstudenter en kvalificerad övningsmiljö där de får möjlighet att pröva och utveckla sin kunskap att utforma undervisning i skärningspunkten mellan ämnesinnehåll, teknik och pedagogik. Detta är helt nödvändigt innan de ska fungera i skarpt läge och leda undervisning i tekniktäta klassrum. Visionen är att LiU ska examinera de bästa lärarna, med gedigen kompetens att leda, utbilda och entusiasmera kommande generation genom skolan.

Professur i AI, lärande och skola

LiU vill tillsätta en helt ny professur, en forskningsledare som säkerställer att LiU:s testbädd bidrar till att de lärare som kommer ut från LiU är förberedda och har rätt förutsättningar för det utbildningstekniska landskap vi har. Professuren ska kunna överföra resultaten till andra utbildare och skapa en forskarskola för ökat forskningsengagemang inom AI, lärande och utbildning. Vi vill på detta sätt även bidra till att nya AI verktyg utvecklas i harmoni med skolans och den högre utbildningens behov.

Därför ska du stödja

Med stöd till forskning och utvecklingen av - Digital teknik, lärande och utbildning bidar du till att

  • skapa förutsättningar för framtidens bästa lärare som kan utveckla och effektivisera undervisning i harmoni med nya AI verktyg.
  • öka elevers lust att lära och möjlighet att lyckas i skolan och senare i arbetslivet.
  • utveckla Sverige som kunskapsnation.

För att utveckla framstående forskning och behålla den i Sverige krävs långsiktigt tänkande och finansiella resurser. Vid Linköpings universitet är vi vana att arbeta med donerade medel och ta grundforskning till tillämpning som blir till nytta i samhället. Utbildningsvetenskap, AI-forskning och kognitionsvetenskap är tillsammans ett tungt och viktigt fält som med externa medel snabbare kan nå nya, banbrytande resultat.

Gör det möjligt tillsammans med oss!

 

Kontakt

Projekt finansierat av Stig Wadströms stiftelse

Relaterat innehåll

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Vårmingel med visualisering, lärande och AI

Alumner samlades på Visualiseringscenter C vid LiU:s vårmingel. Linnéa Stenliden och Anders Ynnerman bjöd på forskningsnyheter inom visualisering, lärande och AI och förde dialog kring hur ChatGPT och ny teknik påverkar oss och framtidens lärande.

Flicka som tittar på en bärbar dator.

Visual analytics och kunskapsvisualisering i skolan

Detta projekt undersöker hur visuell analys och verktyg för kunskapsvisualisering i skolmiljöer kan kombineras för att skapa synergieffekter i en inlärningsprocess.