26 april 2021

Det blev ett mycket stort intresse för vår digitala nätverksträff för Barnahus på temat "Unga som förgriper sig sexuellt på andra barn och unga". Bland mycket annat bjöds på kunskap om sexuella beteendeproblem och var gränsen går för det tillåtna ur ett rättsperspektiv.

Samordnare Josefin Carlsson lyssnar till Linda Palmdell som är metodgarant och utbildare på Humana. 

 

Rekordmånga ville delta på den senaste nätverksträffen för Barnahus. Intresset var så stort att tekniska begränsningar satte stopp för fler anmälningar. Men eftersom ämnet är angeläget och vi ville att så många som möjligt skulle få möjlighet att ta del av viktig kunskap, så satte vi in ett extratillfälle som också det snabbt fylldes upp. Temat denna gång utgick från önskemål från deltagare vid tidigare nätverksträffar. Sexuella övergrepp av, och mellan barn och unga, är ett svårt område som många stöter på i sitt arbete. Dagens föreläsningar behandlade allt från kunskap om barns sexuella utveckling och vad som kan anses som avvikande, till hur rättsväsendet ser på dessa gärningar. Vi fick också ta del av en autentisk polisutredning, samt lyssna till ett panelsamtal om utmaningarna när gärningsperson och offer går på samma skola.

Praktisk kunskap

Linda Palmdell är metodgarant och utbildare på Humana och hon hade mycket intressant att berätta om när det gäller bland annat sexuella beteendeproblem, sex som skadar och syskonövergrepp. Linda tog sin utgångspunkt i konkret kunskap, som direkt kan omsättas i daglig praktik:

Sexuell utveckling – visste du att…

För barn 0–4 år är detta tecken på en oroande utveckling:

• Sexuella beteenden som liknar vuxnas
• Onani som är svår att avleda
• Betydande och svåravlett intresse för andras privata områden

För barn 5 - 10 år är detta tecken på en oroande utveckling:

Stark upptagenhet
• Dominans i utforskande lekar med jämnåriga
• Svåravlett intresse
• Återgår till sexuella beteenden trots tillsägelser

För barn 10 - 12 år är detta tecken på en oroande utveckling:

Fastnar i intresse för sex
• Porrsurfar regelbundet/ofta
• Påträngande sexuellt gränsöverskridande mot andra

För ungdomar i puberteten är detta tecken på en avvikande utveckling:

• Sexuellt intresse som tar över
• Sexuellt tvingande beteenden gentemot andra
• Bristande respekt för andras integritet
 

Forskningen visar

  • Vuxna förövare har ofta (54 %) debuterat i avvikande sexuella beteenden som tonåringar (Abel & Rouleau 1990)
  • 20 - 25% av alla sexuella övergrepp begås av unga personer (BRÅ 2010 - 2015; Pastore & Maguire 2007)
  • Konsekvenserna av att bli utsatt för övergrepp av en ung person är lika omfattande som att bli utsatt av en vuxen (Cyr, Wright, McDuff & Perron 2002)

Att bli utsatt av ett äldre syskon innebär ofta:

  • Fler övergrepp (klinisk erfarenhet och samtal med Cecilia Kjellgren 2018)
  • Längre tid (Carlson, et al. 2006; Seto, 2008, De Jong 1998, Laviola, 1992)
  • Mer hot och våld (Rudd & Hertzberger, 1999)
  • Lika allvarliga konsekvenser som att bli utsatt av en förälder/styvförälder eller utomstående (Cyr et al. 2002; Rudd & Herzberger, 1999)
 

Sexuella övergrepp mellan unga - varför gör de så?

Barn

• Egen utsatthet
• Omsorgssvikt/trauma
• ”Soothing” - funktion
• Sexuell nyfikenhet
• Sexuell upptagenhet
• Fixering
• Beteendeproblem
• Känsloregleringssvårigheter
• Kunskapsbrist

 

 

 

Ungdomar

• Sexuell nyfikenhet
• Sexuell upptagenhet
• Social oförmåga
• Testa sin sexualitet
• ”Jag gör som jag vill”
• Specialintresse
• Begynnande sexuell avvikelse
• Känsloregleringssvårigheter
• Kunskapsbrist

Hellemans et al. 2007, Stokes et al. 2007, Nichols & Blakeley-Smith 2009, D. Haracopos & L. Pedersen, unpublished manuscript).

