Flöden och föroreningar

LiU-forskare har allt sedan starten av den tvärvetenskapliga Tema-institutionen specialiserat sig på att studera biologiska, kemiska och fysikaliska processer och kretslopp - från molekylär till global skala.

Vi människor bidrar till utsläpp av växthusgaser, men växthusgaser som metan och koldioxid kommer även från sjöar, rinnande vatten och dammar. Det är ett bidrag man hittills inte tagit med i beräkningarna. Nya tekniker testas nu för att få fram säkrare uppskattningar och därmed en ökad förståelse för hur konsekvenserna av såväl naturliga processer som mänsklig aktivitet påverkar klimatet.

Olika kemikaliers flöden och samspel är ett annat viktigt område för forskningen, inte minst mot bakgrund av oron för kemikaliernas ökande påverkan på människor och miljö. Exempelvis är nya kunskaper om ämnet klor och dess kretslopp i växter, mark och vatten av stor betydelse för framtida förvaring av kärnavfall.

Forskning bedrivs även kring övergödningen av Östersjön och hur miljögifter sprids i tredje världen.

Forskning

fotbollsmatch.

Hållbara fotbollsplaner

I det här projektet fokuserar vi på miljöpåverkan från både konst-och naturgräsplaner samt deras energianvändning i hela livscykeln.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Tunga fordon på arbetsplats i motsol.

Klimateffektivt och cirkulärt måleri

Projektet kommer att skapa ny kunskap, testa, modellera och utvärdera förändringar inom förbehandling, ugnsteknik, energisystem och värdera och reflektera kring konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Nyheter

Sjö med många öar i, drönarbild.

Jordens sjöar släpper ut mindre metan än man tidigare trott

Jordens sjöar släpper ut runt 42 miljoner ton av växthusgasen metan per år, enligt en ny studie från LiU och NASA. Det är mindre än man tidigare trott.

Nordlig sötvattensjö

Högre metanutsläpp från sjöar dagtid

Flöden av metan från insjöar är lägre nattetid än på dagen, visar mätningar utförda av LiU-forskare. Forskargruppen bedömer att de nordliga sjöarnas bidrag till de globala metanutsläppen därmed är 15 procent lägre än man tidigare trott.

Formeln för metan

Bygg din egen mätare för växthusgaser

Forskare vid Tema Miljöförändring, LiU, har tagit fram en enkel mätare för flöden av växthusgaser. Den byggs av billiga och lätt tillgängliga delar och ger data om halter av metan, koldioxid, temperatur och luftfuktighet.