Svenska som andraspråk

De allra flesta som idag bor och lever i vårt svenska samhälle är flerspråkiga och många har kontakt med personer som har ett annat modersmål än svenska både i samhället och i yrkeslivet. Vi hör och talar många olika språk, dialekter och varianter av språk. Det svenska språket är inget undantag och uppvisar en stor variation i muntlig kommunikation. Att kunna göra sig förstådd på svenska i tal och skrift är nödvändigt för individens möjligheter att klara sina studier och få ett arbete.

Var fjärde elev i den svenska grundskolan har ett annat modersmål än svenska och eleverna kan tala och skriva svenska på helt olika nivåer. Detta blir en utmaning för alla lärare, inte bara de som undervisar i svenska som andraspråk. Kanske du är en av de lärare som behöver extra kompetens för att undervisa i det flerspråkiga klassrummet? 

Foto Charlotte PerhammarAntalet vuxna elever som studerar svenska språket inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå samt svenska för invandrare (sfi) fortsätter att öka, enligt statistik från Skolverket. Utbildningen på sfi är en kvalificerad språkutbildning som ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket. Enligt kursplanen ska Utbildningen ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Vill du vara med och bidra till att flera personer får denna utbildning?  

Behov av behöriga lärare i svenska som andraspråk

Både inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns ett stort behov av behöriga lärare. För att bli behörig lärare i ämnet behövs en lärarlegitimation och olika antal högskolepoäng (hp) beroende på skolform. 

 • 30 hp för undervisning i grundskolan åk 1-6 samt på sfi 
 • 45 hp för undervisning på grundläggande vuxenutbildning och i grundskolan åk 7-9
 • 90 hp för undervisning inom gymnasieskolan

Hos oss kan du läsa svenska som andraspråk upp till 90 hp inom ramen för ämneslärarutbildningen, åk 7-9 samt gymnasieskolan. Utöver det erbjuder vi fristående kurser för dig som vill komplettera din lärarutbildning för att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk. De fristående kurserna ges på halv- eller kvartsfart och flera genom distansundervisning via en lärplattform och zoom. 

Kurserna tar upp språkinlärning, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur både vad gäller grammatik och fonetik/fonologi, flerspråkig litteracitet, skönlitteratur, samt didaktik och metodik i det flerspråkiga klassrummet. Flera av kurserna innehåller praktiska moment. 

Behörighet att undervisa på sfi

Många lärare som idag undervisar i svenska för invandrare inom vuxenutbildningen, inom ramen för sfi, KomVux eller på folkhögskola, är idag obehöriga lärare. Du som har en lärarutbildning kan komplettera den med fyra fristående 7,5 hp-kurser som du kan läsa på kvartsfart på distans under två terminer.

Läs- och skrivutveckling hos vuxna andraspråksinlärare (kurskod 910G17)

Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen

Undervisning i det flerspråkiga klassrummet

Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktisk i ett andraspråksperspektiv

Svenska språkets struktur och bedömning i det flerspråkiga klassrummet

Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

Här fokuseras särskilt på vuxnas inlärning och utveckling av ett andraspråk och hur du som lärare kan omsätta dina teoretiska kunskaper i undervisningen. Kurserna tar upp både muntlig och skriftlig utveckling och produktion.

Kurspaket inom svenska som andraspråk Visa/dölj innehåll

Kurspaket

Svenska som andraspråk 1, 1-30 hp, ges på halvfart och består av följande delkurser:

 • Grammatik
 • Tillämpad grammatik
 • Fonetik
 • Den flerspråkiga undervisningssituationen

Svenska som andraspråk 2, 31-60hp, ges på halvfart och består av följande delkurser:

 • Språkinlärning
 • Flerspråkighet
 • Metodik
 • Projektarbete

Svenska som andraspråk 3, 61-90hp, ges på halvfart och innehåller:

 • Fördjupade kunskaper inom ämnet
 • Forskningsmetodik
 • Uppsats à 15hp

Fristående kurser inom svenska som andraspråk Visa/dölj innehåll

Start vårterminen 2023

Uttalsmetodik – att undervisa uttal i svenska som andraspråk

Kursen innehåller teoretiska moment om svenskans fonetik och fonologi i ett kontrastivt perspektiv. I kursen diskuteras uttalsdidaktik och uttalsmetodik både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. I kursen ingår att den studerande ska planera och redovisa ett moment där uttalsundervisning i svenska som andraspråk är i fokus. Anmälan till kursen öppnar hösten 2022. Kurskod: 910G20 

Sommarkurser - distans, kvartsfart

Om Svenska som andraspråk Visa/dölj innehåll

Svenska som andraspråk är både ett skolämne och ett forskningsfält. Det bedrivs forskning inom fältet på de flesta av landets universitet. Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett resurs- och utvecklingscentrum placerat vid Stockholms universitet. Här kan du få information om vad som är på gång inom ämnet, t.ex. ny forskning, rapporter och diskussioner samt nytt material som ges ut för olika skolformer.

Vid Linköpings universitet bedrivs forskning inom svenska som andraspråk med följande fokusområden:

 • Uttalsundervisning i svenska som andraspråk
 • Det svenska uttalet hos vuxna andraspråksinlärare – produktion och perception
 • Grammatik och fonologi hos flerspråkiga lågstadieelever
 • Skrivprocessen hos flerspråkiga lågstadieelever
 • Modersmålslärare och modersmålsundervisning
 • Flerspråkighet i svenska skolor utomlands

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Designa din egen utbildning - läs fristående kurser Visa/dölj innehåll

Mer om svenska som andraspråk vid LiU Visa/dölj innehåll