Är du lärare och behöver extra kompetens för att undervisa i det flerspråkiga klassrummet? Här på Linköpings universitet finns kurspaket och fristående kurser för dig som vill bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk, och för dig som vill bredda din kunskap.

Foto Charlotte Perhammar

Var fjärde elev i den svenska grundskolan har ett annat modersmål än svenska och eleverna kan tala och skriva svenska på helt olika nivåer. Antalet vuxna elever som studerar svenska språket inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå samt svenska för invandrare (SFI) fortsätter att öka, enligt statistik från Skolverket.

Behovet av lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är därför stort! 

Om våra kurser

Vi erbjuder fristående kurser och kurspaket för dig som vill komplettera din lärarutbildning för att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk. De allra flesta kurser riktar sig till lärare inom alla skolformer - grundskolans F-3, 4-6 och 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning. Vissa kurser riktar sig specifikt till lärare inom en viss skolform.

Vi erbjuder även svenska som andraspråk upp till 90 hp inom ramen för ämneslärarutbildningen, årskurs 7–9 och gymnasieskolan. 

Vi erbjuder flera olika kurser. Bland annat om språkinlärning, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur både vad gäller grammatik och fonetik/fonologi, flerspråkig litteracitet, skönlitteratur, samt didaktik och metodik i det flerspråkiga klassrummet. Flera av kurserna innehåller praktiska moment. Kurserna ges på halv- eller kvartsfart och flera genom distansundervisning via en lärplattform och zoom. 

Bli behörig lärare i svenska som andraspråk

För att bli behörig lärare i ämnet behövs en lärarlegitimation och olika antal högskolepoäng (hp) beroende på skolform:

 • 30 hp för undervisning i grundskolan åk F-3, 4-6 samt på SFI
 • 45 hp för undervisning på grundläggande vuxenutbildning och i grundskolan åk 7-9
 • 90 hp för undervisning inom gymnasieskolan
 • 30 hp för undervisning i modersmål

Fristående kurser och kurspaket

För lärare inom alla skolformer

Fristående kurser och kurspaket för dig som vill komplettera din lärarutbildning och bli behörig i svenska som andraspråk.

Kurserna och kurspaketen riktar sig till lärare inom alla skolformer - grundskolans F-3, 4-6 och 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning. De riktar sig även till dig som redan är behörig inom svenska som andraspråk och vill bredda din kompetens.

Kurserna ges på halv- eller kvartsfart och flera genom distansundervisning via en lärplattform och zoom. Vissa kurser startar på höstterminen och vissa på vårterminen.

Fristående kurser

Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter, 15 hp

I kursen studeras barns typiska tal- och språkutveckling och inlärning samt flerspråkighet. I kursen studeras även läs-och skrivsvårigheter/dyslexi samt språkstörning. Bedömning av läs- och skrivsvårigheter i kombination med flerspråkighet diskute...

Läs- och skrivutveckling hos vuxna andraspråksinlärare, 7.5 hp

Kursen behandlar aktuell forskning och teorier om läs- och skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. I kursen behandlas olika didaktiska metoder för att arbeta med läs- och skrivundervisning i framför allt vuxenutbildningarnas olika...

Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen, 7.5 hp

Kursen introducerar och diskuterar digitala medier i ämnet svenska som andraspråk inom vuxenutbildningarnas olika former. Relevanta teorier och forskning, såsom multimodal teori och forskning om digitalisering, introduceras och sätts i relation ti...

Språktypologi i relation till svenska som andraspråk, 7.5 hp

Kursen behandlar språktypologi i olika språk i relation till svenska språket. Kursen tar upp såväl fonologiska som grammatiska strukturer. I kursen diskuteras även inverkan av transfer vid inlärning och utveckling av ett andraspråk. Pedagogiska oc...

Skrivande för vardag, studier och yrkesliv, 7.5 hp

I kursen studeras och tillämpas grundläggande språkstrukturer och tekniker som kan användas för att skriva följbara texter. Därutöver studeras skrivhandlingar, informationsstrukturer och andra språkliga val som hjälper skribenter att presentera, b...

Skönlitteratur i Svenska som andraspråk - litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv, 7.5 hp

Kursen behandlar skönlitteraturens roll i Svenska som andraspråk utifrån aktuella styrdokument för svensk skola. Den innehåller en introduktion till skönlitterär analys utifrån olika perspektiv. Frågor om texturval för andraspråksinlärare i svensk...

Kurspaket

Svenska som andraspråk I, 30 hp

Läs mer om Svenska som andraspråk I här.

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 poäng vardera:

 • Delkurs 1: Svenska språkets struktur och grammatikdidaktik i det flerspråkiga klassrummet
 • Delkurs 2: Att undervisa andraspråkselever
 • Delkurs 3: Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv
 • Delkurs 4: Flerspråkighet i en social kontext.

