Ämnesdidaktik

Didaktik betyder kort läran om konsten att undervisa. Ämnesdidaktik blir därmed läran om konsten att undervisa i ett ämne. Med det senare avses vanligtvis ett undervisningsämne på olika stadier i utbildningsväsendet, till exempel matematik, svenska, samhällskunskap, eller fysik. 

Forskning i ämnesdidaktik utgår från didaktikens tre frågor: vad ska undervisningen innehålla, hur ska detta innehåll göras tillgängligt för eleven och varför man ska undervisa om ett visst innehåll på ett visst sätt.

Ämnesdidaktisk forskning ger oss kunskap om ämnenas särdrag och hur dessa inverkar på lärandet. Den utgör en brygga mellan ämnesteori, det vill säga ämnenas lärandestoff, och lärandet som sådant, något som är avgörande om vi ska förstå ämnesundervisningens villkor och kunna förbättra den. Detta skiljer ämnesdidaktiken från pedagogiken, som är mer intresserad av människans lärande i allmänhet.

På samma sätt som skolämnen har olika särdrag och förutsättningar har också den ämnesdidaktiska forskningen olika kunskapsintressen, frågeställningar och metoder beroende på vilket ämne som studeras. All ämnesdidaktisk forskning är tvärvetenskaplig till sin natur genom att den anknyter till ett flertal forsknings- och metodtraditioner på det utbildningsvetenskapliga fältet.

Ämnesdidaktisk forskning bedrivs vid Linköpings universitet inom ett flertal ämnen och skolformer. Ett forum för ämnesdidaktik arbetar övergripande för de ämnesdidaktiska frågorna vid universitetet.

Forskning

Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning mer tillgänglig för dem som är verksamma i skolan.

Gammal skrivmaskin i lövhög.

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD - är en forskningsmiljö inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik som startade 2011.

En nyckelpiga på en rostig taggtråd.

Språk, redskap och representationer

Inom detta forskningsområde fokuseras dessa redskap och representationer och vilka möjligheter till lärande av naturvetenskap de ger. Vi undersöker även hur nya typer av redskap förändrar naturvetenskapliga lärandepraktiker i sig.

Nyheter

Forum för ämnesdidaktik