Non-invasiv diagnostik av fettleversjukdom och muskelförtvining samt deras inbördes samspel

Jag tog min läkarexamen från Linköpings Universitet 2013 och är ST-läkare inom internmedicin samt gastroenterologi och hepatologi. Jag försvarade min avhandling "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Aspects on Diagnosis and Long-term Prognosis" 2019 och för tillfället har jag flertal prospektiva projekt inom kroniska leversjukdomar, fettleversjukdom (NAFLD) samt cirros i Linköping som en del av The Study Group of Ectopic Fat Storage. Därtill innehar jag en postdoc på Karolinska Institutet, som en del av Hagstgrömgruppen där nuvarande projekt fokuserar på epidemiologi vid kroniska leversjukdomar, men framför allt NAFLD.

Kroniska leversjukdomar är vanligt förekommande i världen. Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom, eller NAFLD, är den vanligaste förekommande kroniska leversjukdomen bland vuxna i världen och drabbar cirka var fjärde individ. Fettlever är starkt associerat med insulinresistens och anses vara leverns manifestation av det metabola syndromet – vilken inkluderar övervikt, typ 2 diabetes, dyslipidemi och hypertoni. I en värld av tilltagande förekomst av övervikt och typ 2 diabetes förväntas förekomsten av NAFLD öka framöver.

Risken med NAFLD är utvecklandet av allvarliga leverrelaterade tillstånd associerade med svår bindvävsinlagring (cirros), inklusive risken för levercellscancer. Även om NAFLD är en långsam sjukdom, och enbart ca 5% utvecklar cirros så är den idag, sekundärt till dess höga förekomst, den ledande orsaken till levercellscancer och den näst vanligaste orsaken till levertransplantation.

Referensmetoden för att diagnostisera och utreda svårighetsgraden av leversjukdom är genom histopatologisk utredning vilket kräver utförandet av vävnadsprovtagning av levern (leverbiopsi). På senare tid har moderna biomarkörer, såsom magnetkameraundersökning, visat sig kunna ersätta leverbiopsi vid flertal frågeställningar, så som bedömning av fett och bindväv i levern men även leverblodflöde (portakretslopp) samt kroppssammansättning och muskelförtvining (sarkopeni).

De mest validerade biomarkörerna idag är blodbaserade icke-invasiva tester, leverfett- och leverstelhetsmätning med magnetkamera och Fibroscan®. Flertal nya biomarkörer utvärderas och valideras ständigt där avancerade och experimentella blod- och genanalyser, nya radiologiska tekniker samt nya inflammatoriska markörer studeras. Därtill har sarkopeni, kroppssammansättning samt strukturella hjärtförändringar vid kronisk leversjukdom visat ett intrikat samspel avseende kardiovaskulära och leverrelaterade utfall.

Sambandet mellan kroppssammansättning, sarkopeni och kronisk leversjukdom är ej väl utforskat. Dock verkar sarkopeni vara befäst med försämrad prognos vid kronisk leversjukdom, framför allt hos individer med svår leversjukdom. Därutöver har kroppssammansättningens betydelse för prognos visat sig vara allt viktigare, framför allt gällande relationen mellan muskel- och fettmassa.

Syftet med projekten som bedrivs är att utröna sambandet mellan kroniska leversjukdomar (framför allt NAFLD), portahypertension, kroppsammansättning samt sarkopeni, och dess relevans för diagnos, prognos och behandling. Därutöver syftar studierna till att definiera kliniskt relevanta fenotyper bland individer med kronisk leversjukdom.

Om mig

CV

 • 2007-2013 Läkarprogrammet, Linköpings Universitet (LiU)
 • 2013-2015 AT-läkare, Universitetssjukhuset (US) i Linköping
 • 2013-2019 Doktorand, Linköpings Universitet
 • 2015- ST-läkare, Internmedicin, US, Linköping
 • 2015- ST-läkare, Gastroenterologi & Hepatologi, US, Linköping
 • 2020- Postdoc, Karolinska Institutet
 • 2020- Ledamot, Linköpings läkaresällskap

Utbildningsuppdrag

 • 2013- Basgruppshandledare, läkarprogrammet, LiU
 • 2016- Föreläsningar, bl a läkarprogrammet, LiU
 • 2018- Bihandledare läkarstudenters fördjupningsarbet
 • 2021- Bihandledare forskarstudenter
 • 2015-2020 Delat examinationsansvar GNM, läkarprogrammet, LiU
 • 2020- Examinationsansvar GNM, läkarprogrammet, LiU

Nätverk

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

2022

Forskning

Forskningsprojekt utan egen sida:

 • ACCESS-ESLD
 • SCORE
 • STEWAR
 • NFL
 • FLIS-2
 • LITMUS
 • UK Biobank

Kollegor

 • Mattias Ekstedt
 • Wile Balkhed
 • Julia Blomdahl
 • Byron Lykiardopoulos
 • Stergios Kechagias
 • Mikael Forsgren
 • Olof Dahlqivst Leinhardt
 • Jennifer Linge
 • Gunnar Cedersund
 • Valentin Kindesjö
 • Nils Dahlström
 • Bengt Norén
 • Wolf Bartholomä
 • Peter Lundberg
 • Johan Kihlberg
 • Carl Johan Carlhäll
 • Tino Ebbers
 • Carl Edin
 • Joakim Alfredsson
 • Torsten Olbers
 • Bijar Ghafour
 • Cecilia Jönsson
 • Christian Simonsson
 • Martin Henriksson
 • Lina Gruneau
 • Fredrik Iredahl
 • Martin Ulander
 • Martin Bergram
 • Karin Rådholm
 • Simone Ignatova

Organisation