19 oktober 2021

Doktorander från Linköpings universitet toppar listan över disputerades etableringsgrad på arbetsmarknaden. Det visar en färsk rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Doktorshattar och diplom Magnus Johansson

Etableringen i arbetslivet för disputerade på landets lärosäten skiljer sig stort mellan olika ämnen, visar rapporten. Tre år efter doktorsexamen har examinerade inom teknik en etableringsgrad på 88 procent, medan examinerade inom humaniora och konst ligger på 72 procent.
Men Linköpings universitet sticker ut och visar en hög etableringsgrad för samtliga disputerade, oavsett ämnen. Inget annat lärosäte har så hög etableringsgrad. Tre år efter doktorsexamen har 86 procent av kvinnorna på LiU och 90 procent av männen ett jobb som är relaterat till deras examen.
– Vi är förstås glada för detta och UKÄ ska i en kommande rapport dessutom ta reda på mer om varför LiU ligger så bra till, säger Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning på LiU.

Tidiga karriärsamtal

Han ser två förklaringar till resultatet.
– Vi lyfter tidigt frågorna om den framtida karriären med våra doktorander. Vad ska hända efter deras forskarutbildning? Vilka möjligheter kommer det att finnas för dem att vara kvar på universitetet? Vad finns det för möjligheter till jobb utanför akademin och i andra yrken där deras forskarutbildning kan komma till nytta? Den typen av karriärsamtal gör att våra doktorander i ett tidigt skede blir medvetna om vikten av att tänka framåt.

Den andra förklaringen är universitetets långvariga arbete med samverkan med näringsliv och samhälle.
– Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra samarbeten och att nyttiggöra vår forskning. Vi visar på hur våra vetenskapliga resultat gör nytta och påverkar samhället. Genom vår samverkan öppnas även möjligheter upp för doktoranderna, de ser möjligheter att göra andra val utanför akademin, säger Per-Olof Brehmer.

De flesta lämnar högskolevärlden

UKÄ-rapporten har studerat de personer som tog sin doktorsexamen 1998-2015. För att räknas som etablerad på arbetsmarknaden ska den disputerade bland annat ha en årsinkomst på minst 241 900 kronor.

Får de tillräckligt avancerade jobb?
– Andra undersökningar, till exempel från Statistikmyndigheten SCB, visar att huvuddelen får kvalificerade jobb i linje med sin kompetens. Även i de undersökningarna ligger LiU bra till, säger Per-Olof Brehmer.
Rapporten visar att en majoritet av landets doktorander lämnar högskolevärlden efter sin examen. Tre år efter avlagd doktorsexamen arbetade 44 procent kvar inom högskolan. Flertalet av de utländska doktoranderna lämnar Sverige. Tre år efter examen finns 43 procent kvar i Sverige.

Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.