Utbildning inom området

Utbildning inom fysik, elektroteknik och matematik

Inom området utbildar vi på alla nivåer, från behörighetsgivande utbildning i form av basår till forskarutbildning. För civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign står vi för de allra flesta kurser.

Forskarutbildning sker inom ämnena elektro- och systemteknik, matematik samt materialvetenskap.

Filmer från utbildningen

Video

Video

Video

Artiklar om utbildningen

Så är det att läsa elektronikdesign

Examensarbeten

Om du är student med inriktning motsvarande vår forskning är du välkommen att göra ditt examensarbete hos oss, såväl på kandidat- som masternivå. Kontakta studierektor Adriana Serban för fysik och elektroteknik eller studierektor George Baravdish för matematik.
Här kan du hitta annonser för förslag på examensarbeten som är möjliga att göra hos oss på Fysik, elektroteknik och matematik.

Om du är LiU-student och söker examinator och handledare för externt examensarbete går det också bra att kontakta respektive studierektor.

Tillhör du ett företag eller en organisation som vill ha en exjobbare från oss hos er? Här finner du mer information om hur det går till.

Studierektorer

Forskarutbildning

Forskarutbildning bedrivs i Elektro- och systemteknik (inriktning kommunikationselektronik), i Matematiska vetenskaper samt i Materialvetenskap. Utbildningen leder antingen till licentiatexamen (två år) eller doktorsexamen (fyra år). Följande beskrivningar är hämtade från studieplanerna:

Elektro- och systemteknik omfattar ett brett spektrum av analys-, modellerings-, och konstruktionsmetoder inom reglersystem, elektronik, telekommunikation och datorseende. Ämnet har en stark förankring i matematik och matematisk modellering av fysikaliska system, och fokus på analys och konstruktion av system i praktiska och industrirelevanta tillämpningar. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin natur då analys och konstruktion av komplexa system kräver kunskap från flera olika delområden. Ämnet angränsar också mot andra discipliner, särskilt inom datavetenskap, då konstruktion av komplexa system innefattar partitionering och integration av hårdvara och mjukvara. Forskarutbildningen inom elektro- och systemteknik syftar till att utbilda tekniska licentiater och doktorer med förmåga att förstå och utveckla metodiker inom detta fält. Ämnet är delat med Institutionen för systemteknik, ISY. https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-elektro-och-systemteknik

Inom Matematiska vetenskaper studeras frågeställningar av matematisk karaktär, antingen ur ett rent teoretiskt perspektiv eller baserat på praktiska tillämpningar. Fokus ligger i båda fallen på att studera det matematiska problemet och dess egenskaper. De metoder som används för utförandet av forskningen är matematisk bevisföring och/eller datorstödda beräkningar. Ämnet är delat med Matematiska institutionen, MAI. https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-matematiska-vetenskaper

Forskarutbildningen i Materialvetenskap, med en särskild koppling till den kondenserade materiens fysik och nanoteknologi, är inriktad mot experimentell verksamhet på material, men inkluderar också beräkningar och modellering av dessa material. Forskarutbildningen innefattar simuleringar, framställning och karakterisering av material. Olika egenskaper hos materialet, såsom elektroniska, optiska, strukturella, mekaniska och transportrelaterade studeras. Forskningen inkluderar också tillämpningar/komponenter baserade på material. Våra examinerade materialforskare ska behärska viktiga samband mellan tillväxt, struktur och egenskaper hos avancerade funktionella och strukturella material. Ämnet är delat med Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-materialvetenskap

Relaterade sidor