 

Efter avslöjandet - vad behöver den utsatta och den som utsätter?

Vad behöver den som utsatts?

• Skydd från den som utsatt (omedelbart)
• Få berätta och bli trodd
• Omsorg och stöd från sin familj
• Polisanmälan
• Krisstöd och information
• Professionell bedömning av behov av hjälp utifrån traumasymtom/PTSD och/eller kring gränser/integritet
• Erbjudas adekvat hjälp/behandling av ev trauma utifrån bedömningen

Vad behöver den som utsatt någon annan?

• Skiljas från sitt offer
• En omgivning som inte möjliggör nya övergrepp
• Riskbedömning
• Eventuellt screening för trauma
• Eventuellt screening för NPF• Adekvata insatser utifrån bedömning

 

Sexualbrott med unga ur ett rättsperspektiv

Efter en välbehövlig lunch var det så dags för Rebecca Rehnström, senior åklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum, att ta vid och berätta om sexualbrott med unga som gärningsperson och brottsoffer ur ett rättsperspektiv. Som med mycket annat är detta inte en exakt vetenskap enligt Rebecca. Det innebär att även om huvudregeln säger att det är olagligt att genomföra ett samlag eller annan sexuell handling med någon under 15, så finns det omständigheter som kan göra att gärningarna inte ses som ett övergrepp mot barnet. Det man tittar på är bland annat:

Ungdomarnas ålder, mognad och utveckling

• Det är rimligt att i fall där den yngre är mycket nära 15-årsgränsen godta en större åldersskillnad.

• Målsäganden ska med hänsyn till sin mognad/utveckling och omständigheterna i övrigt ha haft förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen.

Ungdomarnas relation till varandra

• Ungdomarna ska ha en nära och god relation.
• Behöver inte vara fråga om en kärleksrelation.

Omständigheterna kring den sexuella handlingen

• En grundförutsättning för att 14 §skall vara tillämplig är att den sexuella handlingen varit frivillig och ömsesidig.
• Det ska vara uppenbart att något övergrepp mot barnet inte skett.
• Alla fall där något otillbörligt medel använts, såsom våld, tvång eller någon form av påtryckning, ska vara uteslutna.

Rebecca Rehnström, senior åklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum.

25 000 textmeddelanden i omfattande polisutredning

Efter Rebecca var det kammaråklagare Britt-Louise Viklund, och utredare Sonia Esmerssons tur att äntra scenen. De tog med sig en fallbeskrivning från deras arbete i Linköping som handlade om sexualbrott med tonåringar som både gärningsman och offer. Deltagarna fick en spännande inblick i en enormt omfattande utredning där de inblandades mobiltelefoner tömdes på närmare 25 000 meddelanden. Meddelanden som till stora delar bidrog till att kunna fälla gärningsmannen för grova sexuella övergrepp både fysiskt och online.

När gärningsperson och offer går på samma skola

Därpå följde kortare föreläsningar av Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och konsult på Skoljuristerna, och Marie Norman, samordnare på Barnahus i mellersta Skåne. Mikael tog oss igenom de förutsättningar som skolan verkar under och de svårigheter som finns när en gärningsperson och offret går på samma skola. Han berättade bland annat om tillfällig placering av en elev:

Omplacering av elever

  • Rektorn får besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till, eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 §första stycket inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero.
  • Om tillfällig omplacering inom skolenhet inte är tillräcklig eller på grund av andra omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten.
  • Åtgärderna får gälla två veckor, finns synnerliga skäl får den förlängas upp till fyra veckor.

Vid permanent flytt av elev gäller:

Om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero kan en elev flyttas från en kommunal skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola) till en annan.
Rektorerna måste vara överens.

 

Bra betyg till föreläsare

Marie Norman är en av alla de som kontaktat oss och beskrivit svårigheterna med att hantera situationer där gärningsperson och offer går på samma skola. Vi bjöd därför in Marie för att berätta om ett ärende och diskutera tillsammans med Mikael Hellstadius. 

Avslutningsvis samlades deltagarna för workshops i så kallade breakout rooms. Där diskuterades olika och gemensamma utmaningar.

Intresset för nätverksdagarna var som sagt mycket stort och föreläsningarna fick också bra betyg i deltagarnas utvärdering – nästan fem poäng av sex möjliga.
 

Kontakt

Barnafrids startsida

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.