06 april 2017

Medicinska fakultetsstyrelsen friar när det gäller oaktsamhet kring dokumentation och följsamhet till regelverk, men står fast vid kritik kring författarskap.

HornhinnaUnder 2015 mottog Medicinska fakultetsstyrelsen vid Linköpings universitet en anmälan som ifrågasatte redligheten i en professors pågående forskning kring hornhinnor. I enlighet med gällande regelverk vid Linköpings universitet inleddes en utredning. En extern utredningsgrupp om tre experter, som arbetade på Medicinska fakultetsstyrelsens uppdrag, kom i sitt yttrande till fakultetsstyrelsen fram till slutsatsen att professorn agerat oaktsamt. Baserat på Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet, beslutade Fakultetsstyrelsen 3 mars 2016 att rikta kritik mot professorn för oredligt förfarande genom upprepad oaktsamhet och felaktigt författarskap.

Professorn begärde omprövning av beslutet och i samband med detta även att yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning skulle inhämtas. Ett yttrande från expertgruppen utgör ett underlag som ska beaktas vid omprövningen av det ursprungliga beslutet, men är inte bindande.

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp riktade i sitt yttrande kritik mot professorn på flera punkter, men menade ändå att det inte rör sig om vetenskaplig oredlighet. Med det yttrandet lämnades ärendet tillbaka till fakultetsstyrelsen.

Idag har Medicinska fakultetsstyrelsens fattat beslut i omprövningen av ärendet.

Med beaktande av ärendets komplexitet och med tillgång till såväl de nya uppgifter som tillförts ärendet (bl.a. från Läkemedelsverket), som Centrala etikprövningsnämndens expertgrupps yttrande, friar fakultetsstyrelsen professorn från oredlighet avseende oaktsamhet kring dokumentation och följsamhet till regelverk.

När det gäller den punkt som avser professorns författarskap delar fakultetsstyrelsen inte expertgruppens bedömning om att allvarlighetsgraden skulle understiga gränsen för vad som kan anses som oredligt. Professorn har varken känt till förhållandena eller varit delaktig i planering eller utförande av studien. Den stora omsvängningen från att ha framställt hornhinnor för djurförsök och reagerat med bestörtning på att studien, utan professorns kännedom, genomförts på patienter, till att ta den tyngsta författarpositionen på publikationen, är anmärkningsvärd. Fakultetsstyrelsen menar att detta ger vilseledande uppgifter kring professorns insats i studien, vilket därmed faller inom ramen för Vetenskapsrådets definition av oredlighet. Fakultetsstyrelsens beslut om vetenskaplig oredlighet kvarstår därför på denna punkt.

Redlighet i forskning handlar inte enbart om att följa regelverk. Det handlar också om att på ett förtroendeskapande sätt följa god forskningssed. Detta är särskilt viktigt i klinisk medicinsk forskning där människor involveras.

– Därför är själva bedömningen av oredlighet främst en sak för forskarsamhället att avgöra. Vid en samlad bedömning har fakultetsstyrelsen kommit fram till ett delvis annat beslut än det som tidigare meddelats, men styrelsens mening är fortfarande att inom forskarsamhället utgör professorns hantering av medförfattarskapet oredlighet, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

Därmed avviker Fakultetsstyrelsens beslut delvis från Centrala etikprövningsnämndens yttrande

– Detta har varit ett svårbedömt och komplext ärende som har tagit lång tid att utreda. Det råder delade meningar inom forskarsamhället om vad som ska anses som oredlighet, och hur allvarlighetsgraden i dessa sammanhang ska bedömas, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm. Det visar sig t ex genom de olika slutsatser som de anlitade experterna kommit fram till. Fakultetsstyrelsen har bedömt problematiken ur ett medicinskt vetenskapligt perspektiv.

Linköpings universitet välkomnar förslaget om att bilda en särskild myndighet som utreder och beslutar om misstänkt oredlighet i forskning, vilken föreslås starta 1 januari 2019.

–Vi behöver en bättre nationell definition av vad som är oredlighet i forskning – generellt och inom olika vetenskapsområden – och få en enklare och tydligare utredningsgång, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

Mot bakgrund av Medicinska fakultetsstyrelsens beslut överlämnas nu ärendet till rektor Helen Dannetun för bedömning om den av fakultetsstyrelsen konstaterade oredligheten ska medföra några arbetsrättsliga åtgärder mot professorn från universitetets sida.

Rektor förväntas fatta beslut i den arbetsrättsliga bedömningen under april månad.Ärendets gång:

Maj 2015 Medicinska fakultetsstyrelsen vid Linköpings universitet mottog uppgifter som ifrågasatte en professors redlighet i forskning

Juni 2015 Fakultetens interna utredningsgrupp får i uppdrag att inleda utredning

September 2015 En extern utredningsgrupp tillsätts av Medicinska fakultetsstyrelsen

3 mars 2016 Fakultetsstyrelsen beslutade att rikta kritik mot professorn för oredligt förfarande genom upprepad oaktsamhet och felaktigt medförfattarskap.

Professorn begär omprövning av beslutet från 3 mars 2016 samt att yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp ska inhämtas.

9 mars 2017 Centrala Etikprövningsnämndens expertgrupp fattar beslut om yttrande till Medicinska fakulteten vid LiU

6 april 2017 Medicinska fakultetsstyrelsens beslutar i ärendet och överlämnar ärendet till rektor för bedömning om eventuella åtgärder

Nästa artikel i ärendet

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.