Fotografi av Karin Wastesson

Karin Wastesson

Universitetsadjunkt

Jag forskar om människan i arbete, med speciellt fokus på frågor som rör inkludering och exkludering på arbetsmarknaden och på arbetsplatser.  

Ett intresse för människan i arbete

Mitt forskningsintresse bottnar kort och gott i ett intresse för människan i arbete, med speciellt fokus på frågor som rör inkludering och exkludering på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Det kan till exempel handla om frågeställningar som rör styrning, makt, ledarskap och förutsättningar för lärande. Vidare har jag också ett speciellt intresse för genusperspektiv på arbete, ledning verksamhetsutveckling inom kvinnodominerade verksamheter.

Hösten 2024 disputerade i pedagogik med inriktning på arbete och ht 2024 med avhandlingen: Learning Managerial Work: First-line Managers’ Learning in Everyday Work within Swedish Elderly Care. Den fokuserar på första-linjechefers lärande i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Centrala frågeställningar i avhandlingen var att undersöka chefers arbete och lärande i relation till deras arbetssituation. Framför allt, hur går lärandet till och vilka förutsättningar för lärande finns i deras dagliga arbete?

Studien har bland annat visat att chefers lärande skedde i ett flöde av varierande arbetsuppgifter och interaktioner som till stor del präglades av oförutsägbarhet och oförutsedda händelser, vilket innebar att cheferna kontinuerligt behövde lära sig att hantera nya situationer och utveckla sina chefspraktiker. Cheferna lärde sig att hantera arbetssituationer genom att upprätthålla eller utveckla befintliga praktiker eller uppfinna nya. Vidare påverkades chefernas lärande av olika förutsättningar, i synnerhet: arbetserfarenhet, arbetsrelationer och organisatoriska förutsättningar. Genusstereotypa förväntningar i relation till chefsrollen och kvinnodominansen i äldreomsorgen inverkade också på chefernas förutsättningar på lärande.  

Mitt yrke, så mycket mer än ett jobb

 

När någon frågar mig vad jag jobbar med, då brukar jag tänka att det är en fråga som vi kommer att ställa och få besvara många gånger under vårt yrkesliv. Arbete utgör inte bara försörjningsmöjligheter, utan kan också vara centralt när det gäller vår hälsa, sociala status, identitet och livsstil.

Publikationer

2024

Karin Wastesson (2024) Lärande av chefsarbete: Första-linjechefers lärande i det dagliga arbetet inom svensk äldreomsorg

2023

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Maria Gustavsson (2023) First-line managers experience of their role and gender in elderly care Studies in Continuing Education Vidare till DOI

2022

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Maria Gustavsson (2022) First-line managers' practices and learning in unpredictable work within elderly care Studies in Continuing Education, Vol. 44, s. 376-391 Vidare till DOI

2021

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Maria Gustavsson (2021) Conditions for Workplace Learning as a New First-Line Manager in Elderly Care Vocations and Learning, Vol. 14, s. 205-222 Vidare till DOI

Nyheter

Medarbetare

Undervisning

Organisation