Utvärdering av kostnad-, energi- och resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv

Forskningen sker i en tvärvetenskaplig miljö, där forskningsfrågorna berörs och utreds utifrån flera perspektiv, och med deltagare från olika forskningsområden.  De huvudsakliga metoderna jag använder är livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCC).

De projekt jag är eller nyligen har varit involverad i täcker en mångfald områden. Några exempel är funktionell försäljning av inomhusbelysning, användning av AI för att utveckla underhållsstrategier, en ny metod för mineral- och metallutvinning, samt elektrifierade arbetsmaskiner.

Jag har även lång erfarenhet av forskning om transporter och infrastruktur, såsom livscykelbedömning av vägar, egenskaper på vägytan och påverkan på rullmotstånd och bränsleanvändning, effektiv användning av motorvärmare och effekten på elanvändningen på grund av längre och tyngre godståg.

 

Forskning

Aktuella projekt

Elektrifierad Materialhantering

Projektets avsikt är att skapa tre demonstrationer av fossil- och emissionsfria systemlösningar för medelstora arbetsmaskiner där produktivitet bibehålls och det finns en acceptans hos kunderna. Läs mer om projektet Elektrifierad Materialhantering

Cirkulära arbetskläder

Projektet undersöker de legala och ekonomiska för- och nackdelarna med modulära arbetskläder, både ur ett leverantörs och kundperspektiv, och även aktörers upplevda värde av kläderna. Läs mer om projektet Cirkulära arbetskläder

Adapt 2030

Adaptiv livscykeldesign genom att i applicera digitalisering och AI-teknik till produktionen. I projektet kommer en metod att utvecklas som appliceras på två demonstratorer som “proof of concept”. Det kommer visa processen och värdet av digitalisering i ett livscykelperspektiv där AI-tekniker används för att minska avvikelser i produktkedjan. Läs mer om projektet Adapt 2030

Electric Site Research Project

Målet är att elektrifiera varje transportsteg inom ett stenbrott – från brytningen till första krossning och till den sekundära krossningen – samt demonstrera genomförbarheten och utvärdera resultatet. Systemets effektivitet, säkerhet och miljöfördelar beräknas komma till nytta för kunder och för samhället i stort. Läs mer om projektet Electric Site Research Project 

SIMON

Nya applikationer av AI för underhåll för att nå en cirkulär ekonomi. Projektet sammanställde en inventering av AI-teknik för underhåll, applicerade lämpliga AI-tekniker på tre industriella fallstudier samt utvärderade de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna. Läs mer om projektet SIMON

Funktionsförsäljning av inomhusbelysning

Projektet syftar till att undersöka juridiska aspekter, kopplade till funktionsförsäljning och de miljömässiga och ekonomiska effekter som följer av den rättsliga regleringen. Målet är att erhålla kunskap om hur funktionsförsäljningsmodeller bör vara utformade för att möjliggöra och stimulera affärsutveckling och kommersialisering av mer energieffektiva och mer ekonomiska lösningar än de som finns idag. Läs mer om projektet Funktionsförsäljning av inomhusbelysning

 

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Publikationer i samarbete med externa aktörer

Nyheter

Kollegor vid enheten Produkter Tjänster Innovation (PSI)  

Organisation