Pedagogik

Forskning inom pedagogik vid LiU

Samarbete är en del som studeras inom pedagogik.
Priscilla Du Preez

Forskarna i pedagogik studerar påverkan och påverkansprocesser, till exempel utbildning, lärande, utveckling och kommunikation inom bland annat skola och arbetsliv. Pedagogikforskningen vid LiU greppar om många delar, från individnivå till grupper, organisationer och samhälle .

Pedagogik är ett brett forskningsämne med hög "nyttofaktor" för många områden och ger kunskaper om hur vi lär och utvecklas och formas som individer. Det ger också kunskaper om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar med andra.

Vid LiU har forskarna olika inriktning på sin forskning i pedagogik. Många fokuserar på lärande och kommunikation i förskole- och skolmiljö. Det kan handla om att studera hur grupparbeten fungerar, mobbning i skolan, lekens betydelse för lärande eller samspel kring elever. Det kan också handla om lärares och skolledares uppdrag.

Andra forskare fokuserar på det livslånga lärandet, det vill säga hur lärandet fortgår genom livet i till exempel vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. LiU har en av världens största forskningsmiljöer i vuxenpedagogik.

Forskning i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv är en annan del av pedagogikforskningen vid LiU. Här handlar det till exempel om frågor kring hur en arbetsplats kan fungera på bästa sätt, lärande och kommunikation i arbetet, ledarskap och jämställdhet. Det kan också handla om vilka förutsättningar man har för lärande i arbetet och olika hälsoaspekter i arbetslivet.

Medicinsk pedagogik är ytterligare en inriktning vid LiU. Här forskar man om lärande inom sjukvårdsutbildningar och inom hälso- och sjukvård.

Forskningsverksamheter

Nyheter