En kvinna skrattar i en klassrumsmiljö.
  iStock/jacoblund

Den här utbildningen är för dig som är rektor inom kommunal vuxenutbildning och vill fördjupa dig i vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning.

I den här utbildningen får du som arbetar som rektor möjlighet att fördjupa dig i vad det pedagogiska ledarskapet innebär inom vuxenutbildning. Genom utbildningen får du både kompetensutveckling och tillgång till ett nätverk med andra rektorer med liknande erfarenheter och utmaningar. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Vid LiU finns en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och landets enda professur i vuxenpedagogik. De universitetslärare som medverkar i kursen arbetar med forskning och utvecklingsprojekt om vuxenutbildning som genomförts i samverkan mellan vuxenutbildning och universitet. Dessa projekt handlar t.ex. om områden som komvux organisering, kvalitet inom komvux, sfi, hur lärare inom komvux tolkar styrdokument, individanpassad undervisning och validering. Utöver universitetslärare medverkar även verksamma rektorer från kommunal vuxenutbildning, som bidrar med beprövad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i vuxenutbildning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är rektor eller motsvarande i kommunal vuxenutbildning. Du ska ha genomgått den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning. Du ska efter genomgången befattningsutbildning också ha arbetat ett år som rektor.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen ger en fördjupad kunskap kring vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning. I utbildningen diskuteras den pedagogiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens komplexitet. Detta innefattar både en inriktning på skolutveckling i pedagogisk verksamhet för vuxna och en kritisk diskussion kring vuxenutbildningens verksamhet.

Utbildningens innehåll kommer att utgå från tre huvudteman:

  1. Pedagogiskt ledarskap i vuxenutbildning
  2. Organisering av vuxenutbildning
  3. Utveckling av vuxenpedagogisk verksamhet

Utifrån ovanstående teman kommer följande innehåll att behandlas i utbildningen för att förse deltagaren med relevanta kunskaper för att leda vuxenutbildning:

  • Kommunal vuxenutbildning i historiskt och samhälleligt perspektiv
  • Vuxenutbildningens komplexa organisation
  • Utveckling av verksamheten med utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildning och skollagen
  • Att utveckla och leda pedagogisk verksamhet för vuxna
  • Målgruppen, elever och personal

Rektor om utbildningen

Hör rektorn Kristin Fernerud berätta om kursen.

Kristin Fernerud, rektor på vuxenutbildningen i Kungsörs kommun, gick utbildningen under hösten 2023 - våren 2024. Hör henne berätta om vad hon tycker är bäst med kursen, om kravet att hålla sig ajour med forskningen och hennes erfarenheter av att träffa andra rektorer på utbildningen.

Fler deltagare om utbildningen

Vad som är på gång och aktuellt inom forskningen är något som känns angeläget och viktigt i min rektorsroll framöver. När man jobbar på som rektor så rullar arbetet på i en hisnande fart. Att just få kliva ett steg åt sidan och tillsammans med andra rektorer få stanna upp och reflektera över sitt vardagsarbete medför att man utvecklar sitt ledarskap.
tidigare kursdeltagare

Om utbildningen

Undervisnings- och arbetsformer 

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och digital kommunikation. Utbildningen är indelad i tre internat om två dagar, som hålls på plats i Linköping. Mellan internaten hålls två nätbaserade heldagsträffar. Mellan träffarna arbetar du som deltagare med uppgifter där kursinnehåll inklusive litteratur knyts till den egna vuxenutbildningspraktiken.

Examinationsuppgift

Utbildningen utgör 7,5 högskolepoäng. Den skriftliga examinationsuppgiften har fokus på att granska den egna praktiken, och hur du som rektor kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra elevernas resultat. I uppgiften ska du arbeta med att utveckla den egna verksamheten utifrån såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund, genom att kombinera teori från kursen med praktiskt arbete i den egna verksamheten mellan träffarna. Examinationsuppgiften introduceras vid kursstart och pågår under kursens gång. Uppgiften ska också presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium för kursdeltagarna.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Fler utbildningar

Kontakt

Utbildningen ges av