07 februari 2019

Ett termin med bland annat undervisning på Ohio State University. Det är vad Éva Tamas tillbringat hösten med efter att ha fått medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Stipendiet går under programmet "Teaching sabbatical" och syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas.

Éva Tamas är terminsansvarig för läkarprogrammet termin 9 och arbetar vid Clinicum med medicinsk simulering, både i propedeutik (läkarutbildning) och IPL (läkarutbildning och sjuksköterskeutbildning). Hennes forskning rör sig, förutom inom medicinsk simulering, också kring aortaklaffsjukdom. 

Éva har genom stipendiet fått tillfälle att undervisa vid Ohio State University (OSU), något som skedde vid Wexner Medical Center, Ross heart hospital samt universitets kliniska träningscentra the Clinical Skills Center for clinical task training and medical simulation.

Éva fick även möjligheten att delta vid vid kliniska ronder samt seminarier vid Avdelningen för hjärtkirurgi som hör till allmän kirurgi vid OSU.
–  Detta möjliggjordes av dekanen på the Medical College, med förbehållet att jag inte tog några medicinska beslut. De kliniska undervisningsronderna är en patientbaserad undervisningsform. Under dessa ronder får medicinstudenterna träffa patienter på avdelningen och ge en lämplig diagnos, utvärdera provsvar och ge behandlingsförslag. Denna process stöds av deltagande (undervisande) läkare, i det här fallet kirurger och narkosläkare. Sådana undervisande ronder görs minst en gång om dagen och tillsammans med en större rond en gång i veckan, berättar Éva.

För att få veta mer kring Éva Tamas tid vid Ohio State Universty – läs hennes STINT-rapport här.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.