Databaserad modellering av fartyg för marin automation

Lastfartyg vid kaj lastar av och på
Jonas Linder

Hur kan man använda sensordata för att effektivisera dagens godstransporter till sjöss med målet att på sikt skapa helt autonoma lastfartyg? Det här är något som undersöks i ett pågående forskningsprojekt om marin automation i nära samverkan med industrin.

Godstransporter till sjöss är en viktig del av den globala ekonomin och det finns ett växande intresse för olika typer av stöd- och beslutssystem som kan effektivisera dessa transporter och bidra till en ökad säkerhet. Många av dessa system handlar om automatisering och att underlätta för de människor som arbetar på lastfartygen och ett långsiktigt mål är att utveckla helt autonoma fartyg. Ett viktigt delproblem inom marin automation är se till att det hela tiden finns tillförlitlig information om fartygets egenskaper. Eftersom egenskaperna kan variera över tiden är det vanligt att man utrustar fartyg med olika typer av sensorer för att kunna följa variationerna.

Ett centralt problem är därför att kunna utvinna användbar information från uppmätt sensordata, vilket bland annat handlar om att få kunskap om egenskaper som inte kan mätas direkt under normal färd. Till exempel kan man använda metoder för databaserad modellering (systemidentifiering) och kombinera data från flera sensorer (sensorfusion) för att få information om ett fartygs lastförhållanden och för att upptäcka möjliga problem som lastförskjutningar, skador och olämplig barlastning.

Forskningen vid Linköpings universitet om dessa frågor bedrivs inom kompetenscentret LINK-SIC i nära samarbete med ABB Corporate Research i Västerås och ABB Marine & Ports i Helsingfors. Huvudresultatet är ett nytt ramverk för systemidentifiering som bland annat kan användas för att skatta en modell av en mindre del av fartygsdynamiken och trots att en del av de viktiga insignalerna inte finns tillgängliga. Det här ramverket kan också användas inom många andra tillämpningsområden, till exempel för fordon, flygplan och inom processindustrin.

Jonas Linder försvarade framgångsrikt sin avhandling i mars 2017 och han och de andra inblandade forskarna arbetar nu på nya problem som är viktiga för marin automation.

Kontakt

Forskningsprojekt

Medarbetare Reglerteknik

Organisation