Industriell energieffektivisering

Papersbruk i solnedgång.
Foto: Stora Enso

Idag står industrin för ca 40 procent av landets energianvändning, varav merparten används i de mest energiintensiva verksamheterna.

På Avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet bedrivs forskning om förbättrad industriell energieffektivitet inom svensk tillverkningsindustri sedan början av 80-talet.

Forskargruppen deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt inom området. På internationell nivå arbetar vi med andra ledande forskargrupper inom områden såsom industriell överskottsvärme och energieffektivisering av små och medelstora industriföretag. På nationell nivå bedrivs ett antal forskningsprojekt inom områden såsom aluminiumindustrin och värdekedjor, industriell överskottsvärme, energiledning i svensk massa- och pappersindustri, benchmarking av industrins energianvändning, jetstrålekylning i svensk stålindustri, energisystemanalys för förbättrad resurseffektivitet i biogaslösningar, affärs-, energi- och innovationsstrategier i svensk massa- och pappersindustri med mera.

Utöver direkt nytta för studerade företag och branscher i form av förbättrad energieffektivitet och minskad klimatbelastning, har forskningen resulterat i ett antal olika metoder och verktyg för förbättrad energieffektivitet.

Samspel mellan teoretiskt och praktiskt arbete

Teori påverkar hur industriella beslutsfattare tänker och agerar. Tillsammans har forskargruppen definierat ett flertal nya teoretiska begrepp såsom enhetsprocessbegreppet, asymmetriska energipolicychocker, det utökade energieffektiviseringsgapet, energiledningsgapet med mera. Gruppen har även utvecklat flera verktyg för förbättrad industriell energieffektivitet.

Ett flertal av forskargruppens publicerade vetenskapliga artiklar återfinns bland de mest citerade artiklarna internationellt inom respektive område.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Nyheter

Sågverk i furu med maskiner för bearbetning av trä. Träbearbetningsanläggning.

Isbergsproblemet för slutenergianvändning i svensk industri

Ungefär en tredjedel av energin i Sverige används för produktion inom industrin, där ett fåtal energiintensiva branscher står för en stor andel av industrins energianvändning. Men vet vi verkligen var energin de facto används i industrin?

suddig bild ifrån pappers tillverkning

LiU-forskarna ger rekommendationer för ett proaktivt energiarbete

I en studie vid LiU har forskarna tagit fram generella praktiska riktlinjer för framgångsrik energiledning i svensk massa- och pappersindustri. Läs hur massa- och pappersindustrin kan utveckla arbetet för att bli mer energi- och resurseffektiv.

Elias Andersson, forskare på LiU.

Nyckeltal underlättar energibesparingar i industrin

Genom att jämföra olika processer i industrin kan både företag och myndigheter öka kunskapen om möjliga energibesparingar. Potentialen är mycket stor för minskad energianvändning och, i förlängningen, lägre klimatpåverkan.

Energiforskning vid LiU

Kontakter