Proaktiv utveckling och styrning av miljöarbete i godstransportföretag

Solpaneler
Alfredsson Transport och distributionscentralen i Norrköping Thor Balkhed

Oron och engagemanget för klimat- och miljöfrågor stiger snabbt bland medborgare och politiker vilka ställer krav på företag att tillhandahålla hållbara produkter och leveranser. Där spelar godstransportföretagen en central roll. För att snabba på omställningen till fossilfria och hållbara godstransporter tar detta projekt fram verktyg och arbetssätt som stödjer ett mer proaktivt och strategiskt miljöarbete i godstransportföretag.

Huvudsyftet för detta projekt är i första hand att vidareutveckla ett verktyg som kallas Miljökontot. Prototypen är framtagen i ett tidigare projekt. Parallellt med utveckling av verktyget utvecklar vi även arbetssätten hos de deltagande företagen för att kunna dra största möjliga nytta av verktyget. Verktyget ska i huvudsak användas inom företag för att proaktivt driva på miljöarbetet, men det ska även kunna användas till benchmarking och till att sprida erfarenheter och kunskap inom branschen. För att detta ska fungera behöver verktyget förvaltas av en central organisation med erfarenhet av liknande verktyg. I detta projekt arbetar vi med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som har stor erfarenhet av liknande verktyg.

Forskningsmässigt syftar projektet till att skapa generell kunskap kring verktyget och arbetssätten, kvalitetsutveckling inom en obeforskad kontext, samt kunskaper kring införande av miljöåtgärder i godstransportföretag, som en del av miljölogistik. 

Genomförande av projektet

Projektet genomförs av tre olika parter i nära samarbete. Linköpings Universitet står för övergripande projektledning samt forskningsexpertis inom miljölogistik och inom kvalitets- och processledning. Två företagsparter, Alfredsson Transport AB i Norrköping och Malmö LBC, deltar aktivt med utbyte av erfarenheter och kunskaper, samt med egna utvecklingsinsatser. I en serie av workshops arbetar forskare och företagsparter fram ny kunskap och nya arbetssätt, som testas och vidareutvecklas i olika former i de två företagen. Denna process följs och stöttas av forskarna. Båda företagen är miljöambitösa företag inom godstransportsektorn, och har deltagit i det föregående projektet.

Fler miljöambitiösa godstransportföretag sökes

Godstransporter har stor påverkan på miljö och klimat och står inför stora utmaningar. Detta projekt kommer bidra med nytta i flera steg. Till att börja med kommer det leda till att godstransportföretag kan arbeta mer proaktivt med miljöinitiativ, vilket för varje initiativ bidrar till ökad miljönytta. I nästa steg kan godstransportföretagens kunder (varuägare) och leverantörer (teknik- och fordonstillverkare) att involveras i större miljöinitiativ där lösningar kan genomföras på högre systemnivå. Slutligen kan utförda miljöinitiativ spridas inom branschen så att fler företag kan genomföra dessa.

Är du intresserad av projektet eller vill delta, ta kontakt med oss!

Publikationer Visa/dölj innehåll

Nytta med forskningen Visa/dölj innehåll

Projektet bidrar till ökad miljönytta 

Projektet bidrar till systeminnovation

Projektet bidrar till samproduktion 

Projektet bidrar till entreprenörskap

Samhällsnytta

De verktyg och arbetssätt som projektet tar fram stödjer ett mer proaktivt och strategiskt miljöarbete i godstransportföretag. Detta bidrar till att snabba på omställningen till fossilfria och hållbara godstransporter, vilket kommer hela samhället dra nytta av.

Forskare Visa/dölj innehåll

Forskningsmetodik Visa/dölj innehåll

Vilka vetenskapliga metoder ska användas?

Projektet kommer att genomföras som ett aktionsforskningsprojekt under tre år.

Upplägget innebär att forskare och praktiker tillsammans ansvarar för att identifiera problemområden och frågeställningar, och att bearbeta dessa både tillsammans och utifrån sina respektive områden. Utifrån problemområden och frågeställningarna identifierar forskarna teorier och modeller, som sedan anpassas till det givna praktiska problemet. Anpassningen sker i samarbete mellan forskare och praktiker. Praktikerna väljer ut vilka delar eller versioner av modellerna som de vill tillämpa i sin verksamhet, och gör sedan det i lämplig takt. Utveckling och införande genomförs parallellt och förändringar som görs följs upp enligt en tidigare överenskommen plan. Projektet bedrivs i parallella, multipla cykler.

Figur som visar forskningsprocess
 Den interaktiva forskningsprocessen (Ellström, 2008)

Finansiär Visa/dölj innehåll

Läs mer om Miljölogistik vid LiU Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll