Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Joanna Cocozzas stiftelse grundades den 24 december 2019 genom en privat donation och har som ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Barnmedicinsk forskning tolkas med bred inriktning och omfattar t ex neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri.

Spädbarn i läkares famn. Foto SDI ProductionsStiftelsen riktar sig till anställda vid LiU, eller inom hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen, som bedriver barnmedicinsk forskning vid LiU. Våren 2020 hölls den första årliga utlysningen från Joanna Cocozzas stiftelse (se under bidragsformer nedan), beslut meddelades hösten 2020. 

Professur i barnmedicinsk forskning

Syfte: att förstärka den barnmedicinska forskningen vid Linköpings universitet genom en unik satsning att rekrytera en internationellt framstående forskare med en väletablerad forskargrupp. Den tänkta inriktningen är i första hand patientnära klinisk och/eller klinisk-experimentell forskning.

Mer information finner du här.

Bidragsformer

Styrelsen för Joanna Cocozzas stiftelse tar årligen ställning till utlysningarnas innehåll. Följande bidragsformer är för närvarande aktuella:

Gästprofessur

Syfte: att möjliggöra för en extern senior forskare inom barnmedicinsk verksamhet att under 2-3 månader verka vid LiU för att ta hit ny teknik och kunskap samt möjliggöra nya projektsatsningar.

  • Stöd ges med upp till 700 tkr för att täcka resa, uppehälle och lön för gästforskaren.
  • Ansökan görs av mottagande värd vid LiU, med CV för gästforskaren respektive eget CV, beskrivningen av det gemensamma projektet, samt målsättning och nytta med vistelsen.

Projektmedel

Syfte: att stödja framstående forskning inom barnmedicinsk verksamhet vid LiU.

  • Projektmedel söks av forskningsledare med vetenskapligt ansvar för projekt med tydlig inriktning mot barnmedicinsk forskning, vilket ska visas genom tidigare publikationer etc. Sökande ska vara anställd vid LiU, eller vara anställd inom Sydöstra sjukvårdsregionen och ha forskning med stark anknytning till LiU. Tidigare forskningsmedel i nationell/internationell konkurrens är meriterande.
  • Projektbidraget kan användas till forskningsrelaterade kostnader, såsom anställningar, laboratoriekostnader, hyreskostnader, projektrelaterat administrativt stöd etc.

Etablerings- och konsolideringsstöd

Syfte: att ge de mest framstående yngre kliniska forskarna möjlighet att etablera och konsolidera sin forskning och utveckla sin verksamhet somsjälvständiga forskare för att säkra återväxten inom barnmedicinsk forskning.

  • Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering för att ge möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.
  • Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.
  • Stödet tilldelas för två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport. Bidraget omfattar lönemedel för forskningstid motsvarande
    30 procent av heltid, dock max 600 000 kronor per år och ska kombineras med klinisk anställning. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 300 000 kronor per år i driftskostnadsanslag.

Beslut om fördelning av medel fattas  av styrelsen efter extern expertgranskning av ansökningarna. Besked om tilldelat anslag kommer att meddelas bidragstagarna via e-post och post. 

Deadline: 20 september

Mer information gällande dessa pågående utlysningar:
 Utlysningsdokument 2. (pdf)

StyrelseVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

AnslagstagareVisa/dölj innehåll

Forskningsanslag 2020

KalendariumVisa/dölj innehåll

 

Barnmedicinsk forskning och utvecklingsverksamhetVisa/dölj innehåll

Vid Linköpings universitet bedrivs barnmedicinsk forskning inom bland annat neonatologi, barndiabetes, och allergologi. Här finns även Barnafrid, ett nationellt kunskapscenter med regeringsuppdrag att sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.     

Läs mer om LiU:s pågående forskning inom barnmedicin, samt ta del av våra väletablerade forskningsmiljöer och stödstrukturer som finns här för att hjälpa dig som aktiv forskare vid universitetet. Hela Sydöstra sjukvårdsregionen, med bland annat Kalmar och Jönköping, har nära samarbete. Här finns även Sveriges bästa läkarutbildning med forskarlinje, samt möjlighet till forsknings-AT och ST.

Forskning och klinik

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll