Arbetsliv

Globaliseringen bidrar till stora förändringar i arbetslivet. En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld.

Syftet med arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att studera förhållanden i arbetslivet på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Bland annat studerar LiU-forskarna reglering av arbetsmarknaden, dess funktionssätt samt arbetsorganisation, arbetsplatslärande och ledarskap –och inte minst hälsan på våra arbetsplatser. Inom området arbete och hälsa har Linköpings universitet fått stor nationell och internationell genomslagskraft, vilket i praktiken har bidragit till bättre hälsa på en rad arbetsplatser.

Forskning

Demonstration för att låta flyktingar stanna. En grupp människor håller i plakat där det står

Välfärdsrätt

Välfärdsrätt definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till specifikt rättsområde. Genom kopplingen till välfärd och socialt arbete är forskningen inom välfärdsrätt i huvudsak tvärvetenskaplig.

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Person  i svart hoodie med med binary kod i bakgrund

Konstruerandet och organisering av digitalt ansvar - en studie av svenska företag

Cybersäkerhet är en viktig fråga både för forskning och praktik, men man vet för lite om hur företag hanterar cyberattacker, om roller, skyldigheter och rättigheter i en kris.

En kvinna visar något på dator för en man. Arbetsmiljö

HELIX Competence Centre

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer.

Nyheter

Närliggande forskningsområden