Biomedicinska analytikerprogrammet - information till dig som är antagen

Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 22 juli 2022 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Antagning.se – Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Välkomstbrev från programmet

Upprop

Utbildningen börjar måndagen den 29 augusti med upprop. Tid: 10.30. Lokal: Salix på Campus US, Växthuset, plan 11. Ingång 75, 76 el. 78. Uppropet är obligatoriskt. Innan uppropet är det en gemensam samling i entrén till växthuset klockan 10.00.

Om du är förhindrad att närvara vid uppropet måste du meddela det till Studentenheten: 
Studievägledare. Daniel Antonsson. tfn: 013-28 68 19,
E-post: studievagledare.bio@medfak.liu.se
 
Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälen till frånvaron godkända.

Termin 1 (Kurskod 8BLG10): 

Grundläggande Biomedicinsk laboratorievetenskap

Dina studier vid Medicinska Fakulteten (MedFak) börjar med sex programspecifika veckor. Här får du bland annat börja träna på laboratoriemetodik samt en bred översikt till utbildningsprogrammet, yrkesrollen som biomedicinsk analytiker och vanliga verksamhetsområden. De första veckorna är också en introduktion till universitetsstudier och till problembaserat lärande (PBL). PBL innebär bland annat att utveckla förmågan att arbeta i grupp, problemlösning och att själv ta ansvar för sitt lärande. Du kommer redan från början att ingå i en ”basgrupp” och ägna dig åt problemlösning tillsammans med dina studiekamrater på biomedicinska analytikerprogrammet. 
 
Den sjunde studieveckan  börjar utbildningsavsnittet interprofessionellt lärande, del 1(IPL 1), ett gemensamt avsnitt för studenter på alla legitimationsgrundande utbildningar vid Medicinska Fakulteten. Vecka 41 och 46 ägnas helt åt IPL 1 och under v 42-45 bedrivs IPL 1 och programspecifika studier parallellt. Under dessa sex veckor kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping. Som student åker du gratis med Campusbussen.
 
 
I den avslutande delen av termin 1 fortsätter den programspecifika delen med bland annat ett flertal laborativa moment, basgrupper, föreläsningar och examinationer.
 
Mer information om Biomedicinska analytikerprogrammets organisation och innehåll hittar du här https://liu.se/utbildning/program/mgba2 
 
Bästa hälsningar från oss på Biomedicinska analytikerprogrammet!

Om universitetsstudier

Utbildnings- och programplan

Information inför studiestarten

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.
 

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.

Kontaktpersoner

Antagen