12 september 2019

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Det visar en studie som Johan Wänström, forskare vid CKS, har gjort. Förutsättningarna för hur den politiska styrningen är organiserad varierar mellan olika kommuner, bland annat kan befolkningsmässig storlek påverka vilken typ av styrmodell som förespråkas. De flesta studier som gjorts på området har fokuserat på större kommuner. Nu har Johan Wänström undersökt hur bilden av den ideala styrmodellen ser ut i tre mindre kommuner; Ydre, Valdemarsvik och Söderköping. Samtliga tre kommuner har, precis som hälften av Sveriges övriga kommuner, färre än 16 000 invånare. 

Distans eller närhet?

I studien djupintervjuas politiker och tjänstepersoner från de tre kommunerna. Resultatet visar att det finns två övergripande ideal för den politiska styrningen. Den ena präglas av distanserade relationer med tydligare målstyrning och den andra av ett nära samspel mellan olika aktörer. 

– I de riktigt små kommunerna med en liten organisation värnar man mer om närheten, där finns också andra förutsättningar för nära kontakter och ett förtroende mellan enskilda individer, säger Johan Wänström. Men det finns också de som ser fördelen med distanserade relationer där det ideala arbetssättet präglas av bland annat tydliga politiska skiljelinjer och ett större fokus på övergripande principer och riktlinjer.

Olika synsätt kan skapa irritation

Att det finns olika uppfattningar om vilket av de övergripande idealen som är att föredra är uppenbart. I två av kommunerna som deltagit i studien hade de intervjuade, även om de tillhörde samma kommun, olika uppfattningar i frågan. I åtminstone en av kommunerna orsakade skillnaderna en betydlig irritation.  

– Den här skillnaden i åsikter existerar sannolikt i de flesta kommuner, säger Johan Wänström. Men något formellt facit för hur styrningen i kommunerna ska organiseras har aldrig funnits. Styrningsidealen varierar över tid, mellan olika kommuner men även mellan olika individer.  

Transparens gentemot medborgarna

En viktig slutsats är att kommuner inte styrs av enbart det ena eller det andra idealet, det handlar istället om att hitta en balans mellan närhet och distans. Medborgarnas möjlighet att påverka genom att lätt kunna komma i kontakt med kommunala politiker och tjänstepersoner är viktig, samtidigt som kommunerna är en central samhällsaktör som måste leverera en rättssäker verksamhet. Studien pekar på behovet för varje enskild kommun att diskutera och reflektera över hur man bäst balanserar sina specifika ideal och behov i den politiska styrningen. 
 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.