Flöden och föroreningar

Tvärvetenskaplig forskning

Voullelite, södra Lapland
Voullelite - en del av Ångermanälven. Monica Westman

LiU-forskare har allt sedan starten av den tvärvetenskapliga Tema-institutionen specialiserat sig på att studera biologiska, kemiska och fysikaliska processer och kretslopp - från molekylär till global skala.

Vi människor bidrar till utsläpp av växthusgaser, men växthusgaser som metan och koldioxid kommer även från sjöar, rinnande vatten och dammar. Det är ett bidrag man hittills inte tagit med i beräkningarna. Nya tekniker testas nu för att få fram säkrare uppskattningar och därmed en ökad förståelse för hur konsekvenserna av såväl naturliga processer som mänsklig aktivitet påverkar klimatet.

Olika kemikaliers flöden och samspel är ett annat viktigt område för forskningen, inte minst mot bakgrund av oron för kemikaliernas ökande påverkan på människor och miljö. Exempelvis är nya kunskaper om ämnet klor och dess kretslopp i växter, mark och vatten av stor betydelse för framtida förvaring av kärnavfall.

Forskning bedrivs även kring övergödningen av Östersjön och hur miljögifter sprids i tredje världen.

Forskning

Nyheter