17 februari 2021

Under pandemiåret 2020 har antalet fällningar som rör fusk vid tentor nästan fördubblats. 2019 fälldes 149 studenter för fusk. Motsvarande siffra 2020 var 292.

Studera på distans Ida Sörensen

– Vi har sett en ökning av fusket sedan 2016 men sedan allt fler distanstentamina införts på grund av pandemin ser vi tyvärr att fler studenter tar en genväg och använder otillåtna hjälpmedel, säger Margareta Bachrack Lindström, prorektor och ordförande i universitetets disciplinnämnd.
Trenden är densamma på andra lärosäten.
– Det vanligaste fusket under 2020 var otillåtet samarbete. Totalt handlade 141 fällningar om det. Under 2019 hade vi enbart tio ärenden där studenter fälldes för otillåtet samarbete.

Närmare en fjärdedel frias

Alla som anmäls för fusk fälls inte för det, cirka 20-25 procent frias. Av de 190 LiU-studenter som anmäldes 2019 fälldes 149 personer. 2020 fälldes 292 studenter av de 383 som anmäldes.
Under det senaste året har LiU stramat upp rutinerna för att komma tillrätta med fusket. Lärare och annan personal uppmanas att anmäla vid minsta misstanke, även om de inte på något vis är säkra på att fusk förekommit. Det är sedan upp till disciplinnämnden att bedöma alla ärenden som kommer in.

Studenternas ansvar

– Vi har försökt stötta lärarna så mycket som möjligt att ställa om från sals- till distanstentamina och vi har aktivt arbetat med att göra regelverket för distanstentamen tydligt för studenterna så att reglerna inte ska missförstås. Det är sedan studenternas ansvar att hålla reda på reglerna och följa dem. De ska vara noga och informera sig om reglerna inför tentan så att de inte av misstag gör något otillåtet.

Minst fyra veckors avstängning

Även påföljderna på LiU har stramats upp. Bland annat har den kortaste avstängningstiden från studierna förlängts till fyra veckor. Under den tiden får studenten inte delta i undervisningen och får inte heller något studielån.
– Vi har anpassat oss till andra lärosätens påföljder, nu ligger vi mer lika, för ett år sedan låg LiU på en ”snällare” nivå.

Kameraövervakning utreds

Men trots förstärkta insatser så fortsätter fusket att öka, inte minst det otillåtna samarbetet, både på LiU och nationellt.
Det finns därför förslag på att genomföra examinationer på distans med någon form av kontroll av studenterna. Det kan handla om ett systemstöd för att övervaka vad som sker rent tekniskt hemma hos studenten under tentan och som går att likställa med den övervakning som sker under fysiska salstentor. Några lärosäten har även kommit med förslag om att införa kameraövervakning vid hemtentor.
Den idén har även lyfts på LiU men inget beslut är fattat.
– Vi utreder frågan, till exempel om kameraövervakning är förenligt med GDPR-lagstiftningen. Utredningen kommer att vara klar under våren.

Fler uppföljningar görs

Samtidigt är Margareta Bachrack Lindström mån om att framhålla att de flesta studenter sköter sig utmärkt.
– De tar stort ansvar, informerar sig om vilka regler som gäller vid examination och följer dem. Men det är klart vi hoppas att trenden med fusket ska minska. Studenter som fuskar har ju inte de kunskaper de förväntas ha när de går ut i arbetslivet. De lurar både sig själva och andra.
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, följer för närvarande upp hur fusket ser ut på de olika lärosätena och vad som görs åt det. Det har också skapats en nationell arbetsgrupp för digital examination inom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.