Joanna Cocozzas stiftelse grundades genom en privat donation, den 24 december 2019. Stiftelsen har en bred och långsiktig inriktning med ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. 

 

Flicka med målade händer
Sasi Ponchaisang / EyeEm

Stiftelsen bildades genom en donation på 100 miljoner från föräldrarna till Joanna Cocozza, Catharina Högbom och Michael Cocozza, på 35-årsdagen av dotterns bortgång. Strax därefter tillsköt makarna ytterligare 30 miljoner till stiftelsen. Det långsiktiga och stabila stödet säkrar utvecklingen inom barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet och möjliggör nya forskningsframsteg för barn som drabbas av svår sjukdom. Stiftelsen riktar sig till anställda vid LiU, eller inom hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen, som bedriver barnmedicinsk forskning vid LiU.

Årliga utdelningar

Varje år delar Joanna Cocozzas stiftelse ut projektmedel till forskare vid LiU med tydlig inriktning mot barnmedicinsk forskning. Sedan 2019 så har stiftelsen möjliggjort att nya forskare och gästprofessorer kunnat rekryterats och att framstående, yngre kliniska forskare, fått bygga upp självständiga forskargrupper för att säkra återväxten inom barnmedicinsk forskning. 2022 möjliggjorde även stiftelsen att Joanna Cocozza-professuren i barnmedicin kunde inrättas. Utdelningar genom åren:

 • 2023 – Fyra forskare får anslag till forskningsprojekt för att studera:
  Typ 1-diabetes / Medfödda hjärtsjukdomar / För tidigt födda barn / Långvariga symptom efter Covid-19. Detta år installeras Ulrika Ådén som ny professor i barnmedicin vid Joanna Cocozza-professuren.
 • 2022 – Tio forskare får anslag till forskningsprojekt för att studera:
  Hur artificiell intelligens kan förbättra rutinerna för diagnostik / Skolios hos barn och unga / Betydelsen av kondition och muskelstyrka i tidig ålder / Cancer redan från födseln / Stroke hos barn / Psykisk hälsa bland barn på flykt / För tidigt födda barn / Språkutveckling hos mycket små barn / Om att förebygga allergiutveckling hos barn. Därutöver tilldelas anslag till en gästprofessur för ett projekt med inriktning på barndiabetes. Detta år får LiU även stöd till att etablera en ny professur inom barnmedicin (som inrättas 2023).
 • 2021 – Åtta forskare får anslag till forskningsprojekt för att studera:
  Barns psykiska hälsa och psykosociala utveckling / Långvariga symtom hos barn efter covid-infektion / Fetma och framtida hjärtsjukdomar tidigt i livet / Kraftig inflammation i luftvägarna vid RS-virusinfektion / Hjärntumör hos barn / Samspel mellan för tidigt födda barn och föräldrar / Två olika projekt inom Diabetes typ 1. Därutöver tilldelas anslag till två externa gästprofessurer vid Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn. 
 • 2020 – Åtta forskare får anslag till forskningsprojekt för att studera: 
  Självskadebeteende / Allergi /  Barnfetma / Cancerformen T-cell akut lymfoblastisk leukemi / Tarmbakterier kopplat till Typ-1 diabetes / Digitala tvillingar / Om extremt för tidigt födda barn. Därutöver får en gästforskare anslag till ett projektet inom immunologin hos nyfödda barn. Detta år får också en forskare vid LiU etablerings- och konsolideringsbidrag med stöd till ett projektet med inriktning på barn med cancer. 


Bedömningsprocess och beslut

Styrelsen för Joanna Cocozzas stiftelse tar årligen ställning till utlysningarnas innehåll. Efter extern expertgranskning av ansökningarna beslutar styrelsen om fördelning av medel. Beslut om tilldelning av anslag fattas under oktober månad.


2023 års utdelning och inrättande av Joanna Cocozza-professuren

2022 års utdelning och anslagstagare

2021 års utdelning och anslagstagare

2020 års utdelning och anslagstagare 

Barnmedicinsk forskning och utvecklingsverksamhet

Vid Linköpings universitet bedrivs barnmedicinsk forskning inom bland annat neonatologi, barndiabetes, och allergologi. Här finns även Barnafrid, ett nationellt kunskapscenter med regeringsuppdrag att sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.     

Läs mer om LiU:s pågående forskning inom barnmedicin, samt ta del av våra väletablerade forskningsmiljöer och stödstrukturer som finns här för att hjälpa dig som aktiv forskare vid universitetet. Hela Sydöstra sjukvårdsregionen, med bland annat Kalmar och Jönköping, har nära samarbete. Här finns även Sveriges bästa läkarutbildning med forskarlinje, samt möjlighet till forsknings-AT och ST.

Forskning och klinik

Kontakt

Stiftelsens styrelse

Medicinska fakulteten