Informationssystem

Här bedrivs forskning som handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i myndigheters och företags verksamheter. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället.

Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i nära samverkan med externa partners i både offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners. 

Informatiken kommer även in som en viktig del inom Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, ett samarbete mellan LiU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Forskning

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Person  i svart hoodie med med binary kod i bakgrund

Konstruerandet och organisering av digitalt ansvar - en studie av svenska företag

Cybersäkerhet är en viktig fråga både för forskning och praktik, men man vet för lite om hur företag hanterar cyberattacker, om roller, skyldigheter och rättigheter i en kris.

Digital förvaltning - ny teknik, organisationsmodeller, värden och lärande

Forskningen om digital förvaltning handlar om hur nya former av digital offentlig service skapar nya relationer till medborgare och hur medborgare i sin vardag använder tjänsterna.

Närliggande forskning

Nyheter informationssystem

En äldre persons händer som tar emot en spruta från en robothand.

9,6 miljoner till forskningsprojekt om digitaliserade arbetsplatser

Två forskningsprojekt vid LiU får totalt 9,6 miljoner kronor från Afa Försäkring. LiU-projekten handlar om hur digital teknik kan införas i äldreomsorgen samt hyperautomation av introduktion av nyanställda.

Daniel Toll doktorand på avdelningen för informationssystem och digitalisering, Linköpings universitet.

Robothandläggare - hot eller möjlighet?

Allt fler kommuner undersöker möjligheterna att låta robotar ta över administrativa arbetsuppgifter för att kunna möta framtidens utmaningar. Men bland de som berörs skiljer sig synen på införandet av de nya digitala medarbetarna.

översikt på borde med datorer

Framtidens demokrati kräver digital inkludering

I ett samhälle där digital kompetens och tillgången till digital teknik är en förutsättning för inkludering finns det stor risk att demokratiska värden sätts på spel. Trots detta står en del av befolkningen helt utanför det digitala samhället.