SWEDEwork – Sustainable work and everyday life

Närbild på en bärbar dator. Till vänster om datorn ligger två leksaker, framför tangentbordet står en kaffekopp och till höger ligger en anteckningsbok och en mobil.
Livspusslet.

Hållbar delaktighet i arbetslivet är starkt relaterad till hälsa och livskvalitet. Inom arbetsterapi är arbete ett centralt aktivitetsområde. 

Forskargruppen SWEDEwork har som mål att utreda individens förutsättningar för ett fungerande arbetsliv och utforma personcentrerade interventioner inom medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Gruppens forskning kännetecknas av verksamhetsnära projekt med strävan efter hög nyttiggörandegrad och samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Projekten i forskargruppen SWEDEwork innefattar forskning inom områden såsom:

  • utveckling, prövning (psykometri) samt implementering av bedömningsinstrument
  • bedömning av arbetsförmåga och arbetsmiljö
  • evidensbaserade interventioner för personer med nedsatt arbetsförmåga relaterat till diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
  • professionsforskning gällande exempelvis teamarbete och kulturell kompetens

I forskningsprojekten används en bredd av kvantitativa och kvalitativa metoder vid exempelvis instrumentutveckling, enkätstudier, registerstudier, intervjustudier, följeforskning och etnografiska studier.

Forskargruppen har en bred förankring i det omgivande samhället genom spridning och implementering av forskningsresultat. Nationell och internationell samverkan bedrivs med andra forskargrupper och nätverk, myndigheter, organisationer, förbund och intresseorganisationer.

Forskarna i SWEDEwork bedriver även undervisning och handledning på såväl grund, avancerad som forskarutbildningsnivå vid Linköpings universitet och andra lärosäten.

Forskargruppens deltagare har även kontinuerliga uppdrag som medverkande i expertpaneler, granskningsuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter samt olika former av sakkunnig- och opponentsuppdrag.


Forskningsprojekt

Forskare

Organisation