Proaktiv utveckling och styrning av miljöarbete i godstransportföretag

Trafikmyller i storstad.
Alfredsson Transport och distributionscentralen i Norrköping Thor Balkhed

Oron och engagemanget för klimat- och miljöfrågor stiger snabbt bland medborgare och politiker, något som ställer krav på företag att tillhandahålla hållbara produkter och leveranser, en central roll för detta är godstransportföretagen. För att snabba på omställningen till fossilfria och hållbara godstransporter tar detta projekt fram verktyg och arbetssätt som stödjer ett mer proaktivt och strategiskt miljöarbete i godstransportföretag.

Huvudsyftet för detta projekt var i första hand att vidareutveckla ett verktyg som kallas Green Karma, en prototyp som är framtagen i ett tidigare projekt. Parallellt med verktygets utveckling så fokuserade vi på arbetssätten hos de deltagande företagen för att kunna dra största möjliga nytta av verktyget. Verktyget ska i huvudsak användas inom företag för att proaktivt driva på miljöarbetet, men det kan även användas till benchmarking samt att sprida erfarenheter och kunskap inom branschen. För att detta ska fungera behöver verktyget förvaltas av en central organisation med erfarenhet av liknande verktyg. Vi har arbetat tillsammans med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som har stor erfarenhet av liknande verktyg.

Forskningsmässigt syftade projektet till att skapa generell kunskap kring verktyget och arbetssätten, kvalitetsutveckling inom en obeforskad kontext, samt kunskaper kring införande av miljöåtgärder i godstransportföretag, som en del av miljölogistik.

Genomförande av projektet

Projektet genomfördes av tre olika parter i nära samarbete. Linköpings universitet stod för övergripande projektledning samt forskningsexpertis inom miljölogistik och inom kvalitets- och processledning. Två företagsparter, Alfredsson Transport AB i Norrköping och Malmö LBC, deltog aktivt med utbyte av erfarenheter och kunskaper, samt med egna utvecklingsinsatser. I en serie av workshops arbetade forskare och företagsparter fram ny kunskap och nya arbetssätt, som testades och vidareutvecklades i olika former i de två företagen. Denna process följdes och stöttades av forskarna. Båda företagen är miljöambitiösa företag inom godstransportsektorn, och har deltagit i det föregående projektet.

Fler miljöambitiösa godstransportföretag sökes

Godstransporter har stor påverkan på miljö och klimat och står inför stora utmaningar, projektet bidrog med nytta i flera steg. Till att börja med ledde det till att godstransportföretag kan arbeta mer proaktivt med miljöinitiativ, vilket för varje initiativ bidrar till ökad miljönytta. Nästa steg ledde till att godstransportföretagens kunder (varuägare) och leverantörer (teknik- och fordonstillverkare) kunde involveras i större miljöinitiativ där lösningar kunde genomföras på högre systemnivå. Slutligen kunde utförda miljöinitiativ spridas inom branschen så att fler företag kan genomföra dessa.

Är du intresserad av projektet? Ta kontakt med oss!

Publikationer

Omslag för publikation ''
Peter Cronemyr, Maria Huge-Brodin (2022)

Total Quality Management and Business Excellence , Vol.15-16 , s.1826-1845 Vidare till DOI

Forskningsmetodik

Vilka vetenskapliga metoder har använts?

Projektet kommer att genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt under tre år.

Upplägget innebär att forskare och praktiker tillsammans ansvarar för att identifiera problemområden och frågeställningar, och att bearbeta dessa både tillsammans och utifrån sina respektive områden. Utifrån problemområden och frågeställningarna identifierar forskarna teorier och modeller, som sedan anpassas till det givna praktiska problemet. Anpassningen sker i samarbete mellan forskare och praktiker. Praktikerna väljer ut vilka delar eller versioner av modellerna som de vill tillämpa i sin verksamhet, och gör sedan det i lämplig takt. Utveckling och införande genomförs parallellt och förändringar som görs följs upp enligt en tidigare överenskommen plan. Projektet bedrivs i parallella, multipla cykler.

Figur som visar forskningsprocess
 Den interaktiva forskningsprocessen (Ellström, 2008)

Nytta med forskningen

Projektet bidrar till ökad miljönytta 

Godstransporter har stor inverkan på miljö och klimat och står inför stora utmaningar. Projektet riktar sig främst till företag inom godstransportsektorn, och vill stärka deras förmåga att identifiera, prioritera, utveckla och genomföra miljöinitiativ inom alla relevanta miljömålsområden. I projektet ingår spridning av kunskap och generalisering av de verktyg som projektet utvecklar.

Projektet bidrar till systeminnovation

De verktyg som utvecklas i projektet är avsedda för att hantera alla relevanta miljö- och klimatrelaterade utmaningar som sektorn står inför. Därför berörs även såväl kunder som teknikleverantörer och även samarbetspartners till transportföretag. 

Projektet bidrar till samproduktion 

Projektidén har tagits fram i nära samarbete mellan projektets parter, och är delvis ett resultat av ett tidigare projekt där samtliga parter ingår. Projektet som föreslås bygger i sin helhet på samverkan mellan forskarna och representanter för partnerföretag med avseende på såväl utveckling som implementering. 

Projektet bidrar till entreprenörskap

Projektet bygger i sin helhet på nära samverkan med miljöambitiösa företag, och projektet kommer att bidra till att goda idéer och kunskap sprids till andra. Ett viktigt mål för projektet är att snabba upp och öka införandet av nya miljöinitiativ inom godstransporter, för partners såväl som övriga sektorn, och därmed samhället i stort. Projektet riktar sig direkt till företag inom godstransportsektorn. Bland faktorer som bidrar till miljöbelastningen från företagen ingår energianvändning, som ofta är en konsekvens av utformning av byggnader såsom terminaler. Även utformning av fordon är en viktig fråga för sektorn, då fordonens fysiska utformning har en stor påverkan på bränsleförbrukning och emissioner.

Samhällsnytta

De verktyg och arbetssätt som projektet tar fram stödjer ett mer proaktivt och strategiskt miljöarbete i godstransportföretag. Detta bidrar till att snabba på omställningen till fossilfria och hållbara godstransporter, vilket kommer hela samhället dra nytta av.

Läs mer om Miljölogistik vid LiU

Senaste nytt inom Miljölogistik

Porträtt på en kvinna.

Karin Thellengard - utbildningen var en språngbräda ut i arbetslivet

Karin Thellengard leder IT-projekt inom logistik, med fokus på självständig projektledning och kundkommunikation. Som doktorand njöt hon av nätverkande och konferenser, som ledde till minnesvärda samarbeten.

Från civilingenjör till doktor

Det började med en enkel fråga från handledaren under exjobbet. Så blev Niklas Simm nyfiken på att doktorera vid Linköpings universitet.

Priscilla Navarro.

Processledning kan hjälpa små och medelstora företag att lyckas

Små och medelstora företag står inför liknande utmaningar som de stora företagen, fast med färre resurser. Priscilla Navarro försöker i sin forskning förstå hur SMEs kan använda processledning som en strategisk fördel.

Organisation

Linköpings universitet som arbetsplats

Finansiär