Fotografi av Joy Torgé

Joy Torgé

Universitetslektor

Joy Torgé, fil.dr. i Äldre och åldrande och docent. Joy arbetar som lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet och lektor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vid Linköpings universitet undervisar hon på socionomprogrammet.

Presentation

  • 2022 - docent i gerontologi
  • 2014 - fil.dr. i Äldre och åldrande (Linköpings universitet)
  • 2008 - MA/MSc Hälsa och samhälle (Linköpings universitet)
  • 2006 - MA Tillämpad etik (examina från både Linköpings universitet och Utrecht University, Nederländerna)
  • 2003 - Kandidatexamen: Major in Philosophy, Minor in German Studies, Minor in History (Ateneo de Manila University, Filippinerna)

Forskning

2014: Avhandlingen ”Ageing and caring as couples with disabilities” byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

2016: Huvudsökande i ett FORTE-finansierat projekt ”Familjeliv och anhörigomsorg inom äldrevården: Par med olika hjälpbehov i särskilt boende”. Projektet handlar om vad det innebär för ett par, där bara en partner har behov av särskilt boende, att bo tillsammans i ett äldreboende enligt parboendegarantin. Projektet avslutades 2019.

2020 - pågår: Medsökande och sedan augusti 2021 projektansvarig för ett FORTE-finansierat projekt om tillämpad välfärd, "Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning – En studie om socialtjänstens och omsorgsgivarnas förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd". Studien är tvärvetenskaplig och bygger dels på befintlig data från en nationell enkät om anhörigvårdare, dels en webbenkät för kommuner, och dels intervjuer med anhörigvårdare, biståndshandläggare och anhörigkonsulenter.

2016-2019: Joy har medverkat som forskare i ett annat FORTE-finansierat projekt som handlar om personer över 65 år med psykiska sjukdomar. En delstudie berör hur frivilligorganisationer, som riktar sig mot personer med psykisk ohälsa, ger för stöd till den äldre målgruppen. En annan delstudie handlar om vård- och omsorgpersonalens erfarenheter av personer som åldras med pyskiska sjukdomar.

2018-2020: Medverkande forskare i ett samverkansprojekt mellan Hälsohögskolan i Jönköping, Trafikverket och Räddningstjänsten i Region Jönköpings län. Detta projekt handlar om suicidprevention och har fått finansiering från Folkhälsomyndigheten.

Övriga uppdrag

Joy är ordförande för SGS, Sveriges Gerontologiska Sällskap.

Undervisning

Organisation

Publikationer

Sökträffarna kan tyvärr inte visas just nu, vänligen återkom senare