29 januari 2024

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat sociala, ekonomiska och politiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem i ett av världens största länder.

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.
Foto: Ulrik Svedin

I sin licentiatavhandling konstaterar Hanna Zanatta att Brasilien har en stor tillgång på organiska rester, såsom matavfall, på grund av dess stora gårdar och stora befolkning. Men fortfarande används inte den resursen.

Betydande kapacitet

− Brasilien är en av de största ekonomierna i globala södern. Med landets starka jordbruksnäring och stora befolkning har Brasilien en betydande kapacitet för biogasproduktion, säger Hanna Zanatta.

Nedbrytningen av organiskt material, som matavfall och gödsel, i frånvaro av syre ger biogas. Mikroorganismer bryter ner de organiska materialen i frånvaro av luft och producerar biogas. Biogas innehåller mestadels metan bland andra gaser och den kan användas som en förnybar energikälla.

Biogassystemens spridning
handlar om mer än
tekniska komponenter 

Trots tillgången på substrat för biogasproduktion och de många fördelar som spridningen av biogassystem kan medföra för Brasiliens energiproduktion, finns det fortfarande en stor implementeringslucka i landet.

Hanna Zanattas licentiatuppsats bygger på fallstudier som i sin tur bygger på kvantitativa och kvalitativa data från intervjuer och dokumentation:
Vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar, tekniska rapporter, forskningsrapporter, officiella dokument från statliga myndigheter och policyer.

Politiska aspekter

− Biogassystemens spridning handlar om mer än tekniska komponenter. Att analysera tekniken räcker inte för att förklara spridningen av biogassystem i ett samhälle. Implementeringen av biogassystemet kräver en mängd olika intressenter, infrastruktur, kunskap och formella och informella institutioner, konstaterar Hanna Zanatta.

Tidigare studier har undersökt samhälleliga sammanhangs inflytande på teknologisk spridning, men dessa har handlat om länder på norra halvklotet. Sociala, ekonomiska och politiska aspekter skiljer sig dock avsevärt mellan länder i Global North och Global South.

Hanna Zanattas studier syftar till att förklara hur samhälleliga sammanhang påverkar spridningen av biogasteknologier i Brasilien. Uppsatsen skiljer mellan olika typer av samhällskontexter med distinktionen samhällsmiljöer och socioekonomiska strukturer.

Brasilien är ett mer hierarkiskt
land än till exempel Sverige 

Samhällsmiljöer avser omständigheterna och aspekterna kring spridningsprocessen där anpassningsprocesser mellan nya sociotekniska system och samhälle sker i fem miljöer, nämligen användar-, affärs-, reglerings-, kulturell och trans-lokal miljö.

Socioekonomiska strukturer avser samhälleliga arrangemang som formar sociala och ekonomiska aspekter av samhället. Samhällssammanhang i Brasilien verkar vara mer instabila och fragmenterade jämfört med motsvarigheter i globala norden, vilket också påverkar spridningen av biogassystem.

Bild på kvinnlig forskarstuderande.Hanna Zanatta, Foto: Ulrik Svedin− Brasilien är ett mer hierarkiskt land än till exempel Sverige. Detta påverkar hur policyer görs och kan göra det svårt att sätta upp system som är nära kopplade till lokala nivåer såsom biogassystem. säger Hanna Zanatta.

Framtida studier

Avhandlingen belyser också hur sociala, politiska och ekonomiska aspekter förändras även inom samma land. Och hur dessa påverkar vilka typer av konfigurationer av biogassystem som bildas, och var de bildas.

− Framtida studier av potentialen hos biogassystem bör beakta kontextuella aspekter bortom teknik och substrattillgänglighet för att heltäckande förstå spridningen av biogassystem i olika länder, säger Hanna Zanatta.

 

Läs mer

Licentiatavhandling: The diffusion of biogas systems in BrazilBild på Hanna Zanattas licentiathavhandling.

Linköping University, Department of Economic and Industrial Development, Industrial Environmental Technology. Linköping University, Faculty of Technology.

ORCID ID: 0000-0003-1120-4175

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.