Industriell energieffektivisering

Pappersbruk, Stora Enso
Foto: Stora Enso

Idag står industrin för ca 40 procent av landets energianvändning, varav merparten används i de mest energiintensiva verksamheterna.

På Avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet bedrivs forskning om förbättrad industriell energieffektivitet inom svensk tillverkningsindustri sedan början av 80-talet.

Forskargruppen deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt inom området. På internationell nivå arbetar vi med andra ledande forskargrupper inom områden såsom industriell överskottsvärme och energieffektivisering av små och medelstora industriföretag. På nationell nivå bedrivs ett antal forskningsprojekt inom områden såsom aluminiumindustrin och värdekedjor, industriell överskottsvärme, energiledning i svensk massa- och pappersindustri, benchmarking av industrins energianvändning, jetstrålekylning i svensk stålindustri, energisystemanalys för förbättrad resurseffektivitet i biogaslösningar, affärs-, energi- och innovationsstrategier i svensk massa- och pappersindustri med mera.

Utöver direkt nytta för studerade företag och branscher i form av förbättrad energieffektivitet och minskad klimatbelastning, har forskningen resulterat i ett antal olika metoder och verktyg för förbättrad energieffektivitet.

Samspel mellan teoretiskt och praktiskt arbete

Teori påverkar hur industriella beslutsfattare tänker och agerar. Tillsammans har forskargruppen definierat ett flertal nya teoretiska begrepp såsom enhetsprocessbegreppet, asymmetriska energipolicychocker, det utökade energieffektiviseringsgapet, energiledningsgapet med mera. Gruppen har även utvecklat flera verktyg för förbättrad industriell energieffektivitet.

Ett flertal av forskargruppens publicerade vetenskapliga artiklar återfinns bland de mest citerade artiklarna internationellt inom respektive område.

Forskningsprojekt

Nyheter

Energiforskning vid LiU

Kontakter