Fotografi av Johan Wänström

Johan Wänström

Universitetslektor

Jag forskar om samspelet mellan olika aktörer i lokala och regionala politiskt styrda organisationer. Till exempel samarbetet mellan folkvalda och väljare, mellan politik och förvaltning, mellan politiska partier
samt mellan kommuner och regioner.

Aktuell forskning

ORCID 0000-0002-3041-3485  

Samspelet mellan högre politiker och tjänstemän i kommuner

Kommunala planerings- och beslutsprocesser innefattar många aktörer där olika intressen och ideal ska föras samman. I teorin utgår all makt ifrån de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige, men i praktiken är maktfördelningen betydligt mer komplex än så. Hur upplever ledande politiker och tjänstemän själva sin roll i planerings- och beslutsprocesser och hur utvecklas rollerna och relationerna mellan ledande kommunala företrädare?   

Den politiska styrningen i ett nytt kommunalt parlamentariskt landskap

Under de senaste tio åren har antalet kommuner där något av de traditionella blocken förfogar över en egen majoritet minskat kraftigt. I samband med valen 2014 och 2018 ökade istället andelen blocköverskridande och minoritetsstyren kraftigt i Sveriges 290 kommuner. Vad innebär det för det de kommunala koalitionsbildningsprocesserna, den politiska styrningen av kommunerna och hur har anpassningen till det nya parlamentariska landskapet fungerat? Det är frågor som står i centrum för det här forskningsprojektet, vilket har genomförts i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Medborgerliga reaktioner på kontroversiella kommunala politiska beslut

En del kommunala politiska beslut genererar större medborgerliga reaktioner än andra. I min forskning har jag studerat medborgarnas reaktioner på förslag och beslut om skolnedläggningar och infrastrukturprojekt. Resulterar till exempel högljudda medborgarprotester i omfattande proteströstande i det nästkommande valet? På vilket sätt bidrar kommunala folkomröstningar till en bättre fungerande kommunal demokrati? Är stormöten och andra former av medborgardialog bra instrument för att minska konfliktnivåerna? I grunden berör den här forskningen relationen mellan representativa, samtals- och direktdemokratiska ideal i den kommunala politiken. 

 

Fler publikationer av Johan Wänström

Publikationer

2023

Johan Wänström, Bo Persson (2023) Local governments on an equal footing? Policy coordination between Swedish regions and municipalities in regional development policy Regional & Federal Studies Vidare till DOI
Johan Wänström, Kevin Johansson (2023) Lokala mediers bidrag till den lokala demokratin: Omfattningen på tidningars och SVT:s bevakning av kommunal och regional politik

2022

Johan Wänström, Richard Öhrvall (2022) Den lokala demokratins hållbarhet Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling, s. 25-37
Johan Wänström (2022) Politisk styrning i små kommuner: Samma mönster som i stora? Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 124, s. 541-560
Johan Wänström, Brita Hermelin (2022) Att skapa ändamålsenlig samverkan: Samrådsstrukturer med region och kommuner

Nyheter

Bild på dagstidningar i en hög

Stora skillnader i olika mediers bevakning av lokal politik

Lokala dagstidningar har en betydligt större bevakning av lokala och regionala politiska processer än lokala TV-sändningar. Balansen i rapporteringen är viktig för att alla medborgare ska få tillgång till information om kommunala beslut.

En hög med tidningar.

Lokala tidningar bäst på att informera om kommunalt politiskt beslutsfattande

Medborgarnas tillgång till information om det politiska beslutsfattandet utgör en vital del av demokratin. Enligt en undersökning från CKS är lokala tidningar den bästa källan för den typen av information.

Anonym kvinna som röstar.

Lokal demokrati kräver modiga beslutsfattare

Varje tid har sina demokratiproblem att tampas med. Hot och hat på nätet är till exempel en allvarlig fara för demokratiarbetet i kommunerna. Ändå fungerar lokalpolitiken efter omständigheterna väl.

Forskningsfilmer med Johan Wänström

Coronas påverkan på den lokala demokratin

Under vårens pandemi har kommuner och regioner till stor del fått ändrade förutsättningar för beslutsfattande. Fullmäktige har haft färre beslutsföra ledamöter än vanligt, en del möten har ställts in helt och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Johan Wänström, statsvetare och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) forskar om politik och styrning på lokal och regional nivå. Han menar att den kommunala demokratin påverkas av den här typen av kris, både på gott och ont.

 

Video

 

 

Samtal om blocköverskridande styren

Efter valet 2014 har omkring en tredjedel av Sveriges kommuner blocköverskridande styren. Vad krävs för att koalitionerna ska komma till stånd? Vad händer i de lokala partigrupperna och vad säger väljarna? Och hur långt bort är en regering med socialdemokrater och moderater?

Lyssna till ett samtal med Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Johan Wänström har sedan valet 2014 studerat blocköverskridande styren i kommuner och regioner, koalitionsbildningsprocesser och minoritetsstyren i flera studier på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Video

 


Undervisning och nätverk

Undervisning

Statsvetenskap
Lärarutbildningen/samhällskunskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Utmärkelser

Kurslitteraturprisets hederspris 2015 tillsammans med Gissur Erlingsson för boken ”Politik och förvaltning i svenska kommuner”.

Nätverk

Jag leder och organiserar två nätverk inom ramen för CKS - ett för kommunstyrelseordförandena och ett annat för kommuncheferna i Östergötland med omnejd. 

Akademisk examen

  • Fil. Dr. Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2009.
  • Fil. Dr. Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 2006.
  • Master, Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 2002.
  • Fil.kand. Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 1999.
  • Fil.kand. Statsvetenskap, University of Oklahoma, 1999.
  • Fil.kand. Statsvetenskap, Linköpings universitet, 1996.

Forskningsmiljö och forskningsfält