Tema kultur och samhälle - Tema Q

Bild inifrån Guggenheim museet i Bilbao. Taget underifrån så att ljusa trappor, fönster och ljus bildar en spännande arkitektur.
David Calzada/Mostphotos

Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap.

Forskare vid Tema Q delar ett intresse för en kritisk/analytisk förståelse av de sociala, kreativa, ekonomiska, juridiska och politiska dimensionerna av kunskapscirkulation och kulturarv.

Vårt engagemang för tvärvetenskapligt arbete manifesteras i överlappningen mellan Tema Q-forskare och våra sammankopplade forskningsområden. Vår ambition är att ytterligare stärka forskning om hur kulturarv och kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, traditioner, institutioner och arkiv.   

Forskningsområden och forum

Forskningsmiljön Tema Q:s främsta fokus och styrkor finns inom områdena medierad kultur, kulturarv samt form, estetik och gestaltning. 

Medierad kultur

Forskningen inom medierad kultur har ett brett fokus och innefattar såväl studier av medietexter i sig som deras produktion, spridning, användning och reglering. Kulturens mediering, materialiteter och gestaltning undersöks både ur ett samtidsorienterat och historiskt perspektiv, samtidigt som forskningen har ambitionen att vara tvärvetenskapligt och metodologiskt innovativ.  

Vi har en specifik och unik profil i vår kompetens inom immaterialrättens förhållande till olika medieteknologier och kunskapscirkulerande principer.

Vi knyter an till en livlig och tvärvetenskaplig internationell forskningsfront som spänner över ett flertal disciplinära fält men som intresserar sig för olika sätt att reglera såväl konstnärliga verk som kunskap och innovation.

Vi är särskilt fokuserade på spänningsfälten mellan olika materialiteter och de formella och informella normer genom vilka kunskap cirkulerar i samhället. Detta inkluderar maktperspektiv på resurser och tillgångar. Den mångdisciplinära forskningen kring patent och kunskapscirkulation fokuserar på patentets förhållande till dokument, filer och informationshistoria.

Kulturarv

Forskningen inom kulturarvsområdet undersöker processer som aktualiserar utvalda förflutenheter och därigenom skapar nya framtidsriktade praktiker och miljöer inom och utanför institutioner. På tvärvetenskaplig grund bidrar vi till utvecklingen inom forskningsfält som kritiska kulturarvsstudier, museologi och minnesstudier.

Vi studerar konstruktion, förändring, skiftande innebörder och gestaltning av materiella och immateriella kulturarv. 

Forskningen har ett särskilt fokus på att utveckla en kritisk förståelse av digitala praktiker och de politiska, demokratiska, ekonomiska och materiella aspekter som följer av digitalisering och globalisering av meningsfulla förflutenheter.

Ett annat av våra styrkeområden är museer, social relevans och samhällsförändring där vi bidrar med teoretisk och metodologisk reflektion kring de utmaningar som museer och arkiv står inför.  Kulturarvsforskningen vid Tema kultur och samhälle är också inriktad på frågor om immaterialrätt och kulturarv, och på att undersöka traditionell kunskap och naturresurser i termer av ägande och bruk av gemensamma tillgångar.

Forum för form, estetik och gestaltning

Forum för form, estetik och gestaltning är en plattform med syftet att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan gestaltande perspektiv och grundutbildning, forskning och infrastruktur på Institutionen för kultur och samhälle. Inom forumet samlas de estetiska, gestaltande och formvetenskapliga grundutbildningsmiljöerna och det tvärvetenskapliga förhållningssätt som dessa utbildningar vilar på. 

Forumet stödjer en vetenskaplig förankring och det integrering av teoretiska och praktiska perspektiv. Vid ett högre seminarium kopplat till formvetenskap bjuds interna och externa aktörer in för att presentera och utveckla konstnärliga projekt och egna texter, diskutera aktuell forskning och hitta samarbeten kring ansökningar av forskningsmedel etc.

Urval av pågående forskningsprojekt

Plattformar, nätverk och tidskrifter

Vid Tema Q finns plattformar och nätverk för forskning, samarbete och samverkan. Våra forskare är aktiva i forskningshubben KOMPASS som utvecklar tvärvetenskaplig forskning om former och normer för kunskapscirkulation.

Vi är drivande i LiU Humanities, ett forum som stödjer samverkan mellan forskare, lärare och doktorander tvärs över institutions- och ämnesgränser.

Vi är delaktiga i redaktörskapet av den vetenskapliga tidskriften Culture Unbound.

Vi nätverkar med universitet och institutioner:

  •  Institute for Culture and Society University of Western Sydney, Australien
  • Royal Holloway, University of London
  • University of Kent, Canterbury.

Plattformar, nätverk och tidskrifter

Forskarutbildning

Forskarstudier inom kultur och samhälle

Vid Tema kultur och samhälle bedrivs sedan höstterminen 2002 en forskarutbildning som är fyraårig (240 poäng) eller tvåårig (120 poäng) och leder fram till filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen inom Tema kultur och samhälle.

Forskarstudierna erbjuder en kunskapsfördjupning och ger en kompetens inom ett angeläget samhällsområde och forskningsfält, riktat mot en framtid där kulturen intar en allt viktigare plats.

Konferenser och seminarier

Aktuellt

Ett urval av kommande händelser vid Tema Q

Nyheter

Hon ska berätta historien om champagne på ett nytt sätt

Hon är litteraturvetaren som fördjupat sig i upphovsrätt, patent och varumärken. När professor Eva Hemmungs Wirtén är redo för en ny fas i sin akademiska karriär väntar berättelsen om ett av Frankrikes mest kända viner och områden: champagne.

Gruppbild på Björn Lilieblad från Östergötlands museum, Bodil Axelsson från Linköpings universitet och David Ludvigsson från Linköpings universitet.

Virtuella världar och 3D-föremål – museernas digitala framtid

Virtuella världar och printade 3D-föremål är två möjligheter. Linköpings universitet och Östergötlands museum inleder nu ett samarbete för att hitta nya sätt att ta tekniken till hjälp för att nå ut i skolorna.

Bild på ett konstverk där blått tyg hänger på olika nivåer i en gammal turbinhall.

Forskare och konstnärer studerar hur vi använder varmvatten

Hur använder vi varmvatten och vad tänker vi kring vår vattenförbrukning? De frågorna står i fokus för ett forskningsprojekt som tar konsten till hjälp för att visualisera människors tankar kring varmvatten och vattenanvändning.

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om vår forskning - följ oss på Facebook och Twitter!

Tema Q på Facebook

Grön ruta med Facebooks logga och webblänk till Tema Q.s Facebook-kanal.

Tema Q på Twitter

Grön ruta med Twitters logga och webblänk till Tema Q.s twitter.

Passim på Twitter

Grön ruta med Twitters logga och webblänk till projektet Passims twitter.

Kontakta oss

Forskare

Adresser

Besöksadress

Campus Norrköping
Kopparhammaren 7 (Kungsgatan 56), Hus C, plan 3

Postadress

Linköpings universitet
IKOS
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Organisation