Ingen ytterligare åtgärd mot kritiserad professor

Det blir inga ytterligare åtgärder med anledning av den kritik som riktats mot en professor vid Linköpings universitet för vetenskaplig oredlighet. Det har nu universitetets rektor beslutat.

HornhinnaSedan 2015 har en utredning genomförts, efter att forskarens redlighet ifrågasatts i ett ärende som rör användning av konstgjorda hornhinnor på människor. Enligt gällande rutiner utreds och bedöms misstankar om oredlighet i forskning av berörd fakultetsstyrelse.

Med underlag från två oberoende expertgrupper beslutade för två veckor sedan Medicinska fakultetsstyrelsen att fria forskaren när det gäller oredlighet avseende oaktsamhet kring dokumentation och följsamhet till regelverk. Däremot var fakultetsstyrelsen fortsatt kritisk och ansåg att det är oredlighet att forskaren valt att stå som senior- och korresponderande författare när den aktuella studien, som genomförts utan professorns vetskap, publicerades i en vetenskaplig tidskrift.

Fakultetsstyrelsen överlämnade därefter till universitetets rektor att avgöra om det fanns grund för varning, löneavdrag eller annan åtgärd med anledning av professorns agerande i de delar som föranlett fakultetsstyrelsen att konstatera oredlighet.

Nu har universitetets rektor fattat beslut att inte vidta några ytterligare åtgärder mot den kritiserade professorn.

– Jag respekterar fakultetsstyrelsens beslut. Det är fakultetsstyrelsen uppgift att bedöma om oredlighet i forskning föreligger eller inte. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv måste det dock vara klarlagt att en tydlig regel överträtts. I detta ärende är det uppenbart att det finns delade meningar om vilket ansvar som följer av olika roller för vetenskapligt författarskap, och att det därför inte finns förutsättningar för att vidta arbetsrättsliga åtgärder, säger rektor Helen Dannetun.

Linköpings universitet välkomnar det förslag om tydligare nationella bestämmelser rörande hur misstankar om oredlighet i forskning ska hanteras som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Föregående artikel i ärendet

Senaste nytt från LiU