LiU Holding (LHG)

LiU Holding AB är ett av staten helägt bolag som förvaltas av LiU. Relationen mellan LiU och LiU Holding har en lång historia där bolaget med åren utvecklats till en viktig del i LiU:s nyttiggörande.

Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) tillhandahåller tjänsteverksamhet och verkar för kommersiellt nyttiggörande och investeringsfrämjande genom att samverka med angränsande verksamheter inom LiU, kommunerna i Linköping och Norrköping samt region Östergötland. Syftet är att säkerställa att LiU och innovationssystemet uppfattas som en aktiv och innovativ aktör i samhället. Verksamheten inom LiU Holding-koncernen bedrivs inom följande helägda dotterbolag:

LiU Holdings fokus ligger på att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Detta innebär behov av stödstrukturer från exempelvis LEAD och Unitalent. Vidare finns ett nära samarbete med LiU och då specifikt LiU:s innovationskontor LiU Innovation.

Verksamheten bedrivs i enlighet med prioriteringar och mål enligt LiU:s strategiska plan för åren fram till 2030, den övergripande planen för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt i Uppdragsavtal 2023. Arbetet ska även ske i enlighet med de grundförutsättningar som gäller för LiU:s verksamhet, som till exempel forskares möjligheter att publicera forskningsresultat.

 

Dotterbolag

Nyheter

Kontakta oss

Verksamhetschefer

Johan Lilliecreutz är VD för LiU Holding och LiU Invest. Jonas Nilsson är investment manager vid LiU Invest, Catharina Sandberg är VD för LEAD AB och Anna Jansson är VD för Unitalent AB. 

Styrelse LiU Holding AB