Prorektor vid Linköpings universitet

Ansvaret för LiU:s utbildningar på alla nivåer (grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå) innebär att hitta vägar för att öka universitetets attraktivitet genom bland annat nya eller mer anpassade utbildningar. Det är ett starkt fokus på att locka studenter till LiU men också att ge dem förutsättningarna för att kunna slutföra studierna och ta sin examen.

Professor i informatik

Mer om min forskning hittar du längre ner på sidan.

Universitetsledningen vid Linköpings universitet

Min forskning

E-förvaltningens stora utmaningar är medborgarnytta och myndighetseffektivisering

Mitt forskningsintresse är hur digitalisering kan ske så att fördelarna överväger och nyttan blir märkbar för berörda intressenter. Vilka problem kan tekniken lösa och vilka utmaningar uppstår?

Offentlig sektor sätter stora förhoppningar till hur informationsteknik (IT) kan användas för att lösa samhällsutmaningar både i Sverige och globalt. Vår forskning fokuserar utmaningarna med att uppnå dessa mål.

Med e-tjänster och andra IT-lösningar ska myndigheter och kommuner kunna använda sina resurser effektivare. Samtidigt ska medborgare och företag erbjudas hög servicenivå och god kvalitet i sina möten med offentlig sektor. Offentliga processer ska bli transparenta och demokratiaspekter ska stärkas.

IT ses ofta som en självklar del av lösningen på allehanda problem. System för att göra saker snabbare, säkrare och bättre utvecklas hela tiden. Tekniken är mobil, datamängderna stora och möjligheterna att utveckla nya e-tjänster, appar och ”smarta” digitala lösningar verkar oändliga.

Offentlig sektor är inget undantag från denna optimistiska syn på möjligheterna med IT. I vår forskning har vi under många år studerat hur elektronisk förvaltning påverkar medborgare, företag, offentliga organisationer och andra aktörer. Att kritiskt granska förutsättningar för förändring, förändringsprocesser och resultaten av verksamhets- och IT-utveckling är genomgående teman.

Hur människor uppfattar e-tjänster

Forskningsfrågor om vad människor till exempel uppfattar som säkert och vad man känner tillit till när det handlar om att använda e-tjänster för kontakter med offentliga organisationer rymmer mycket mer än tekniken i sig.

Sammanhanget som e-förvaltning finns inom påverkar både förutsättningar och resultat, på såväl policy- som praktiknivå. Därför är kontextuella faktorer ofta framträdande i våra studier, oavsett om projekten handlar om elektronisk identifiering med e-ID, involvering av medborgare och andra intressentgrupper i e-tjänsteutveckling eller smarta städer, smarta elnät och annan digitalisering av hemmet.

Publikationer

2022

2021

2018

Organisatorisk tillhörighet

Nyheter inom utbildningsområdet

Vision och strategi

CV

 2022- Prorektor, LiU
 2022- Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd
 2019-22 Suppleant i styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm
 2018-21 Dekan vid Filosofiska fakulteten, LiU
 2017 Ordförande i bedömargrupp för UKÄs pilotgranskning av kvalitetssystem på lärosätesnivå

2015-17

Prodekan vid Filosofiska fakulteten, LiU

2015-17 Ledamot i Skatteverkets insynsråd
2014-17 Ledamot i Regionala etikprövningsnämnden

2013

Expert vid Norges Forskningsråds utvärdering av VERDIKT-programmet

2012-14

Ledamot i rektors strategiska råd för samverkan, LiU

2012-14

1:a proprefekt med ansvar för forskning, forskarutbildning och samverkan vid IEI, LiU

2011-12

Ordförande i Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet informatik

2010-14

Programansvarig för masterprogrammet IT och management vid IEI, LiU

2009-11

Ledamot i filosofiska fakultetens styrelse, LiU

2009-

Professor i informatik vid IEI, LiU

2008-10

Professor i informatik vid Handelshögskolan vid Örebro Universitet (20% av heltidstjänst)

2007-11

Forskarstudierektor vid IEI, LiU

2007-09

Universitetslektor i informatik vid IEI, LiU

2006-09

Suppleant i filosofiska fakultetens styrelse, LiU

2006-08

Föreståndare för Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämpning (RBB), LiU

2006-

Ansvarig för nationellt forskarnätverk inom eGovernment

2004-06

Universitetslektor i informatik vid IDA, LiU

2004

Anställning som Försteamanuensis vid Universitetet i Bergen, Norge (20% av heltidstjänst)

2003-07

Forskarstudierektor inom informationssystemutveckling vid IDA/IEI, LiU

2003

Docent i informationssystemutveckling

1999-2003

Forskarhandledare och doktorandkursledare vid institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI) vid Örebro universitet, motsvarande 20 % av heltidstjänst

1998-2004

Forskarassistent i informationssystemutveckling vid IDA, LiU

1998

Filosofie doktorsexamen i informationssystemutveckling

1996-2002

Verksam vid Centrum för studier av människa, teknik och organisation (CMTO), LiU

1994

Filosofie licentiatexamen i informationssystemutveckling

1991-98

Forskarstuderande vid Institutionen för datavetenskap (IDA), LiU

1991-

Medlem i Forskningsgruppen VITS

1991

Högskoleexamen från Systemvetenskaplig linje (Filosofie kandidatexamen i ADB), LiU


Information om LiU