17 juni 2020

Den 17 juni, 2015 beslutade regeringen att tilldela Linköpings universitet uppdraget att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det blev startskottet för det nationella centrumet Barnafrid, som idag är knutpunkten för nationell samverkan och evidensbaserad kunskap för yrkesverksamma som möter barn.

Cavan Images

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men alltför många barn utsätts fortfarande för olika sorters våld idag. Det sker både inom familjen och i skolan, på nätet och i samhället och kan drabba barns möjligheter att nå sin fulla potential. Yrkesverksamma som möter barn möter också våldsutsatta barn. De behöver rätt verktyg och kunskap om vilka insatser som hjälper, och hur de kan påverka barns liv i rätt riktning. Arbetet med att förebygga och agera på våld mot barn måste vara långsiktigt och uthålligt. 

Barnafrid finns vid Linköpings universitet och har som övergripande mål att bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap. Vi jobbar för att skapa ett samhälle som har förmågan att ge alla barn en fredad uppväxt. Med kunskap som bas, i samarbete med barn, andra aktörer och tillsammans med engagerade professionella, kan vi möjliggöra en värld där barn växer upp utan våld. 

Barnafrid tar form

Den 7 december 2016 invigdes Barnafrid officiellt av professor emeritus Carl Göran Svedin med en konferens där bland andra dåvarande barnminister Åsa Regnér och framstående forskare medverkade. Därpå följde en uppbyggnadsfas som snabbt övergick i full verksamhet under 2017. Redan året efter fick Barnafrid tre viktiga tilläggsuppdrag från regeringen: Trauma på kartan – kompetenshöjning inom barnpsykiatrisk traumavård riktad till BUP och första linjens psykiatri (2018—2022), En fråga om heder - uppdrag att utbilda Barnahusen i hedersrelaterat våld och förtryck (2018—2020) samt Barnahusutvärderingen - uppdrag att utvärdera landets Barnahus (2018—2019).  

Två andra pågående uppdrag har resulterat i bland annat vidareutveckling av Barnafrids utbildningar vid Linköpings universitet, samt främjandet av nationell samverkan i området våld mot barn. Trauma på kartan-uppdraget har inneburit ett tätt samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri. Uppdraget En fråga om heder har riktat sig främst mot Barnahusen samt andra myndigheter med uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2019 stärktes även samarbetet med Svenska Barnläkarföreningens delförening Barn som far illa – en viktig aktör inom bland annat utvecklingen av landets barnskyddsteam. 

Fokusskifte

Våren 2020 innebar på flera sätt att vi fick skifta fokus för vårt arbete i och med utvecklingen av covid-19-pandemin. Förutom att vi producerat nytt material som stöd till yrkesverksamma om barns behov under pandemin, har vi också fått debattartiklar publicerade i riksmedia. Men spridningen av covid-19 har också satt ljus på behovet av att digitalt kunna sprida kunskap om traumavård till personal som möter barn i sitt yrke. Det var därför extra glädjande när regeringen i maj gav oss i uppdrag att digitalisera delar av Trauma på kartan. Det ger oss möjlighet att på riktigt bidra till att alla barn får likvärdig vård oavsett var i landet de bor.

Strategiskt arbete för att uppnå hållbarhetsmål 16.2

De senaste åren har präglats av ett intensivt arbete med att vidareutveckla Barnafrid i syfte att på bästa möjliga sätt kunna axla ansvaret som nationellt kunskapscentrum, både på nationella och internationella arenor. Verksamhetens planering och organisation har utvecklats för att efterleva uppdraget på bästa möjliga sätt. Allt detta har varit nödvändigt för att kunna arbeta mer strategiskt, långsiktigt och målinriktat för att bidra till att Sverige som vägvisarland ska uppnå hållbarhetsmålet 16.2 enligt Agenda 2030: Att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn – till år 2030.
 

2015

  • Regeringen tilldelar Linköpings universitet uppdraget att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

2016

Invigning med bland andra barnminister Åsa Regnér.

Medverkan i en rad nationella referensgrupper, bland andra i NCK:s Referensgrupp för Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Initierar en egen serie kunskapssammanställningar om våld mot barn.

Deltar på Almedalsveckan för första gången.
 

2017

Barnafrid förvaltar ett antal nätverk och driver dessa vidare med regelbundna möten och erfarenhetsutbyten.  

Upptrappning av produktionen av egna publikationer och utbildningsinsatser. 
 

2018

Specialsatsning på att utveckla grundläggande kompetens i frågor om våld mot barn riktad till socialtjänsten i samarbete med landets länsstyrelser.

Barnafrid medverkar på världens första globala konferens om våld mot barn, Solution Summit, i Stockholm. 

Den allra första Barnafridskonferensen går av stapeln i Linköping. Innehållet utgick från INSPIRE – Seven Strategies To End All Violence Against Children och Sveriges arbete som vägvisarland inom FN för arbetet mot våld mot barn.

Barnafrids första tilläggsuppdrag från regeringen – Barnahusutvärderingen, #enfrågaomheder och #traumapålartan – startar.
 

2019

Slutrapport av Barnahusutvärderingen.

Initierar samarbeten med olika internationella nyckelaktörer.

Forskningsprojektet Den långa resan tilldelas 3,9 miljoner kronor från forskningsfonden Forte.

Under året pågår utvecklingen av Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn. Målet är att från 2020 – året då Barnkonvention blev svensk lag – nå ut brett till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, och bidra till att den grundläggande kunskapsnivån om våld mot barn och traumatisering höjs och blir mer likriktad över landet.  Detta görs genom att skapa denna pedagogiska, lättillgängliga och digitala plattform som fungerar som ett effektivt och kunskapsintensivt utbildningsalternativ.
 

2020

Den andra Barnafridskonferensen anordnas på temat Barnkonventionen som lag, och barns rätt till en uppväxt utan våld. Konferensen modereras tillsammans med ett barn i barnkonventionens anda. 

Strategiskt arbete för att uppmärksamma samhället på vikten av att ha ett barnperspektiv, och att skydda barn mot den ökade risken för våld under covid-19-pandemin.

Lansering av försummelserapport.

Första avhandlingen som helt genomförts av Barnafrid handlar om hälsa, upplevt stöd och skolprestation bland barn i samhällsvård.

Sveriges första digitala utbildning, basprogram, om våld mot barn lanseras vid stort onlineevent den 30 september.
 

Mer om Barnafrid

Verksamhetsberättelse 2019

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.