Fotografi av Johan Wänström

Johan Wänström

Universitetslektor

Jag forskar om samspelet mellan olika aktörer i lokala och regionala politiskt styrda organisationer. Till exempel samarbetet mellan folkvalda och väljare, mellan politik och förvaltning, mellan politiska partier
samt mellan kommuner och regioner.

Aktuell forskning

Samspelet mellan högre politiker och tjänstemän i kommuner

Kommunala planerings- och beslutsprocesser innefattar många aktörer där olika intressen och ideal ska föras samman. I teorin utgår all makt ifrån de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige, men i praktiken är maktfördelningen betydligt mer komplex än så. Hur upplever ledande politiker och tjänstemän själva sin roll i planerings- och beslutsprocesser och hur utvecklas rollerna och relationerna mellan ledande kommunala företrädare?   

Den politiska styrningen i ett nytt kommunalt parlamentariskt landskap

Under de senaste tio åren har antalet kommuner där något av de traditionella blocken förfogar över en egen majoritet minskat kraftigt. I samband med valen 2014 och 2018 ökade istället andelen blocköverskridande och minoritetsstyren kraftigt i Sveriges 290 kommuner. Vad innebär det för det de kommunala koalitionsbildningsprocesserna, den politiska styrningen av kommunerna och hur har anpassningen till det nya parlamentariska landskapet fungerat? Det är frågor som står i centrum för det här forskningsprojektet, vilket har genomförts i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Medborgerliga reaktioner på kontroversiella kommunala politiska beslut

En del kommunala politiska beslut genererar större medborgerliga reaktioner än andra. I min forskning har jag studerat medborgarnas reaktioner på förslag och beslut om skolnedläggningar och infrastrukturprojekt. Resulterar till exempel högljudda medborgarprotester i omfattande proteströstande i det nästkommande valet? På vilket sätt bidrar kommunala folkomröstningar till en bättre fungerande kommunal demokrati? Är stormöten och andra former av medborgardialog bra instrument för att minska konfliktnivåerna? I grunden berör den här forskningen relationen mellan representativa, samtals- och direktdemokratiska ideal i den kommunala politiken. 

Publikationer

Fler publikationer av Johan Wänström

2024

Lisa Narveby, Johan Wänström (2024) Jämlik tillväxt eller inte?: En jämförelse av kommunal befolknings- och inkomstutveckling inom och mellan län

2023

Johan Wänström, Kevin Johansson (2023) Lokala mediers bidrag till den lokala demokratin: Omfattningen på tidningars och SVT:s bevakning av kommunal och regional politik
Johan Wänström, Bo Persson (2023) Local governments on an equal footing? Policy coordination between Swedish regions and municipalities in regional development policy Regional & Federal Studies Vidare till DOI

2022

Johan Wänström, Richard Öhrvall (2022) Den lokala demokratins hållbarhet Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling, s. 25-37
Johan Wänström (2022) Politisk styrning i små kommuner: Samma mönster som i stora? Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 124, s. 541-560

Filmer med Johan Wänström

Marie-Louise Elebring

Om uppdraget som KSO 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar med att stödja utvecklingen av uppdraget som politisk ledare i att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin. Det handlar både om att öka tydligheten och förutsättningarna för uppdraget samt erbjuda utveckling i uppdraget och ledarskapet. Under hösten 2020 genomförde SKR en undersökning bland alla landets kommunstyrelseordföranden (KSO) för att ta reda på hur de upplever sitt uppdrag. Johan Wänström, forskare på CKS, fick i uppdrag att sammanställa och analysera resultaten från enkäten.

Analysen visade bland annat att många KSO i Sverige uppfattar sitt uppdrag som spännande och berikande. Samtidigt är det vanligt att man upplever sig ensam och utsatt i sin roll. Uppdraget är också väldigt tidskrävande – en stor majoritet av alla KSO arbetar i genomsnitt mer än 50 timmar i veckan.

I filmen från SKR har Johan Wänström och Lena Lindgren, SKR, ett samtal om resultatet av enkätstudien. 

Se filmen här

Läs mer om resultatet av undersökningen här

 

 

 

Coronas påverkan på den lokala demokratin

Under pandemins början, under våren 2020, fick kommuner och regioner till stor del ändrade förutsättningar för beslutsfattande. Fullmäktige har haft färre beslutsföra ledamöter än vanligt, en del möten har ställts in helt och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Johan Wänström, statsvetare och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) forskar om politik och styrning på lokal och regional nivå. Han menar att den kommunala demokratin påverkas av den här typen av kris, både på gott och ont.

Undervisning och nätverk

Undervisning

Statsvetenskap
Lärarutbildningen/samhällskunskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Utmärkelser

Kurslitteraturprisets hederspris 2015 tillsammans med Gissur Erlingsson för boken ”Politik och förvaltning i svenska kommuner”.

Nätverk

Jag leder och organiserar två nätverk inom ramen för CKS - ett för kommunstyrelseordförandena och ett annat för kommuncheferna i Östergötland med omnejd. 

Akademisk examen

  • Fil. Dr. Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2009.
  • Fil. Dr. Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 2006.
  • Master, Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 2002.
  • Fil.kand. Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 1999.
  • Fil.kand. Statsvetenskap, University of Oklahoma, 1999.
  • Fil.kand. Statsvetenskap, Linköpings universitet, 1996.

Nyheter om Johan Wänströms forskning

Bild på dagstidningar i en hög

Stora skillnader i olika mediers bevakning av lokal politik

Lokala dagstidningar har en betydligt större bevakning av lokala och regionala politiska processer än lokala TV-sändningar. Balansen i rapporteringen är viktig för att alla medborgare ska få tillgång till information om kommunala beslut.

En hög med tidningar.

Lokala tidningar bäst på att informera om kommunalt politiskt beslutsfattande

Medborgarnas tillgång till information om det politiska beslutsfattandet utgör en vital del av demokratin. Enligt en undersökning från CKS är lokala tidningar den bästa källan för den typen av information.

Anonym kvinna som röstar.

Lokal demokrati kräver modiga beslutsfattare

Varje tid har sina demokratiproblem att tampas med. Hot och hat på nätet är till exempel en allvarlig fara för demokratiarbetet i kommunerna. Ändå fungerar lokalpolitiken efter omständigheterna väl.

Forskningsmiljö och forskningsfält