Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Joanna Cocozzas stiftelse grundades den 24 december 2019 genom en privat donation och har som ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Barnmedicinsk forskning tolkas med bred inriktning och omfattar t ex neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri.

Spädbarn i läkares famn. Foto: SDI ProductionsStiftelsen riktar sig till anställda vid LiU, eller inom hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen, som bedriver barnmedicinsk forskning vid LiU.

Bidragsformer

Styrelsen för Joanna Cocozzas stiftelse tar årligen ställning till utlysningarnas innehåll. Följande bidragsformer är för närvarande aktuella:

Projektmedel

Syfte: att stödja framstående forskning inom barnmedicinsk verksamhet vid LiU.

  • Projektmedel söks av forskningsledare med vetenskapligt ansvar för projekt med tydlig inriktning mot barnmedicinsk forskning, vilket ska visas genom tidigare publikationer etc. Sökande ska vara anställd vid LiU, eller vara anställd inom Sydöstra sjukvårdsregionen och ha forskning med stark anknytning till LiU. Tidigare forskningsmedel i nationell/internationell konkurrens är meriterande.
  • Projektbidraget kan användas till forskningsrelaterade kostnader, såsom anställningar, laboratoriekostnader, hyreskostnader, projektrelaterat administrativt stöd etc.

Etablerings- och konsolideringsstöd

Syfte: att ge de mest framstående yngre kliniska forskarna möjlighet att etablera och konsolidera sin forskning och utveckla sin verksamhet som självständiga forskare för att säkra återväxten inom barnmedicinsk forskning.

  • Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering för att ge möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.
  • Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.
  • Stödet tilldelas för två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport. Bidraget omfattar lönemedel för forskningstid motsvarande
    30 procent av heltid, dock max 600 000 kronor per år och ska kombineras med klinisk anställning. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 300 000 kronor per år i driftskostnadsanslag.

Beslut om fördelning av medel fattas  av styrelsen efter extern expertgranskning av ansökningarna. Besked om tilldelat anslag kommer att meddelas bidragstagarna via e-post och post. 

Mer information gällande utlysningar:

Intervju med givaren

Tidigare utdelningar

2022 års anslagstagare 

Sammanfattningar och intervjuer

Kalendarium

 

Barnmedicinsk forskning och utvecklingsverksamhet

Vid Linköpings universitet bedrivs barnmedicinsk forskning inom bland annat neonatologi, barndiabetes, och allergologi. Här finns även Barnafrid, ett nationellt kunskapscenter med regeringsuppdrag att sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.     

Läs mer om LiU:s pågående forskning inom barnmedicin, samt ta del av våra väletablerade forskningsmiljöer och stödstrukturer som finns här för att hjälpa dig som aktiv forskare vid universitetet. Hela Sydöstra sjukvårdsregionen, med bland annat Kalmar och Jönköping, har nära samarbete. Här finns även Sveriges bästa läkarutbildning med forskarlinje, samt möjlighet till forsknings-AT och ST.

Kontakta oss

Stiftelsens styrelse

Medicinska fakulteten