Att leda vuxenutbildning 7,5 hp

Studier pågår med litteraturläsning.
Studier pågår med litteraturläsning. 
Är du rektor eller motsvarande i kommunal vuxenutbildning och har gått Rektorsprogrammet eller en tidigare statlig rektorsutbildning? Här är utbildningen för dig som vill kompetensutveckla och fördjupa dig i vad det pedagogiska ledarskapet innebär inom vuxenutbildningen samt få ta del av aktuell forskning inom fältet.  

Hösten 2022 startar Linköpings universitet en fortbildningsinsats för rektorer inom kommunal vuxenutbildning. I denna uppdragsutbildning på 7,5 hp får du som rektor eller motsvarande möjlighet att fördjupa dig i vad det pedagogiska ledarskapet innebär inom vuxenutbildningen. Genom utbildningen får du både kompetensutveckling och tillgång till ett nätverk med andra rektorer med liknande erfarenheter och utmaningar. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är rektor eller motsvarande i kommunal vuxenutbildning och som genomgått den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning. Du ska efter genomgången befattningsutbildning också ha arbetat ett år som rektor.

Om utbildningen

Utbildningen ger en fördjupad kunskap kring vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning. I utbildningen diskuteras den pedagogiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens komplexitet. Detta innefattar både en inriktning på skolutveckling i pedagogisk verksamhet för vuxna och en kritisk diskussion kring vuxenutbildningens verksamhet.

Utbildningens innehåll kommer att utgå från tre huvudteman:

  1. Pedagogiskt ledarskap i vuxenutbildning
  2. Organisering av vuxenutbildning
  3. Utveckling av vuxenpedagogisk verksamhet

Utifrån ovanstående teman kommer följande innehåll att behandlas i utbildningen för att förse deltagaren med relevanta kunskaper för att leda vuxenutbildning:

  • Kommunal vuxenutbildning i historiskt och samhälleligt perspektiv
  • Vuxenutbildningens komplexa organisation
  • Utveckling av verksamheten med utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildning och skollagen
  • Att utveckla och leda pedagogisk verksamhet för vuxna
  • Målgruppen, elever och personal

Undervisnings- och arbetsformer 

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och digital kommunikation.

Kursen genomförs med tre tvådagarsinternat samt två nätbaserade heldagsträffar mellan respektive internat. Mellan träffarna arbetar deltagarna med uppgifter där kursinnehåll inklusive litteratur knyts till den egna vuxenutbildningspraktiken.

Examinationsuppgift

Den skriftliga examinationsuppgiften har fokus på att granska den egna praktiken, och hur rektor kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra elevernas resultat. I uppgiften ska rektor arbeta med att utveckla den egna verksamheten utifrån såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund, genom att kombinera teori från kursen med praktiskt arbete i den egna verksamheten mellan träffarna.

Uppgiften introduceras vid kursstart och pågår under kursens gång. Utvecklingsarbetet ska dokumenteras skriftligt och slutförs som en skriftlig examinationsuppgift som också presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium för kursdeltagarna.

Kursplan

Se vår kursplan för utförlig information.

Medverkande lärare

Vid Linköpings universitet finns en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och landets enda professur i vuxenpedagogik. På så sätt utgör den vuxenpedagogiska forskningsmiljön navet i landet vad gäller forskning om kommunal vuxenutbildning.

De universitetslärare som medverkar i kursen arbetar med forskning och utvecklingsprojekt om vuxenutbildning som genomförts i samverkan mellan vuxenutbildning och universitet. Dessa projekt handlar t.ex. om områden som komvux organisering, kvalitet inom komvux, sfi, hur lärare inom komvux tolkar styrdokument, individanpassad undervisning och validering. Utöver universitetslärare medverkar även verksamma rektorer från kommunal vuxenutbildning, som bidrar med beprövad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap i vuxenutbildning.

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Om LiU Uppdragsutbildning Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll