11 maj 2021

Linköpings universitet tillsammans med Örebro universitet är de lärosäten som generellt har större andel positiva svar i en undersökning om läkarutbildningens kvalitet. Men det sammantagna resultatet pekar också på att negativ särbehandling förekommer på landets samtliga läkarutbildningar.

läkare i en operationssal Thor Balkhed

Sveriges Läkarförbund arbetar kontinuerligt med förbättringar av landets läkarutbildningar. I det arbetet är nyutexaminerade läkares åsikter om utbildningens kvalitet ett viktigt underlag.
I en enkätundersökning som läkarförbundet genomförde vid årsskiftet ville man ha svar på frågor som bygger på examensmålen för läkarutbildningen. Det handlar om hur goda förutsättningar utbildningen givit studenterna inom ett antal centrala områden men också sammantaget, kvaliteten i utbildningen samt om man upplev negativ särbehandling av lärare eller handledare.

96 procent av respondenterna uppger att läkarutbildningen sammantaget gett dem goda förutsättningar för att arbeta som läkare. Här har Linköpings universitet och Örebro universitet större andel positiva svar än övriga lärosäten.

Också när det gäller frågor om att initiera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, samarbete med andra yrkesgrupper i vårdarbetet, att söka och kritiskt värdera information och att fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet, har Linköpings universitet högst eller hög andel positiva svar, på någon fråga till och med ”utmärkande bra resultat”.

Var femte har upplevt negativ särbehandling

När det kommer till frågorna om negativ särbehandling konstaterar undersökningen att svaren är ”beklämmande”. Nästan var femte av de svarande har uppgett att de under studietiden blivit negativt särbehandlad av lärare eller handledare på grund av sitt kön. ”Det är en liten förbättring i jämförelse med föregående undersökningar men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar”, konstaterar läkarförbundet i undersökningen. En av tio uppger också att man blivit negativt särbehandlad av lärare eller handledare på grund av sin ålder.
I den här delen av undersökningen redovisas inte lärosätena separat.

Om undersökningen

Läkarförbundet genomförde den webbaserade enkätundersökningen under två månader vid årsskiftet 2020/2021. Den skickades till de som erhållit läkarexamen under de första sju månaderna 2020, totalt 774 personer. 228 svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på drygt 37 procent.

Läs hela undersökningen på Sveriges läkarförbund

 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.