Forskarutbildning i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning bedrivs för närvarande inom dels svenskämnets och de moderna språkens didaktik, dels samhällsämnenas didaktik. Forskningsfältet utmärks av att det är tvärvetenskapligt och praktiknära. Val och behandling av forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen som är centrala för såväl de berörda skolämnena som utbildningsväsendet och samhället i stort.

Utbildningen syftar till att den studerande skall utveckla fördjupade kunskaper inom området pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning samt kompetens för självständiga forskningsinsatser. Utbildningen skall vidare ge de studerande en bred forskningsmetodisk skolning, förmåga att kritiskt granska olika forskningsansatser inom området, värdera olika typer av forskningsresultat samt presentera och sprida sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

Utbildningen är fyraårig och leder fram till en doktorsexamen (240 hp) och/eller licentiatexamen (120 hp).

Allmän studieplan

Kontakt

Forskningsmiljöer

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet