Lokal utveckling och samhällsplanering

Flygbild över Mjölby.

I forskningsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering är det dynamiken mellan den geografiska platsens förutsättningar och politik samt policys som står i fokus.

Frågor om lokal utveckling innebär en stor bredd av områden som drivs utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga målsättningar. Detta forskningsfält studerar hur kommuner arbetar med insatser – ofta i samverkan med andra – som har betydelse för hållbar lokal utveckling. Detta omfattar insatser och beslut inom områden för markanvändning, infrastruktur, bostäder, utbildning, klimat och företagsutveckling.

Ojämna effekter av förändringar

Urbanisering, migration, klimatförändring, digitalisering och strukturomvandling inom ekonomi och arbetsliv är exempel på trender som har global spännvidd och som ger regionalt och lokalt ojämna effekter. Varierande förhållanden för olika regioner, städer och platser vad gäller befolkning, näringsliv och arbetsmarknad, den byggda miljön och infrastruktur – innebär att trender som är globala får olika konsekvenser i olika geografier. På vissa platser är en polariserad arbetsmarknad, hög arbetslöshet och segregation den allra största samhällsutmaningen. På andra platser är det snarare en åldrande befolkning, kompetensbrist och långa geografiska avstånd som skapar utmaningar. Detta uppmärksammar ojämna förutsättningar för olika kommuner att verka för lokal utveckling.

Mitt i flernivåsystemet

Kommunerna är centrala planerings- och utvecklingsaktörer. Kommunerna i Sverige har en stark position i det politiska flernivåsystemet. Samtidigt påverkas planering och utvecklingsarbete på kommunal nivå av politiska strategier som formuleras på regional, nationell, europeisk och ibland global nivå. Flernivåsystemet är under kontinuerlig omvandling och sedan omkring 20 år tillbaka har den regionala nivån i Sverige omorganiserats och stärkts. Detta påverkar förväntningar och villkor för samverkan mellan kommuner och regioner. Detta berör exempelvis områden som planering, kollektivtrafik och omsorg. Ytterligare en viktig dimension för kommunernas samverkan är den man utvecklar med andra kommuner.

Mellankommunal samverkan är en strategi för att hantera specialiserade eller resurskrävande uppdrag – till exempel tillsynsärenden, miljöprövning, renhållning, infrastruktur för IT och kompetensförsörjning.

Utvecklingen påverkar alla

Den lokala utvecklingen påverkas av aktörer inom alla samhällssektorer. Näringslivets och civilsamhällets resurser och insatser är helt centrala i lokala och regionala utvecklingsprocesser. Många kommuner uttrycker en ambition att inkludera medborgarna i policyutvecklingen och i samhällsplaneringen. Detta aktualiserar frågor som rör demokrati, medborgarinflytande och tillgänglighet. Kommunala och regionala organisationer har ofta som ambition att driva och vara delaktiga i offentlig-privata partnerskap och nätverk. Inom det här forskningsområdet undersöks hur interaktionen mellan olika aktörer faktiskt ser ut. Vi studerar mönster av konflikt och samförstånd, och hur olika resurser samspelar med varandra.

Lokal utveckling och samhällsplanering Visa/dölj innehåll

Detta forskningsfält studerar hur kommuner arbetar med insatser – ofta i samverkan med andra – som har betydelse för hållbar lokal utveckling. Detta omfattar insatser och beslut inom områden för markanvändning, infrastruktur, bostäder, utbildning, klimat och företagsutveckling.
Ur "Inriktning för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2022-2024".

Forskare Visa/dölj innehåll

Pågående forskning Visa/dölj innehåll

Lokal utveckling i glesa geografier

Inom temat lokal utveckling i glesa geografier pågår forskning som handlar om de konsekvenser som långvarig befolkningsminskning har för individer, samhällen och organisationer. Här bedrivs också forskning om landsbygdspolitik, mål- och visionsarbete samt planering i glesa och perifera områden. 
Forskare: Josefina Syssner, Robert Jonsson, Albin Algotson och Amira Fredriksson (forskningsassistent)

Kommunernas strategiska näringslivsarbete

Inom temat kommunernas strategiska näringslivsarbete pågår forskning inom olika projekt. Här ingår samverkansuppdrag med Tillväxtverket. Inom detta projekt har vi följt kommunerna i Norra Sverige som har tagit emot statsbidrag i syfte att stärka. Inom detta tema gör vi även studier av kommunernas strategier inom sitt näringslivsarbete under perioden för Covid19-pandemin. 
Forskare: Brita Hermelin, Albin Algotson, Bo Persson, Josefina Syssner

Kommunernas strategier och involvering för yrkesutbildning for kompetensförsörjning

Inom temat yrkesutbildning pågår forskning om hur samverkan där kommunerna ingå uppstår och formas genom relationer på olika politiska nivåer och mellan olika samhällssektorer. Intresset riktas mot hur samverkan påverkar utbildningsystemets utformning, tillgänglighet och attraktivitet samt hur detta påverkar kompetensförsörjning till näringslivet och arbetslivet.
Forskare: Brita Hermelin, Bo Persson och Elin Backström (forskningsassistent)

Samverkan mellan regioner och kommuner för kollektivtrafik

Inom temat kollektivtrafik utgår vi från reformen 2012 som innebar att regionala kollektivtrafikmyndigheter bildades. Denna reform tilldelade regionerna ett huvudansvar för kollektivtrafik samtidigt som detta förutsätter en ändamålsenlig samverkan med kommunerna. Under 2020 har Formas finansierat planeringprojekt inom detta tema.
Forskare: Brita Hermelin, Ida Andersson (Örebro universitet)

 

Utveckling av lokalsamhället genom samverkan

Studier inom temat om utveckling av lokalsamhället sker inom forsknings- och innovationsprojektet ”Duvedmodellen för lokalsamhällen 2. 0 - Hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan”. Projektet finansieras genom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030. Arbetet leds av Björn Hellström vid KTH och Tyréns och omfattar ett stort antal partners där Åre kommun ingår. Projektet pågår fram till september 2022. 
Forskare: Brita Hermelin, Malin Granath

Agenda 2030 och kommunernas arbete för hållbar utveckling

Inom detta tema pågår forskning om hur kommunerna arbetar med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Forskningen fokuserar särskilt kommuners interna och externa styrning, kopplad till hållbar utveckling och de Globala målen, kan bidra till en förändring för ett mer hållbart samhälle. Inom detta fält har vi bland annat finansiering för forskningsinitiering från RJ med titeln ” Land-stad relationer och hållbar utveckling – ett transdisciplinärt perspektiv” med forskare från Karlstads universitet, University of Gloucestershire (UK) och University of the West of England (UK). 
Forskare: Sara Gustafsson, Brita Hermelin

Entreprenöriell förvaltning – om den lokala utvecklingspolitikens styrning och förvaltning

Detta är Albin Algotsons avhandlingsprojekt, som sätter fokus på styrnings- och förvaltningsaspekter av lokalt utvecklingsarbete. Att styra lokal utveckling är en komplicerad fråga. Det lokala utvecklingsfältet befolkas av tjänstepersoner som agerar kreativt, alert, nytänkande och driftigt – kort sagt som entreprenörer. Detta kan ställas i kontrast till den regelföljande och opersonliga byråkratrollen som ofta sägs känneteckna offentlig förvaltning. Vad är det för ideal, värden och logiker som präglar den lokala utvecklingens entreprenöriella förvaltning? Och vad händer med förvaltningen när den blir mer entreprenöriell än byråkratisk? 
Forskare: Albin Algotson

Nyheter från forskningsfältet Visa/dölj innehåll