Barnafrid deltar i Jämställdhetsmyndighetens corona-uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19. Barnafrid deltar i arbetet.

Skärmklipp från presskonferens med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) Ulrik Svedin

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kommunernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida de framtagna arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Uppdraget bör genomföras skyndsamt.
 
I uppdraget ska kunskap och erfarenheter inhämtas från Socialstyrelsen, länsstyrelserna, däribland Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet), Statens skolverk, Polismyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid), Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid). Vidare ska samverkan ske med Sveriges Kommuner och Regioner, med fokus på de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Myndigheten ska även samverka med andra berörda aktörer, t.ex. organisationer i civilsamhället, samt beakta redan befintliga samverkansstrukturer av relevans för området.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19 (pdf 113 kB)

Målgruppen som ska få ta del av arbetssätten för informationsspridning är personal inom Sveriges kommuner. Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande av att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas.
Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 800 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 13 anslag 1:3 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.
 

Länk till regeringens information om beslutet. 

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag (pdf)

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU