Företagshälsovård mot sjukskrivning

Helix rapport 19:002 beskriver sjukskrivnas erfarenheter av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, med särskilt fokus på användningen av företagshälsovård och hur detta hänger samman med kontakten med övriga aktörer.

Foto: Hush Naidoo/Unsplash

Studien bygger på intervjuer med femton deltagare som arbetar inom vård- och omsorgssektorn i Norrköpings kommun som har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys.

Kontakten med företagshälsovården upplevs generellt som positiv, både i relation till sjuk- och friskanmälan och till olika åtgärder som initierats. Deltagarna uppskattar särskilt att kunna prata med en tredje part. Utformningen av avtal med företagshälsovården tycks dock ha betydelse för vilken typ av insatser som kan sättas in. Några problem med tjänsten för sjuk- och friskanmälan lyftes, exempelvis missvisande rubriceringar av sjukfrånvaroorsak, och upplevelser av onödig kontroll.

Betydelsen av chefens stöd lyfts av samtliga deltagare. En optimal kontakt med chefen karaktäriseras av en aktiv chef som sätter den sjukskrivne medarbetaren i fokus och i samråd med medarbetaren planerar och lägger upp återgången i arbete. Den ambivalenta chefen initierar anpassningar och åtgärder, men detta sker ibland utan involvering av medarbetaren. För sjukskrivna med en mera passiv chef är kontakt med

företagshälsovården ibland det enda stöd som initierats för att främja återgång till arbete. Resultatet pekar på att chefens roll och stöd vid sjukskrivning och återgång i arbete inte är utbytbart mot insatser från andra aktörer, såsom företagshälsovården. Kontakten med arbetsplatsen är viktig, och sjukskrivna betonar framför allt betydelsen av chefens kontakt, närvaro, och att denne anpassar kontakten utifrån sjukskrivningsorsak. Dialog mellan chef och medarbetare behövs kring hur kontakten med arbetsplatsen på lämpligast sätt bör läggas upp och på så vis anpassas efter den individuella situationen.

Företagshälsovården kan användas för att stödja arbetsgivaren i arbetet med att förebygga och hantera sjukfrånvaro, och de insatser som erbjuds upplevs ofta som uppskattade och effektiva. Insatserna från företagshälsovården och arbetsgivaren bör dock initieras i samråd med den sjukskrivne för att öka möjligheterna att insatserna upplevs som hjälpsamma och rättvisa.

Läs rapporten här

Senaste nytt från LiU