Samverkansformer och arbetsmetoder för ett fossilfritt, resilient och konkurrenskraftigt transportsystem

Hamn och flygfält på natten med ljussken

Aktörssamverkan mellan transportföretag och transportköpande företag (exempelvis handelsföretag, industri och kommuner) är avgörande för ett resilient och fossilfritt transportsystem, men kunskap saknas kring hur samverkan utformas på bästa sätt.

Projektet syftar till att stödja företag i omställningen av transportsystemet genom utvecklandet av samverkansformer och arbetsmetoder. Olika åtgärder som ändrade bränslen, fordon, logistikdesign och tidsstyrning studeras. Projektet kommer även att öka kunskapen kring synergier och motsättningar mellan resiliens och hållbarhet i olika transportkontexter.

En med praktiken interaktiv forskning möjliggör behovsmotiverade studier, samskapande av kunskap, samt en snabb spridning och implementering av resultat. Observationer av pågående aktörsmöten, workshops och fokuserade intervjuer är centrala metoder. Projektet får stort genomslag genom bland annat de fyra projektpartners breda nätverk.

Projektets mål:

  1. Ökad förståelse för hur aktörssamverkan behöver utvecklas. Ökad kunskap kring olika aktörers inverkan på transportsystemets resiliens. Vägledning kring samverkansformer som effektivt stödjer omställningen.
  2. Framtagande av innovativa, praktiskt tillämpbara och samverkansbaserade arbetsmetoder för transportföretag och transportköpare för att stärka transportsystemets resiliens.
  3. Djupare förståelse kring de dynamiska sambanden (synergier och motsättningar) mellan resiliens och minst fem olika teknik- eller managementorienterande miljöåtgärder i transportsystemet. Fördjupad kunskap hur kombinationer av olika miljöåtgärder kan ge ökad resiliens.
  4. Fördjupad samverkan mellan akademi och näringsliv i omställningsarbetet.
  5. Hög grad av spridning till en bred målgrupp.

 

Finansiär: Energimyndigheten
Projekttid: 2024-2028
Medverkande organisationer/projektpartners:

  • Bring
  • Systembolaget
  • Lyreco
  • Linnéuniversitetet

Kontakt

Hållbar logistikforskning vid LiU

Affärsmodeller för hållbar logistik

Affärsmodell är ett brett begrepp som inkluderar ett företags arbete internt, såväl som relationer med kunder och leverantörer. Det är därför också ett spännande begrepp som vi studerar i vår forskning.

Cirkulära logistiksystem

Idag är cirkulära flöden ett centralt begrepp för att vi ska uppnå en hållbar värld. Cirkularitet skapar dock flera logistiska utmaningar som är viktiga att förstå, och några av dessa tar vi oss an i vår forskning.

Elektrifierade transporter i logistiksystemet

Omställning till elektrisk fordonsteknik har stor potential att minska klimatpåverkan från godstransporter.

Hållbar citylogistik

Behovet av godstransporter i städerna ökar medan såväl lokala och regionala hållbarhetsmål strävar mot mer hållbara städer, en problematik som inte alltid går hand i hand.

Hållbara försörjningskedjor

Många gånger uppstår inte den största miljö- eller samhällspåverkan hos det egna företaget, utan i stället i tidigare leverantörsled eller hos kunder.

Hållbar logistik i e-handeln

Logistiken har aldrig varit så synlig för konsumenten som nu i och med den ökande e-handeln. Här finns många spännande frågor att ta sig an forskningsmässigt.

Klimatsmarta transporter

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att bli mer hållbara.

Logistikbranschens hållbarhetsutmaningar

Logistikbranschen har en central roll i omställningen till hållbara logistiksystem och branschen har därför en central roll i vår forskning inom klimatsmarta transporter.

Teknikomställning för hållbar logistik

Med hjälp av olika tekniska lösningar kan logistiksystemet bli mer hållbart, men hur kommer vi dit? Detta är en central fråga för oss.

Logistik

Organisation