Verksamhetsstöd (VS)

Vårt uppdrag är att ge professionell administrativ och teknisk support till IFMs utbildnings- och forskningsverksamhet.

I vårt arbete är vi:

 • moderna, professionella och kompetenta
 • har tydliga, effektiva och kvalitetssäkrade stödproces­ser, arbetsmetoder och rutiner
 • strävar alltid efter att minimera slöseri med resurser (t ex tid, pengar, material) inom administration och teknisk service

Organisatoriskt är avdelningen uppdelad i två enheter: administrativ och teknisk.

Ledning/kontakt

Administrativ enhet

Enhetschef: Jens Trosell

Enheten ansvarar för alla administrativa rutiner vid IFM och är indelad i tre olika områden:

 • avdelningsadministration
 • utbildningsadministration
 • centrala specialistfunktioner

Avdelningsadministration

Varje forskningsavdelning har minst en samordnare kopplad till sig. Samordnaren är första linjens support för alla medarbetare och ger även administrativt stöd till avdelningschefer och forskningsledare. De uppgifter samordnaren inte kan/har befogenhet att lösa förmedlas vidare till de centrala administrativa funktionerna, eller särskilda serviceteam inom VS (t ex Forskarladok och stipendier). Administrativt stöd som ges av samordnaren är bland annat:

 • löpande ekonomi- och projektadministration (pro­jektbudgetar, fakturor, uppföljningar, redovisningar till finansiärer, lönekonteringar, m m)
 • allmän service till avdelningens personal (arrangering av möten/konferenser, bokningar, blanketthjälp, administration kring dis­putationer, dörrskylt, post­fack, telefon)

Utbildningsadministration

Utbildningsadministration

Vid IFM finns tre studierektorsområden för grundutbild­ning. Varje studierektorsområde har en administratör kopplad till sig. Administratören är första linjens support för studierektorer, examinatorer och all undervisande personal. Administratörerna är även kontaktyta för stu­denterna kring praktiska frågor om de kurser som ges. Det administrativa stöd som ges av administratören är bland annat:

 • Ladokarbete, såsom resultatrapportering m m
 • tentamensadministration
 • administration kring examensarbeten
 • uppdateringar till Bilda
 • hantering av kursrum i Lisam

Utbildningsadministrationens medarbetare

Utbildningsadministrationens medarbetare

Centrala specialistfunktioner

Centrala specialistfunktioner

Dessa utgör andra linjens support och har olika specialis­tområden. Huvuduppgiften är att ge kvalificerat stöd och support åt IFMs ledning, avdelningschefer och övriga medarbetare. De centrala specialistfunktionerna ansva­rar även för att de administrativa rutinerna för respektive område vid IFM är effektiva och håller en god kvalitet. De specialistområden som finns är:

 • ekonomi (budget, bokslut, finansieringsfrågor, stora och komplicerade redovisningar till EU/KAW/SSF, Raindancesupport, anläggningar, övrigt ekonomiskt stöd och rådgivning)
 • HR (rekrytering, avveckling, rehabilitering, före­tagshälsovård, friskvård, Visit)
 • kommunikation (webbsidor, intranät, informations­material, fotografering)
 • inköp (direktupphandlingar och förnyad konkur­rensutsättning i egen regi, förmedling av uppdrag över direktupphandlingsgränsen till Upphandlings­enheten, övrigt stöd och support)
 • registratur/arkiv (diarieföring av handlingar, frågor om utlämnanden, arkivsamordning)
 • övrigt (lokaladministration, LiU-ID/datorkonton, mm)

Medarbetare centrala specialistfunktioner

Teknisk enhet

Enhetschef: Robert Gustavsson Lindberg

Enheten ansvarar för/samordnar institutionens övergripande tekniska support inom områdena:
mediaförsörjning (gas, flytande kväve, el, vatten/renvatten, kylvatten)
hantering av tekniska installationer enligt gränsdragningslista
samordning vid inköp/installation av ny forskningsutrustning (vikt, dimensioner, ventilation- och mediaförsörjning)
samordning vid lokal och byggfrågor (beställningar mot Akademiska hus)
miljökoordinatoruppdraget, systematiskt arbetsmiljö-, brandskydds och säkerhetsarbete inkl. hantering av farligt avfall
tekniskt förråd
godsmottagning (skicka/ta emot gods) 
komponentfysiklabb
passersystem (access till IFM:s lokaler) 

Medarbetare vid tekniska enheten

Nyheter