Säkerhet och krishantering

Tvärvetenskap i fokus

räddningsinsats vid olycka
Snabb respons är a och o vid ett tillbud. iStock Photo

Vid LiU finns två stora nationella tvärvetenskapliga satsningar inom området: det strategiska forskningsområdet Säkerhet- och krisberedskap, organiserat inom Security Link, samt Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, ett samarbete mellan LiU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regeringen utsåg år 2012 Säkerhets och krisberedskap till ett strategiskt forskningsområde, placerat vid LiU. Forskningen organiseras inom Security Link som består av ett konsortium från LiU och FOI, med kompletterande expertis från KTH och Chalmers.

Security Link täcker områden som trådlös kommunikation, avancerade sensorer och detektorer, sensor- och informations-fusion, beslutsstöd och koordinering för krishantering men också tillhörande etiska frågor. Security Link leds av professor Fredrik Gustafsson.

CARER bedriver forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. Det handlar om allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Här samlas forskning inom områden som ekonomi och organisation, informatik, datavetenskap, logistik, kognitionsvetenskap, katastrofmedicin, traumatologi, juridik, statsvetenskap och genusvetenskap. CARER leds av biträdande professor Sofie Pilemalm.

Forskning

Strategiskt forskningområde

Nyheter