Kursen går på halvfart och pågår därmed under två terminer, med start hösttermin.

 

Svenska som andraspråk II, 30 hp

Läs mer om Svenska som andraspråk II här.

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera.

 • Delkurs 1: Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning
 • Delkurs 2: Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv
 • Delkurs 3: Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter
 • Delkurs 4: Skönlitteratur och läsutveckling i det flerspråkiga klassrummet.

Kursen går på halvfart och pågår därmed under två terminer, med start hösttermin.

Fördjupa dig

Om du vill fördjupa dig i ämnet och skriva uppsats bör du läsa kurserna:

Du kan komplettera detta med en valfri fristående kurs om 7,5hp, för att få sammanlagt upp till 90 hp i ämnet.

För lärare inom grundskolans F-3 och 4-6

De här kurserna riktar sig specifikt till dig som är lärare inom F-3 eller 4-6.

Kurserna fokuserar på andraspråksundervisning i just dina årskurser. De behandlar språk-, läs- och skrivutveckling och består av grundkurser och fördjupande kurser. Kurserna ges på halvfart. Grundkurserna startar på höstterminen och de fördjupande kurserna på vårterminen.

Vill du läsa mer om att bli behörig lärare på grundskolan? Det kan du göra på den här sidan om fler vägar in i läraryrket.

För lärare inom vuxenutbildningen

De här kurserna rekommenderar vi för dig som undervisar på vuxenutbildningen, inom ramen för SFI, Komvux eller på folkhögskola.

Kurserna har ett särskilt fokus på vuxnas inlärning och utveckling av ett andraspråk och hur du som lärare kan omsätta dina teoretiska kunskaper i undervisningen. Vill du bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk på SFI så krävs 30 hp, för behörighet att undervisa på grundvux krävs 45 hp. Detta är ett förslag på kurser du kan läsa, men du kan också välja bland övriga fristående kurser.

Kurserna ges på halv- eller kvartsfart, vissa startar på höstterminen och vissa på vårterminen.


Läs- och skrivutveckling hos vuxna andraspråksinlärare, 7.5 hp

Kursen behandlar aktuell forskning och teorier om läs- och skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. I kursen behandlas olika didaktiska metoder för att arbeta med läs- och skrivundervisning i framför allt vuxenutbildningarnas olika...

Svenska språkets struktur och grammatikdidaktik i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 hp

Kursen behandlar svenskans morfologi, syntax och lexikon utifrån ett tvärspråkligt perspektiv, fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta int...

Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning, 7.5 hp

I denna delkurs studeras centrala teorier om andraspråkutveckling hos barn och vuxna som relateras till undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling samt mellan barns och vuxnas språkutveckling b...

För modersmålslärare

De här kurserna riktar sig till dig som vill bli behörig att undervisa i modersmål.

För dig som ska komplettera en tidigare lärarexamen för att få behörighet i ämnet modersmål behövs antingen 30 hp i aktuellt språk eller 30 hp modersmålsdidaktik i kombination med dokumenterade goda språkkunskaper.

Vi erbjuder kurser i modersmålsdidaktik som bland annat behandlar språkdidaktik och språkutveckling, studiehandledning samt inlärning och utveckling av modersmål. Vill du läsa mer om att bli lärare i modersmål så kan du göra det på den här sidan om fler vägar in i läraryrket.

Kurserna ges på halv- eller kvartsfart, vissa av dem startar på höstterminen och vissa på vårterminen. De kan läsas oberoende av varandra.

Kontakta oss

Om Svenska som andraspråk

Skolämne och forskningsfält 

Svenska som andraspråk är både ett skolämne och ett forskningsfält. Det bedrivs forskning inom fältet på de flesta av landets universitet.

Vid Linköpings universitet bedrivs forskning inom svenska som andraspråk med följande fokusområden:

 • Uttalsundervisning i svenska som andraspråk
 • Det svenska uttalet hos vuxna andraspråksinlärare – produktion och perception
 • Grammatik och fonologi hos flerspråkiga lågstadieelever
 • Skrivprocessen hos flerspråkiga lågstadieelever
 • Modersmålslärare och modersmålsundervisning
 • Flerspråkighet i svenska skolor utomlands
 • Skrivande hos yngre och vuxna inlärare av svenska som andraspråk.
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett resurs- och utvecklingscentrum placerat vid Stockholms universitet. Här kan du få information om vad som är på gång inom ämnet, till exempel ny forskning, rapporter och diskussioner samt nytt material som ges ut för olika skolformer.

  Läs mer om forskningen i språkdidaktik

  Designa din egen utbildning - läs fristående kurser

  Organisation