Hälsoekonomiska utvärderingar av insatser och vårdformer för äldre

Samhället står inför utmaningar för att på bästa sätt kunna möta vårdbehov utifrån begränsade resurser. Utvärderingar och särskilt hälsoekonomiska utvärderingar fyller en viktig funktion i detta sammanhang.

Jag ingår i följande forskningsstudier/grupper:

The Ambulatory Geriatric Assessment – A Frailty Intervention Trial (the Age-FIT trial)

Syftet med denna randomiserade kontrollerade studie är att utvärdera äldrevårdsmottagning inom primärvården som baserats på ett arbetssätt som kallas ”Comprehensive Geriatric Assessment” (CGA). CGA är ett teambaserat, multidisciplinärt arbetssätt som tar ett helhetsperspektiv kring patienten. Forskningsledare för studien är Anne Ekdahl, Med. Dr. och överläkare inom geriatrik. Frågeställningar inkluderar kostnader, effekter och kostnads-effektivitet av äldrevårdsmottagningen.

Is the Treatment of Frail Elderly Patients Effective in an Elderly Care Unit (the TREEE trial)

TREEE-studien är en prospektiv, randomiserad kontrollerad studie som syftar till att studera om akutvård av sköra äldre patienter är bättre på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) än vård på en vanlig vårdavdelning. Forskningsledare för denna studie är Niklas Ekerstad, Med. Dr och överläkare inom kardiologi. Frågeställningar inkluderar kostnads-effektivitet, kostnader och effekt på hälsoutfall.

The “Information and Communications Technology for self-care” program

Detta är ett omfattande forskningsprogram som inkluderar fyra kliniska, randomiserade kontrollerade studier av fyra olika informations-och kommunikationsteknologier (ICT). Inom ramen för programmet finns också tre projekt ”på tvären” som ingår i de kliniska prövningarna, där Health Technology Assessment (HTA) och hälsoekonomi utgör ett. Forskningsledare för programmet är Professor Anna Strömberg på Linköpings universitet. Programmet inkluderar medarbetare från Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Jönköpings universitet.

Nationell forskargrupp som arbetar med utvärdering av hjälpmedel vid spasticitet

Forskargruppen utgörs av medarbetare från Linköpings universitet, Region Östergötland, Högskolan i Borås, VG-regionen/Sahlgrenska Akademin. Tillsammans genomför vi en randomiserad, kontrollerad studie av hjälpmedel för personer med spasticitet.

Utvärderingsstudie av service- och signalhundar

Service- och signalhundar ingår i begreppet assistanshundar och har som syfte att stötta och hjälpa personer med funktionsnedsättning och/eller sjukdom (diabetes/epilepsi). Inom ramen för detta projekt studerar vi nyttan med dessa hundar utifrån olika perspektiv. Utvärderingsuppdraget kom ursprungligen från Socialdepartementet och Socialstyrelsen, och avrapporterades 2014. Flertalet frågeställningar kvarstod, och nya tillkom, efter den första utvärderingen och idag är en doktorand, Martina Lundqvist, anställd för att arbeta vidare med dessa frågor och jag är Martinas handledare.

Visa/dölj innehåll

Utbildning

  • Magisterexamen Kognitionsvetenskap 2003
  • Medicine Doktorsexamen 2010

Uppdrag

  • Utvecklingsansvarig för nationella kvalitetsregistret HabQ (nationellt kvalitetsregister för habilitering)
  • Suppleant i Institutionsstyrelsen på IMH (Institutionen för medicin och hälsa)
  • Medlem i SHEA (Swedish Health Economics Association) 
  • Medlem i ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)
  • Biträdande handledare för doktorand Martina Lundqvist
  • Handledare för landstingsstipendiat (hälsoekonomiska frågeställningar)


Undervisning

  • Kursansvarig för master/magisterkursen ”Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått”, Medicinska fakulteten, LiU
  • Involverad i och tidigare kursansvarig för forskarutbildningskurs i Hälsoekonomi


Relaterat material
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019) Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden BMJ Open , Vol. 9 Vidare till DOI

Relaterad forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll