Forskningen inom detta kunskapsfält analyserar samspel mellan olika aktörer inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter. 

Inom detta område analyseras samspel mellan olika aktörer (barn, elever, pedagoger, instruktörer och andra yrkesrepresentanter, föräldrar och andra vuxna, samt fysiska artefakter) inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter (i klassrummet, arbetsgruppen, kön till datorn eller sandlådan men också i förskolans tambur eller kupén på en körskolebil) och i olika kommunikativa aktiviteter (exempelvis i lektionsinstruktioner, gemensam projektrapportering, fri lek, hämtning och lämning på förskolan eller körlektioner).

Analyser fokuserar på olika diskursiva processer med avseende på utbildning, social och institutionell ordning och har ofta en tydlig praktik- och livsvärldsförankring. Den gemensamma nämnaren för forskningen inom fältet är ett fokus på situerat socialt samspel: samtal och multimodal interaktion studeras i sitt naturliga sammanhang. De metodologiska och analytiska ansatser som används speglar kunskapsfältets tvärvetenskapliga karaktär och omfattar bland annat konversationsanalys, medlemskategoriseringsanalys (MCA), etnografi, fenomenografi, samt andra mikrosociologiska perspektiv.

Exempel på teman som lyfts fram inom de olika projekten:

  • flerspråkighet och etnicitet
  • kamratgruppinteraktion
  • specifika lärandeaktiviteter
  • matematik i vardagen
  • samspel
  • mobilitet

Forskning om samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet

Tecknad bild som föreställer en ung kvinna som läser en serietidning.

Trikåklädda hjältar i klassrummet

Serietidningen berör ämnen som etnicitet, genus och klass på provocerande och engagerande sätt. Detta projekt bidrar till förståelse för hur serier kan användas i skolan för att skapa normkritiska diskussioner genom bild och text.

Tre barn äter lunch på förskola.

Förskolemåltider

Det  finns mycket prat om den pedagogiska måltiden men vad händer egentligen när barn och deras lärare äter tillsammans? Detta projekt undersöker hur multimodala resurser underhåller och stödjer ätbeteendet och social interaktion inom förskolan.

En grupp barn i gula reflexvästar går över gatan tillsammans med några vuxna.

Med små steg: Barns trafiksocialisation i förskolan

Hur lär förskolebarn sig att delta i trafiken på ett säkert sätt? I detta projekt filmar och analyserar vi förskoleutflykter i trafiknära områden för att förstå pedagogernas praktiker och hur barn stegvis lär sig om trafik.

Luciatåg i en svensk skola.

Kulturarv, tradition och religion i svensk förskolepraktik

Syftet med det här projektet är att undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med att förmedla ett kulturarv samtidigt som undervisningen ska hållas fri från konfessionella inslag.

Uppslagen bok.

Autismens historia

Autismdiagnosen har fått en framträdande plats i samtida diskussioner om barns hälsa och utveckling. Vi studerar diagnosens framväxt ur ett historiskt perspektiv och hur aktörer definierat och diskuterat den i relation till de svenska förhållanden.

Livsfrågornas didaktik - Att arbeta med frågor om döden i förskolans praktik

Syftet med det här projektet är att i samarbete med förskollärare öka den didaktiska och begreppsspecifika kunskapen om barns frågor om döden i förskolans vardagliga verksamhet.

Forskare

Organisation