20 september 2021

Alfavarianten av sars-cov-2 kopplas i en svensk studie till svårare covid-19-sjukdom och fler inläggningar på sjukhus jämfört med tidigare variant.

syrgasmask i sjukhusmilö.Vid svår covid-19 behöver den drabbade andningshjälp med syrgas. Foto sonreir es gratisRedan i början av pandemin stod det klart att nya varianter av coronaviruset sars-cov-2 skulle dyka upp förr eller senare. Sedan dess har flera så kallade virusvarianter fått stor spridning i en del länder.

I Sverige bekräftades det första fallet av infektion med alfavarianten i vecka 52 år 2020. I den aktuella studien har forskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tittat på alfavarianten i Sverige.Håkan HanbergerHåkan Hanberger Foto John Karlsson

– Studien består av två olika analyser, som båda visade på betydligt ökad risk för sjukhusvistelse och allvarlig sjukdom säger Håkan Hanberger, professor vid Linköpings universitet, överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och klinisk expert i Socialstyrelsens Covid-19-analysgrupp.

Studien baseras på registerdata från Socialstyrelsens nationella Covid-19 register, Folkhälsomyndighetens nationella projekt för typning av sars-cov-2 och Svenska intensivvårdsregistret. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Infection.

– Vi hoppas med samma upplägg kunna undersöka hur stor risken är att behöva läggas in på sjukhus och drabbas av en allvarlig infektion av deltavarianten, som nu dominerar även i Sverige, säger Håkan Hanberger.

Den ena analysen i den aktuella studien baserades på drygt 12 300 personer fall där sjukvården fastställt vilken virusvariant personer infekterats med, så kallad genotypning av viruset. Forskarna tittade på skillnader mellan individer som smittats med alfavarianten jämfört med dem som infekterats med tidigare varianter av sars-cov-2 under veckorna 5–12 våren 2021. Ungefär 2 av 3 hade alfavarianten.

I denna analys fann forskarna att alfavarianten kopplades till svårare sjukdom och fler inläggningar på sjukhus. Analysen kunde inte ge svar på sjukdomens svårighetsgrad för de patienter som fick sjukhusvård, eftersom gruppen som genotypades var för liten.

I den andra större analysen med sammanlagt över 324 000 personer har forskarna jämfört svenska sars-cov-2-fall från två olika tidsperioder med varandra. Den första gruppen är personer med bekräftad sars-cov-2-infektion under veckorna 45–51 i fjol, det vill säga innan alfavarianten kommit till Sverige. Denna grupp jämfördes med bekräftade smittade personer under veckorna 12–16 i år, då runt 9 av 10 av fallen hade alfavarianten (av de fall där virusvarianten analyserades). Endast personer i åldrarna 20–69 år, som inte hade några underliggande sjukdomar, eller var vårdberoende och ännu inte erbjudits vaccination, togs med i studien. Alla bekräftade fall som uppfyllde inklusionskriterierna ingick i studien.

Forskarna såg att det var en ökad risk att hamna på sjukhus, drabbas av en allvarlig infektion och även att dö för gruppen där alfavarianten var dominerande. Av de som hamnat på sjukhus var det också en ökad risk att drabbas av en allvarlig infektion, som innebar stort syrgasbehov och/eller intensivvård.

Artikeln:Impact of the Alpha VOC on disease severity in SARS-CoV-2-positive adults in Sweden”, Kristoffer Strålin, Daniel Bruce, Erik Wahlström, Sten Walther, Moa Rehn, Anna Sara Carnahan, Emmi Andersson, Anna M Bennet Bark, Håkan Hanberger, Journal of Infection, publicerad online den 30 augusti 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.08.043


Mer forskning om infektioner

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.