Forskarskola i ämnesdidaktik

Forskarskolan skapar en bärkraftig och innovativ forskningsöverbyggnad till lärarutbildningarna där forskarutbildningsmiljöer samverkar kring ämnesdidaktik från olika ämnesområden.

Vid Linköpings universitet (LiU) finns idag sex forskarutbildningar med ämnesdidaktisk inriktning. Forskarskolan kommer samla dessa och skapa en bärkraftig och innovativ forskningsöverbyggnad till lärarutbildningarna där forskarutbildningsmiljöer samverkar kring ämnesdidaktik från olika ämnesområden.

Forskarskolan bidrar till en utbyggnad av forskning och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildningen. Linköpings universitet har landets bredaste utbud inom lärarutbildningar. En mängd olika ämnen bidrar med insatser för att göra detta möjligt, men det innebär samtidigt en utmaning i att åstadkomma en forskningsanknytning för alla dessa ämnen – inte minst när det gäller ämnesdidaktisk forskning. Den ämnesdidaktiska forskningen bidrar till att professionsutbildningarna bygger på systematisk, reflekterad och aktuell kunskap om undervisning och lärande i ämnen.

Den ämnesdidaktiska forskning som redan bedrivs vid LiU, och den kompetens som disputerad ämnesdidaktisk personal besitter, får betecknas som bred.

Ämnesdidaktiska forskningsmiljöer

Didaktik i samhällsämnena - DISA

Forskare från olika institutioner på universitetet samarbetar kring det gemensamma forskningsprogrammet Didaktik i samhällsämnen (DISA). Forskningen handlar om undervisningens villkor och genomförande i olika samhällsämnen och i olika skolformer.

Matematikdidaktik

Matematikdidaktik vid LiU är en mångfacetterad forskningsmiljö som studerar undervisning och lärande i matematik . Miljön består av forskare från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och Matematiska institutionen (MAI).

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Pedagogiskt arbete är ett mångvetenskapligt forskningsområde som behandlar frågor med relevans för skolans och lärarutbildningens praktiker och andra pedagogiska verksamheter.

Pedagogiskt arbete Norrköping

Vår kärna består av praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning.

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD - är en forskningsmiljö inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik som startade 2011.

Forskning om yrkesutbildning och yrkesdidaktik

Forskningsmiljön om yrkesutbildning och yrkesdidaktik har expanderat och är nu bland de större inom området sett ur ett nationellt perspektiv. Inom avdelningen bedrivs forskning som behandlar yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna.

Sök en doktorandtjänst!

Är du intresserad av att forska kring ämnesdidaktik? Vi rekryterar doktorander med olika ämnesbakgrund: naturvetenskap, teknik, humaniora, samhällsvetenskap, matematik, yrkesämnen, estetiska ämnen med mera.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. I doktorandens arbetsuppgifter ingår också att aktivt bidra till forskningsmiljön.

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. 

Förskoledidaktik

Vi söker en doktorand inom pedagogiskt arbete med inriktning mot förskoledidaktik. Som doktorand kommer du tillhöra avdelningen för Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Campus Norrköping.

Doktorandprojektet ska röra något av följande, eller kombination av, områden:

  • forskning med fokus på språkdidaktik (inklusive flerspråkighetsdidaktik) i förskolan
  • forskning om relationen mellan lek och undervisning i förskolan.

Sista ansökningsdag: 25 september 2023

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök

Matematikdidaktik

Vi söker nu minst en doktorand till forskningsområdet matematikdidaktik med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet. Som doktorand i matematikdidaktik kommer du tillhöra den Matematikdidaktiska forskningsmiljön på ANDI.

Inom matematikdidaktik studeras lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. Som vetenskapligt fält syftar matematikdidaktiken till att förstå och bidra till vidareutvecklingen av matematikundervisning och matematiklärande på alla utbildningsnivåer, samt att undersöka matematikens roll för människors möjligheter att förstå och handla i en alltmer komplex omvärld. 

Sista ansökningsdag: 25 september 2023

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök

Naturvetenskapernas eller teknikens didaktik

Vi söker minst en doktorand inom naturvetenskapernas eller teknikens didaktik. Som doktorand kommer du tillhöra avdelningen för Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Campus Norrköping.

Sista ansökningsdag: 25 september 2023

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök

Samhällsämnenas didaktik

Vi söker doktorander inom Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot samhällsämnena (filosofi, geografi, historia, religion, samhällskunskap).

Forskningsområdet Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning utmärks av att det är tvärvetenskapligt och ofta praktiknära. Forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen. Inom samhällsämnenas didaktik undersöker forskarna undervisning och lärande i samhällsorienterande ämnen samt direkta och indirekta betingelser för denna undervisning och detta lärande. Undervisning och lärande i ämnena undersöks i ljuset av samhälleliga och didaktiska förutsättningar.

Sista ansökningsdag: 25 september 2023

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök

Språk- eller litteraturdidaktik

Vi söker  doktorander i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot språk- och litteraturdidaktik. Som doktorand kommer du tillhöra Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). 

Forskningsfältet pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning utmärks av att det är tvärvetenskapligt och praktiknära. Forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen. Undervisning och lärande i ämnena undersöks i relation till samhälleliga och didaktiska förutsättningar. Inom pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik samlas forskare och forskarstuderande inom språk- och litteraturdidaktik i skolämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. 

I den här antagningen kommer vi att prioritera sökanden med inriktning mot ämnesdidaktik i svenska som andraspråk och engelska.

Sista ansökningsdag: 25 september 2023

Läs mer om doktorandtjänsten och ansök

Aktiviteter och kurser

Forskarskolan arrangerar årliga internat och driver en ämnesdidaktisk seminarieserie. Inom ramen för forskarskolan kommer doktoranderna erbjudas såväl internationellt som nationellt nätverkande.

När det gäller kurser så samordnas forskarskolans kurser med respektive forskarutbildningsämnes obligatoriska kurser.

Fem gemensamma kurser ges:

  • Grundkurs i ämnesdidaktik
  • Fortsättningskurs i ämnesdidaktik
  • Metodkurs i ämnesdidaktik.
  • Allmän kurs i forskningsetik
  • Kurs i forskningsetik inriktad mot ämnesdidaktik.

Syftena med de ämnesdidaktiska kurserna är att skapa en gemensam begrepps- och teori apparat för samtal om ämnesdidaktik, samt förståelse för skillnader och likheter mellan olika ämnesdidaktiska forskningstraditioner. Syftet med forskningsetikkurserna är att ge doktoranderna en bra grund för hantering av forskningsetiska frågor, inklusive etikprövning, i sina forskningsprojekt.

Styrgrupp

Kontakt