11 maj 2021

Linköpings universitet tillsammans med Örebro universitet är de lärosäten som generellt har större andel positiva svar i en undersökning om läkarutbildningens kvalitet. Men det sammantagna resultatet pekar också på att negativ särbehandling förekommer på landets samtliga läkarutbildningar.

läkare i en operationssal
Thor Balkhed

Sveriges Läkarförbund arbetar kontinuerligt med förbättringar av landets läkarutbildningar. I det arbetet är nyutexaminerade läkares åsikter om utbildningens kvalitet ett viktigt underlag.
I en enkätundersökning som läkarförbundet genomförde vid årsskiftet ville man ha svar på frågor som bygger på examensmålen för läkarutbildningen. Det handlar om hur goda förutsättningar utbildningen givit studenterna inom ett antal centrala områden men också sammantaget, kvaliteten i utbildningen samt om man upplev negativ särbehandling av lärare eller handledare.

96 procent av respondenterna uppger att läkarutbildningen sammantaget gett dem goda förutsättningar för att arbeta som läkare. Här har Linköpings universitet och Örebro universitet större andel positiva svar än övriga lärosäten.

Också när det gäller frågor om att initiera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, samarbete med andra yrkesgrupper i vårdarbetet, att söka och kritiskt värdera information och att fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet, har Linköpings universitet högst eller hög andel positiva svar, på någon fråga till och med ”utmärkande bra resultat”.

Var femte har upplevt negativ särbehandling

När det kommer till frågorna om negativ särbehandling konstaterar undersökningen att svaren är ”beklämmande”. Nästan var femte av de svarande har uppgett att de under studietiden blivit negativt särbehandlad av lärare eller handledare på grund av sitt kön. ”Det är en liten förbättring i jämförelse med föregående undersökningar men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar”, konstaterar läkarförbundet i undersökningen. En av tio uppger också att man blivit negativt särbehandlad av lärare eller handledare på grund av sin ålder.
I den här delen av undersökningen redovisas inte lärosätena separat.

Om undersökningen

Läkarförbundet genomförde den webbaserade enkätundersökningen under två månader vid årsskiftet 2020/2021. Den skickades till de som erhållit läkarexamen under de första sju månaderna 2020, totalt 774 personer. 228 svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på drygt 37 procent.

Läs hela undersökningen på Sveriges läkarförbund

 

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.