Lokal utveckling och samhällsplanering

Flygbild över Mjölby.

Arbetet inom kunskapsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering syftar till att fördjupa kunskapen om utmaningar och möjligheter för lokalt och kommunalt arbete för hållbar utveckling. 

I sitt arbete med att skapa en långsiktigt hållbar utveckling har kommunerna att förhålla sig till såväl lokala och platsspecifika förutsättningar, som till övergripande – ibland globala – omvärldsfaktorer. Kommuner agerar i en situation av flernivåstyrning där politiska strategier som formuleras på nationell, europeisk och ibland global nivå påverkar kommunernas utvecklingsarbete. 

Infrastruktursatsningar såsom höghastighetsjärnvägen Ostlänken är ett exempel på ett projekt med bakgrund i prioriteringar och insatser på överstatlig och statlig nivå som har stor betydelse för lokal utveckling i Östergötland. 

Ekonomisk och samhällelig omvandling sker geografiskt ojämnt, vilket gör att olika kommuner ställs inför olika utmaningar. Varierande förhållanden vad gäller exempelvis befolkning, näringsliv och arbetsmarknad, den byggda miljön och befintlig infrastruktur innebär att de lokala förutsättningarna för att främja utveckling ser olika ut. Hur kan lokala aktörer och resurser mobiliseras i sektorsövergripande samarbeten, och vilka intressen är det som kommer till uttryck här? 

Hållbarhet som samspelar

Visionen om hållbar samhällsutveckling rymmer en ambition att beakta såväl ekologiska, sociala och kulturella som ekonomiska aspekter. Hur påverkar denna ambition den lokala planeringen, och hur samspelar olika aspekter av hållbarhet i kommunalt beslutsfattande? Lokalt arbete för att främja ekonomisk tillväxt och utveckling handlar om att skapa möjligheter till försörjning för individer och hushåll, och därmed om förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. En polariserad arbetsmarknad och hög arbetslöshet är en av samtidens stora samhällsutmaningar. Samtidigt står kommunerna inför stora rekryteringsbehov. Ökad migration och förändrade åldersstrukturer innebär förändrade förutsättningar för arbetsmarknaden. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för kommunerna. 

Delaktighet och kreativitet

Kommunernas planering för ett hållbart samhälle möter en rad konkreta utmaningar som rör bostäder och boendestrukturer, investeringar i infrastruktur, markanvändning och klimatanpassning. Dessa utmaningar aktualiserar demokratifrågor, medborgarinflytande och tillgänglighet. Delaktighet, kulturella resurser och kreativitet är också avgörande förutsättningar för samhällsutvecklingen. Genom olika teoretiska perspektiv – däribland institutionell teori om process, stigberoende och förändringsmöjligheter samt begrepp som beskriver olika former av nätverk och socialt kapital – skapas en fördjupad kunskap om lokal utveckling och samhällsplanering. Det geografiska perspektivet ger en förståelse för ojämn utveckling och för att det råder olika förutsättningar för olika kommuner. 

Prioriterade tematiker

Under verksamhetsperioden 2016–2018 prioriteras följande tematiker inom kunskapsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering:

  • Kommuners planering för att hantera demografisk förändring; i städer och på landsbygden.
  • Integrering av fysisk och strategisk kommunal planering för lokal utveckling. 
  • Lokala partnerskap och initiativ samt sociala innovationer för välfärd, sysselsättning och företagande. 
  • Kommuners planering, samverkan och insatser för hållbar utveckling med ekologiska frågor i fokus. 
 

Visa/dölj innehåll

Visionen om hållbar samhällsutveckling rymmer en ambition att beakta såväl ekologiska, sociala och kulturella som ekonomiska aspekter.

Ur CKS ramdokument.

Forskare
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll