Tvärvetenskaplig forskning utvärderar mätningar vid hjärntumör hos barn

Ulf Samuelssons studie fick anslag från Joanna Cocozzas stiftelse 2021. Syftet med studien är att utvärdera kvantitativ mätning av specifika markörer och införa ett nytt MR-protokoll vid hjärntumörer hos barn

male scientist, portrait. Ulf Samuelsson


Här är Ulf Samuelssons populärvetenskapliga sammanfattning av projektet som 2021 tilldelades 500 000 kronor per år i två år från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, totalt en miljon kronor:

När ett barn drabbas av en tumör i hjärna eller ryggmärg är det viktigt att tydligt kunna

avgränsa tumör och omgivande funktionellt frisk vävnad, för att kunna göra en adekvat

planering av behandlingen. Möjligheten till botande effektiv behandling kan dessutom

begränsas av tumörinväxt i funktionellt viktiga områden, i hjärna och ryggmärg.

Diffus tumörutbredning och associerade vävnadsförändringar är oerhört svåra att

upptäcka och tolka visuellt på konventionellt bildmaterial från

magnetkameraundersökningar (MR). Högmaligna, mer aggressiva tumörer infiltrerar i

större utsträckning omgivande vävnad diffust och förändrar genom detta vävnadens

funktion och utbredning.


Operation, kemoterapi och strålning medför alla sekundära bieffekter i frisk

hjärnvävnad, effekter som kan vara subtila och svåra att korrekt klassificera med

nuvarande kliniska MR-undersökningar.


För att undvika alltför riskfyllda operationer behövs särskilt inom barnonkologi

förfinade detektionsmetoder vilka möjliggör en mera detaljerad tumörkartläggning med

adekvat distinktion mellan kvarvarande tumör, tumöråterfall eller behandlingsorsakade

så kallade sekundära förändringar ('pseudoprogression').


Syftet med studien är att utvärdera kvantitativ mätning av specifika markörer och

implementera ett nytt MR-protokoll vid hjärntumörer hos barn. Förbättrar den nya

tekniken precisionen och visualisering av tumörer? Vi kommer att lägga till

bildtagningen vid undersökningar av alla barn med hjärntumör i regionen. Detta

kommer att göras både i samband med operation och i uppföljningsprogrammet (två år

efter diagnos, samt vid avslutande mottagning vid 18 års ålder).


Projektet är nyskapande och unikt för Sydöstra sjukvårdsregionen, tvärprofessionellt

mellan medicin och teknik. Det innebär också ett stärkt kliniskt samarbete mellan

barncancercentrum, Neurokirurgen samt vårt internationellt erkända

forskningscentrum för bilddiagnostik (CMIV).

Kontakt

Om stiftelsen

Senaste nytt från LiU