Arbetsliv

Globaliseringen bidrar till stora förändringar i arbetslivet. En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld.

Syftet med arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att studera förhållanden i arbetslivet på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Bland annat studerar LiU-forskarna reglering av arbetsmarknaden, dess funktionssätt samt arbetsorganisation, arbetsplatslärande och ledarskap –och inte minst hälsan på våra arbetsplatser. Inom området arbete och hälsa har Linköpings universitet fått stor nationell och internationell genomslagskraft, vilket i praktiken har bidragit till bättre hälsa på en rad arbetsplatser.

Forskning

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Institutet bedriver forskning inom migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar, medborgarskap och välfärd.

En sjuksköterskestudent tränar på att ta ett prov på en patientdocka.

Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor – exemplet Magnetmodellen

Magnetmodellen kan beskrivas som en managementidé för att råda bot på personalbrist där tanken är att ett sjukhus likt en "magnet" kan dra till sig, dvs. attrahera, rekrytera och sedan behålla personal även vid arbetskraftsbrist.

En sjuksköteskestudent tar ett prov på en patient.

Nya former för verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central arena för lärande och professionsutveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Flera utmaningar kan identifieras där VFU och framtidens hälso- och sjukvård behöver mötas.

En kvinna visar något på dator för en man. Arbetsmiljö

HELIX Competence Centre

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer.

Nyheter

Närliggande forskningsområden