Fotografi av Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Universitetslektor

Min nuvarande forskning handlar om tvångsarbete och immaterialrätt i Sovjetunionen. Jag är socialantropolog och har också ett intresse för mer materiella egendomsfrågor, samt kulturarv, minne och det förflutnas betydelse i nuet.

Min forskning

Min nuvarande forskning handlar om tvångsarbete och immaterialrätt i Sovjetunionen. Jag undersöker sovjetiska försök att fostra, belöna och kontrollera uppfinnande, uppfinningar och uppfinnare. Jag är socialantropolog och har också ett intresse för mer materiella egendomsfrågor, samt kulturarv, minne och det förflutnas betydelse i nuet.

Passim - tvångsarbete och immaterialrätt

Jag arbetar inom det ERC-finansierade projektet Passim med en studie om tvångsarbete och immaterialrätt i Sovjetunionen. 

Jag undersöker sovjetiska försök att fostra, belöna och kontrollera uppfinnande, uppfinningar och uppfinnare. Sovjetunionen hade en kluven inställning till immaterialrätt och patent, vilket sågs som kapitalistiskt men samtidigt svårundvikligt. Ett sätt att försöka komma runt detta var att utfärda uppfinnarcertifikat istället för patent.

Kluvenheten gällde även forskare, uppfinnare och intelligentian i allmänhet, som sågs som ideologiskt suspekta men nödvändiga för sovjetstatens utveckling. Försöken att kontrollera den tekniska utvecklingen innebar tidvis tvångsarbete och specialfängelser inom Gulag-systemet.   

Revitalisering och hållbarhet

Tillsammans med Martin Fredriksson arbetar jag med att utveckla projektet Revitalisering och hållbarhet (RESUS), ett forskningsprojekt som undersöker traditionella metoder för att förvalta mark och föda människor. Det handlar om ekologiskt, försörjnings- och klimatmässigt hållbara seder och bruk som återuppväckas för att möta vår tids utmaningar.

Det finns ett släktskap mellan ett intresse att återta traditionella metoder att bruka och förvalta naturen och rörelser som vill bevara eller återuppväcka andra kulturella yttringar. Vi använder begreppet revitalisering för att hitta en gemensam nämnare i synbart skilda exempel, som att finna nya bruk för ursprungsbefolkningars traditionella kunskap eller värna äldre grödor och odlingstekniker. 

Hur blir gemensamma resurser privat egendom?

Jag har intresserat mig för frågor om naturresurser, förvaltning och egendom, särskilt i relation till utvinningsindustrin. Gruvdrift och annan utvinningsverksamhet försvårar eller omöjliggör alternativ användning av marken. I forskningen har jag undersökt konkreta fall i norra Sverige och i New South Wales, Australien.

Undersökningsmaterialet har bestått av formella beslutsprocesser, förarbeten, protokoll och dokument, men det innefattar också intervjuer och deltagande observationer med de grupper som protesterat mot de olika typerna av inhägnadsprocesser. 

Publikationer

Min avhandling

Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven

Frivilliga letar kvarlevor i skogarna runt Leningrad för att kunna göra avslut.

Frivillig letar i skogenFoto: Johanna DahlinPå fronterna öster om dagens S:t Petersburg, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna, rasade under drygt två år några av de hårdaste striderna under hela andra världskriget. Skogarna och myrarna där är ännu 70 år senare fulla av spår av kriget. På marken ligger hjälmar, granatsplitter och taggtråd. Här och var kan man se stridsvagnshinder som reser sig över marken. Vad som inte är lika synligt är att marken också är full av kvarlevor av de soldater som fick sätta livet till under striderna. Många ligger kvar där de stupade, de har aldrig begravts eller ens rapporterats som fallna. 

Frivilliga letar för att kunna begrava


I min avhandling "Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven” studerade jag den frivilligrörelse som än idag gör stora ansträngningar för att dessa soldater till slut ska få en begravning och kunna identifieras. Under tre års tid följde jag ett så kallat sökförband knutet till S:t Petersburgs statsuniversitet, en del av den landsomfattande frivilligrörelse som ägnar sig åt att leta efter, begrava och försöka identifiera det stora antal soldater som fortfarande är saknade i strid sedan kriget. Trots att fredsavtalet undertecknades 1945 kan kriget betraktas som något oavslutat. Genom sin verksamhet i nutiden interagerar sökförbanden med dåtiden och försöker föra händelser i det allt mer avlägsna förflutna till avslut. 

Många ryssar har släkting som dog

I avhandlingen speglas olika aspekter av verksamheten: den gemensamhetsskapande, vikten av att försöka ge de saknade ett namn, begravningarna, platsen och krigets spår i landskapet. Sökverksamheten sätts också in i ett större sammanhang. Minnet av kriget och den slutgiltiga segern är en viktig källa till nationell stolthet i Ryssland, och segerdagen den 9 maj är en allmän helgdag som har stor folklig uppslutning. Det finns få familjer i Ryssland som inte har någon släkting som dog i kriget. Med ökande tidsavstånd finns allt färre av dem som upplevde kriget nu kvar i livet och andra världskriget kommer snart inte längre vara en levd erfarenhet. 

Minnet av kriget lever än

Trots – eller kanske på grund av – detta tycks det finnas ett ökande intresse för kriget som inte minst har en framskjuten plats i det officiella Ryssland och ramas in av pampiga statsritualer. Det finns en spänning mellan den personliga erfarenheten av kriget och dess efterspel, som lever vidare i familje- och andra småskaliga sammanhang, och det officiella högtidlighållandet och medierade representationer av kriget. Sökrörelsen står i skärningspunkten mellan de här olika förhållningssätten till kriget.

Forskning

Forskare inom samma område

Undervisning

Arbete och bakgrund

Akademisk examen

  • Filosofie doktor 2012 Master i socialantropologi 2006.

Uppdrag

  • Medlem av redaktionsrådet för Culture Unbound, en gränsöverskridande digital tidskrift inom kulturforskning.
  • Ledamot av institutionsstyrelsen på IKOS och KSM:s programråd. 
 
 

Undervisning

  • Jag undervisar på kandidatprogrammet i Globala studier och är kursansvarig för den fristående kursen Minne, makt, motstånd. Jag är också involverad i kandidatprogrammet KSM. 

Nyheter