Miljöutmaning — ämnesflöden och föroreningar

Ämnesflöden och föroreningar

Många kemikalier som vi använder ofta är giftiga för människor och ekosystem eller skapar miljöproblem på andra sätt. Inom denna utmaning ryms forskning om miljögifter, om ämnen som påverkar ekosystem på andra sätt, och om växthusgaser från både naturliga miljöer och samhället.

Vi fokuserar på olika ämnen som orsakar problem. Många av de kemikalier som vi dagligen använder är toxiska för människor och ekosystem. Andra ämnen, såsom näringsämnen och växthusgaser, är inte direkt toxiska men kan skapa stora miljöproblem på andra sätt. Oron för den stora mängden ämnen som samhället sprider och dessas miljöpåverkan kräver bättre analysmetoder, skärpt övervakning och kontroll, samt mer kunskap om deras flöden och samspel med organismer. Det är även viktigt att studera ämnens naturliga kretslopp för att förstå och förebygga miljöproblem.

Utsläppen av många ämnen är svåra att uppskatta i stor skala och därför är metodutveckling viktig. Vi studerar även ämnens biologiska, kemiska och fysikaliska processer och kretslopp. Vår forskning spänner från molekylär till global skala och syftar till att kartlägga vilka mekanismer som driver biogeokemiska kretslopp och deras inverkan i rum och tid. Vi vill ta fram ny kunskap som kan leda till effektiva åtgärder.

Forskningsprojekt 

Bild på sjö. Picture on a lake

Metanemissioner från nordliga sjöar

Målet med  forskningsprojektet är att bättre kvantifiera och utveckla modeller för att förutse metanutsläpp från sjöar.

Barrskog

Forskare samarbetar om att mäta kol och växthusgaser i sjöar

I det här projektet samarbetar forskare från fyra länder för att utveckla mätmetoder och modeller för att bättre mäta utsläpp av växthusgaser från sjöar, floder och dammar. Det är ett område där kunskap idag är mycket ofullständig.

Mätning

Att säkrare mäta utsläpp av växthusgaser från sötvatten

Stora mängder växthusgaser släpps ut från sjöar och dammar. Hur stora är svårt att uppskatta. Dagens beräkningar tar inte hänsyn till alla förhållanden och utgår från förenklade samband. Här testas nya tekniker för säkrare uppskattningar.

Kontaktperson

Forskare inom området

Relaterat innehåll