Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Joanna Cocozzas stiftelse grundades den 24 december 2019 genom en privat donation och har som ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Barnmedicinsk forskning tolkas med bred inriktning och omfattar t ex neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri.

Spädbarn i läkares famn. Foto: SDI ProductionsStiftelsen riktar sig till anställda vid LiU, eller inom hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen, som bedriver barnmedicinsk forskning vid LiU.

Bidragsformer

Styrelsen för Joanna Cocozzas stiftelse tar årligen ställning till utlysningarnas innehåll. Följande bidragsformer är för närvarande aktuella:

Projektmedel

Syfte: att stödja framstående forskning inom barnmedicinsk verksamhet vid LiU. I denna utlysning planeras fem bidrag à 200–500 tkr per år i två år.

  • Projektmedel söks av forskningsledare med vetenskapligt ansvar för projekt med tydlig inriktning mot barnmedicinsk forskning enligt ovan, vilket ska visas genom tidigare publikationer med relevans för området barnmedicin. Sökande ska vara anställd vid LiU, eller vara anställd inom Sydöstra sjukvårdsregionen och ha forskning med stark anknytning till LiU. Tidigare forskningsmedel i nationell/ internationell konkurrens är meriterande.
  • Prekliniska forskare som söker bidrag ska förutom att uppfylla ovan nämnda förutsättningar också påvisa etablerat samarbete med kliniskt verksamma forskare inom det barnmedicinska området för att komma ifråga för bidrag.
  • Projektbidraget kan användas till forskningsrelaterade kostnader, såsom anställningar, laboratoriekostnader, hyreskostnader, projektrelaterat administrativt stöd etc. Budgeten ska kort motiveras.
  • Bidraget kan även användas som stipendium för stöd till internationell postdoc eller forskarförberedande utbildning om det är av stor betydelse för genomförande av projektet.
  • Bidraget betalas endast ut till och ska förvaltas av Linköpings universitet.

Etablerings- och konsolideringsstöd

För disputerade yngre kliniska forskare inom barnmedicin. Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre kliniska forskarna möjlighet att etablera och konsolidera sin forskning och utveckla sin verksamhet som självständiga forskare för att säkra återväxten inom barnmedicinsk forskning.

  • Stödet är inriktat mot disputerade kliniska forskare med post-doktorala meriter för att ge möjlighet att etablera sig som självständig forskare. Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.
  • Stödet tilldelas för två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år efter ny ansökan och godkänd forskningsrapport. Bidraget omfattar lönemedel för forskningstid motsvarande 30 % av heltid, dock max 600 000 kronor per år, och ska kombineras med klinisk anställning. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 300 000 kronor per år i driftskostnadsbidrag.
  • Bidraget betalas endast ut till Linköpings universitet eller sjukvårdshuvudman inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Forskningstidsuttaget påbörjas tidigast 1 januari och senast 1 juli året efter beviljande. Dispositionstiden för anslaget kan förlängas med maximalt 12 månader efter godkännande från styrelsen för Joanna Cocozzas stiftelse.

Bedömningsprocess och beslut

Efter extern expertgranskning av ansökningarna beslutar styrelsen för Joanna Cocozzas stiftelse om fördelning av medel. Beslut om tilldelning av anslag fattas under oktober månad och meddelas via e-post. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som inte följer riktlinjerna beaktas ej.

Mer information gällande utlysningar:

Joanna Cocozza-professuren

Utdelningar genom åren

Intervju med givaren

Barnmedicinsk forskning och utvecklingsverksamhet

Vid Linköpings universitet bedrivs barnmedicinsk forskning inom bland annat neonatologi, barndiabetes, och allergologi. Här finns även Barnafrid, ett nationellt kunskapscenter med regeringsuppdrag att sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.     

Läs mer om LiU:s pågående forskning inom barnmedicin, samt ta del av våra väletablerade forskningsmiljöer och stödstrukturer som finns här för att hjälpa dig som aktiv forskare vid universitetet. Hela Sydöstra sjukvårdsregionen, med bland annat Kalmar och Jönköping, har nära samarbete. Här finns även Sveriges bästa läkarutbildning med forskarlinje, samt möjlighet till forsknings-AT och ST.

Kontakta oss

Stiftelsens styrelse

Medicinska fakulteten