Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Detta forskningsområde fokuserar på kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet ur ett handikappvetenskapligt perspektiv. Kognitiv hörselvetenskap är ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsområde, som fokuserar på hur personer med dövhet eller hörselnedsättning utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i vardagssituationer.

Centralt i vår forskning är att utforska samspelet mellan mänsklig kognition och signalbehandlingen i olika hörselhjälpmedel, som t.ex. hörapparater och cochleära implantat.

Linnécentrum HEAD är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro. Centret består av flera tvärvetenskapliga forskningsteam inom området hörselnedsättning och dövhet.

Forskningen sker i tre olika miljöer;

  1. Avdelningen för logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi vid universitetssjukhuset i Linköping
  2. Avdelningen för handikappvetenskap vid Linköpings universitet
  3. Audiologiskt forskningscentrum vid universitetssjukhuset i Örebro

Forskningsmiljöer

Avdelningen för logopedi, audiologi och otorhino-laryngologi

Teknisk audiologi är ett multidisciplinärt forskningsområde där forskning inom teknik, fysik, medicin, psykologi och beteendevetenskap integreras. Vi forskar inom områden som hörseldiagnostik, hörselscreening, hörselfysiologi, hörselnedsättning och kognitiv interaktion med hörselnedsättning samt hörapparatsteknologi.

Avdelningen för handikappvetenskap

Vårt fokus ligger på kognition och kommuni-kation, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med utvecklingsstörning och autism.

Audiologiskt forskningscentrum

Audiologiskt forskningscentrum är en samlingsplats för forskare och doktorander som arbetar med forskning kring hörsel och kommunikation.

Det handlar om tvärvetenskaplig och klinisk hörselforskning i ett av Sveriges mest välutrustade hörsellaboratorier.

CHSCOM - Cognitive hearing science for communication

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan

Filmen handlar om vår forskning om hörsel och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning. Textad version.

Öppna seminarier inom Kognitiv hörselvetenskap

20 februari
Erik Witte, Örebro universitet, “Lexical aspects in the development of a new Swedish phonetic discrimination test for people with hearing loss”.
Hatice Zora, Stockholms universitet, “Prosody: A unified expression domain for primitive and cognitive communication”.

20 mars
Rebecca Carroll, Technical University of Brunswick och Malin Wass, Luleå universitet.


Det finns möjlighet att ta del av dessa seminarier online. Kontakta Shahram Moradi för eventuella frågor och mer information.

 

Hörselforskare får 19,2 MSEK till forskning om åldersrelaterad hörselnedsättning

Målsättningen är att se om det går att hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen. Det är inte bara hörselnedsättningen i sig som är ett problem, utan den kan få konsekvenser för de som drabbas. Hörselnedsättning ökar risken för utveckling av demens, depression och social isolering. Forskningsprojektet bygger vidare på forskning inom kognitiv hörselvetenskap vid Linnécentrum HEAD. Det nya forskningsanslaget från Vetenskapsrådet har beviljats för åren 2017–2022.

Följ oss på Twitter

Artiklar

Projekt

Forskare

Avhandlingar

Kontakta oss

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskap