Kemi

Kemiforskningen vid LiU täcker in kemins alla huvudområden 

en student arbetar i ett dragskåp på laboratoriet
Forskarna analyserar och tillverkar metaboliter, eller nedbrytningsprodukter, av olika droger. Metaboliterna är viktiga för att spåra droger i urinprov. På bilden Erik Vestling, student på masterprogrammet i medicinal chemistry. Anna Nilsen
kubiskt kiselkarbid i vatten
LiU-forskare undersöker om det med hjälp av halvledarmaterialet på bilden går att omvandla koldioxid och vatten till kolväten, som kan användas som bränslen. Det skulle kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp till atmosfären.   Thor Balkhed
cellulosafiber i turkos ljus
Molekyler som byter färg när de binder till det ämne som ska detekteras, i det här fallet cellulosa, har utvecklats av kemister vid LiU. Möjliga användningsområden finns både inom olika medicinska tillämpningar och industrin.

Materien omkring oss är uppbyggd av olika kombinationer av de grundämnen som finns i naturen. Så pass olika områden som medicin, biologi, teknik, geologi, materialkunskap, meteorologi och miljöforskning är därför alla på ett eller annat sätt beroende av kunskaper inom kemi.

Själva livet är i högsta grad en kemisk process och vid LiU har den kemiska biologin en framträdande roll. För att förstå livsprocesserna i detalj måste forskarna kartlägga biomolekyler. Det gäller särskilt proteinerna, som är viktiga byggstenar i kroppen och dessutom styr alla kemiska reaktioner i cellen. Proteinerna är uppbyggda av tusentals atomer och deras komplexa form är helt avgörande för deras biologiska funktion. På senare år har man insett att många allvarliga sjukdomar, som Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob (galna kosjukan) och Parkinson, beror på att proteiner fastnat i felaktiga strukturer. Därför har forskningen fokuserat på att förstå hur denna komplicerade struktur bildas och varför det ibland blir fel.

Kemister vid LiU utvecklar också reportermolekyler och läkemedel för att diagnostisera dessa sjukdomstillstånd, och för att blockera de skadliga proteinerna. Proteiner som är inblandade i cancerprocesser, malaria och infektionssjukdomar studeras också intensivt av forskarna med den mest avancerade utrustningen som finns att tillgå. 

LiU-forskare deltar dessutom i den rättskemiska kampen mot nya så kallade ”designer drugs” eller ”legal highs”, som snabbt etablerat sig på narkotikamarknaden och utgör ett allvarligt samhällsproblem. De utvecklar också nya intressanta metoder att hitta hittills okända enzymer i mikroorganismer för biotekniska sammanhang, till exempel för effektivare biogasproduktion.

Vid LiU bedrivs också stark materialforskning, som omfattar både experimentella och teoretiska studier. Ett viktigt område är framställningen av nya elektroniska material genom den syntesmetod som kallas Chemical Vapor Deposition (CVD). Metoden har spelat en avgörande roll för utvecklingen av modern elektronik i form av mobiltelefoner och datorer. 

Inom energiområdet är forskarna särskilt intresserade av möjligheten att återanvända koldioxid för att tillsammans med vätgas framställa energirika kolväteföreningar, metanol och dimetyleter, som bränslen för ett hållbart samhälle. Här är intresset främst riktat mot de katalytiska processer som gynnar reaktionen mellan koldioxid och vätgas. Både när det gäller CVD- och koldioxidforskningen spelar teoretisk modellering en central roll. Materialforskningen har därför sin grund både i den oorganiska och den fysikaliska kemin.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskning