Är du gymnasielärare och ska utbilda dina elever i det nya ämnet Artificiell Intelligens? I den här utbildningen träffar du flera av LiU:s framstående AI-forskare och ökar din kunskap om AI:s påverkan, relevanta lagar och bestämmelser och hur du planerar och genomför undervisning om AI.

Hösten 2024 införs artificiell intelligens som ett nytt ämne på Sveriges gymnasieskolor. Att ha kunskap om AI stärker möjligheterna för elever att kunna navigera i en alltmer digitaliserad tillvaro och förbereda sig för fortsatta studier och yrkesliv.

Utbildningen ges på uppdrag av och bekostas av Skolverket.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är lärare på gymnasial nivå som är behörig att undervisa i något av ämnena matematik, gränssnittsdesign, teknik, programmering eller webbdesign.

Om utbildningen

Genomförande

Undervisningen sker online och består av digitala föreläsningar och praktiska övningar. Det kommer även att finnas möjlighet att delta i seminarier på plats på Campus Valla. Utbildningen examineras genom en individuell uppgift som består av att utforma en undervisningsplanering och genom en individuell, skriftlig reflektionsuppgift. 

Innehåll

I utbildningen beskrivs den historiska framväxten av AI, olika perspektiv på intelligens, samt aktuella AI-tillämpningar. Du kommer att lära dig om:

  • hur du planerar och genomför undervisning om AI
  • AI:s påverkan på människa och samhälle, ur ett demokratiskt, etiskt och socialt perspektiv
  • lagar, bestämmelser och juridiska frågeställningar som är relevanta för AI, nationella såväl som internationella

Kursen ska också utveckla din förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till AI-utvecklingen och dess påverkan på individ-och samhällsnivå.

Moduler

AI och Etik

Introduktionsföreläsning

Denna föreläsning introducerar kursen och fältet AI-etik, samt samhälleliga perspektiv på AI.

Framtidsscenarion

Under första delen av tillfället presenterar läraren centrala problem från AI etiken om möjliga framtidsscenarion, och under andra delen diskuterar du och övriga deltagare dessa problem.

Bias inom AI

Under första delen presenteras teoribildning om bias, under andra delen sker gruppdiskussion om möjliga lösningar på bias-problemet.

Autonomi

Här presenteras möjliga problem med autonoma agenter och the value alignment problem, under andra halvan genomförs seminarium på temat.

AI och juridik

Introduktion till AI och juridik

Här ges en allmän översikt med fokus på EU:s AI ACT. Även GDPR tas upp relaterat till AI ACT, med konsekvenser för jämlikhet, pålitlighet och ansvar.

AI och soft law

Här ligger fokus på EU:s Etiska riktlinjer för AI, som presenteras under första halvan av tillfället, vilket följs av ett seminarium om dessa riktlinjer.

Workshop om AI och styrning

Ett tillfälle där deltagarna själva väljer ut problem eller svårigheter de kan se med den juridiska styrningen av AI, vilket utgör basen för diskussion under workshopen.

Ansvar, autonomi och juridik

Under en föreläsning presenteras teori om ansvar och den så kallade Devereux-rapporten om personskap för AI som en möjlig juridisk fråga att hantera i framtiden. Under andra halvan genomförs ett seminarium om frågan om ansvar i praktiken.

Undervisning om AI

AI-litteracitet för lärare och elever

Här behandlas och diskuteras AI-litteracitet, kritisk granskning av applikationer, och begreppet “inlärning” i relation till lärande och AI. Detta liksom följande två tillfällen innehåller en seminariedel där föreläsningens teman diskuteras.

Hållbarhetsaspekter på undervisning om och med AI

Här diskuteras miljömässig och social hållbarhet, vilket berör frågor om energianvändning, datahantering, digitala klyftor och skolans kompensatoriska uppdrag kommer därtill att diskuteras.

AI i relation till läraryrket

Pedagogiska vinster med AI i undervisningen och frågor kring bedömning i relation till AI kommer att lyftas, liksom perspektiv på hur lärteorier som ligger till grund för utvecklingen av AI samspelar med vedertagna undervisningsteorier- och metoder.

Examinerande seminarium

Där du och övriga deltagare presenterar era examinerande uppgifter.

LiU:s forskning om AI

Fler utbildningar för dig som lärare

Kontakt

Kompetensutveckling för yrkesverksamma